HR Новини

обратно

Покана за избор на изпълнител


Мобилтел ЕАД кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура за определяне на изпълнител чрез публична покана по реда на чл. 3, ал. 1 от ПМС 160/2016 г., с предмет: „Предоставяне на обучения по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“”, в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-1.021-0193-С01 „Мтел за Мтел: Динамика и лидерство в дигиталната ера“, процедура BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз. Офертите могат да се подават единствено на интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/. Срокът за подаване на офертите е от 03.05.2018 г. до 11.05.2018 г., 08.00 ч. Кандидатите могат да се запознаят със съдържанието на публичната покана и свързаната с нея документация, от тук