Описание на месечна фактура

Помощ

Данъчна фактура

Мтел направи промени в своята фактура за бизнес клиенти и тя вече е с изцяло нова визия. Въведени са нови елементи, които дават допълнителна прозрачност на клиентите.

Целта на направените промени е само с един поглед клиентите да добият пълна представа какви услуги и продукти са ползвали и на какви цени.

За всяка услуга на ниво абонат е представено потреблението, включено в предплатените такси и услуги, и потреблението извън тях. По този начин само с един поглед в приложение А клиентът може да прецени дали тарифният план, който ползва, е подходящ за неговите комуникационни нужди.

Тъй като детайлите на потреблението са представени по-подробно, не се налага абонатът да влиза за всеки номер в приложение Б (детайлната разпечатка).

Цветните графики (pie chart) дават допълнителна яснота и прозрачност. Налични са както за отделните номера, така и една обща, която показва сумарното потребление по дестинации за всички номера, участващи във фактурата.

Тук ще откриете точно обяснение на всяка част от Вашата фактура.

  1. 1
  2. 2
 • +
  1. 3
 • +
  1. 4
  2. 5
 • +
  1. 6
 • +
  1. 7
 • +
  1. 8
 • +

Данъчна фактура - лице

Новата пълноцветна фактура за бизнес клиенти на Мобилтел в хартиен и електронен вариант.
Уточнение:
Една фирма може да получава повече от една фактура, поради различно групиране на услугите й (различни партиди).


 1. 1Данни за издателя
 2. 2Сертификат за коректност
 3. 3Данни на получателя, име и адрес
 4. 4Номер на фактурата
 5. 5ПИН
 6. 6Данни за такси, потребление, отстъпки и стоки на изплащане
 7. 7Задължения за предишен период
 8. 8Информация за други услуги

  1. 1
 • +
  1. 2
 • +

Данъчна фактура - гръб

Гърбът на фактурата Ви предоставя полезна информация относно начините на плащане, банките, с които работим, как да се свржете с нас и др. Тази информация е динамична и подлежи на актуализация.


 1. 1Информация за начините на плащане
 2. 2Просрочени задължения
  1. 1
 • +
  1. 2
 • +

Обобщена информация към фактурата

На тази страница е представена:

 • Обобщена информация за задълженията по всяка една от услугите, които ползва фирмата и които са включени във фактурата.
 • Графика с разпределение на разговорите към различните оператори, международни разговори и такива в роуминг.

 1. 1Обобщена информация за задълженията
 2. 2Графика с разпределение на разговорите
  1. 1
 • +

Таблица общи такси и отстъпки

Обобщена информация в табличен вид за таксите и отстъпките на ниво фактура.

Информация за Pool услугите, които ползва фирмата.


 1. 1Общи отстъпки, месечни такси
  1. 1
 • +

Графична пита

Приложение А предоставя подробна информация за всяка отделна услуга/пакет от услуги, представена за всеки един от абонаментните номера на фирмата.


 1. 1Графична пита за номер от пакетна услуга

  1. 1
 • +
  1. 2
 • +
  1. 3
 • +
  1. 4
 • +
  1. 5
 • +

Таблици

На тази страница е представена:

 • Обобщена информация за задълженията по услугата, която ползва фирмата и която е включена във фактурата.
 • Графика с разпределение на разговорите към различните оператори, международни разговори и такива в роуминг.

 1. 1Таблица „Тарифен план и дължима стойност“
 2. 2Таблица „Вноски за стоки на изплащане“
 3. 3Таблица „Такси и услуги“
 4. 4Таблица „Включени отстъпки“
 5. 5Таблици потребление: разговори, съобщения и интернет за номер от пакетна услуга
  1. 1
 • +

Графична пита

На тази страница е представена:

 • Графика с разпределение на разговорите към различните оператори, международни разговори и такива в роуминг.

 1. 1Графична пита

  1. 1
 • +

Приложение Б

Приложението предоставя детайлна информация за:

 • генерираното потребление на всеки номер;
 • датата, на която е извършено потреблението (обаждане, SMS, интернет сесия);
 • началния час на събитието;
 • номера към, който е осъществено обаждането/SMS;
 • типа на услугата (за улеснение има добавена иконка).
 • реално изговорените минути, SMS, kB и таксуваната стойност.

 1. 1Таблица с детайлна информация за потреблението
X