HR Новини

обратно

А1 даде старт на нов проект за обучение на служители


На 18.12.2019 г. „А1 България“ ЕАД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.057-0141-C01 „А1 за А1: Комуникация без граници“ по процедура BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Общата цел на проекта е насочена към подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот във формален вид за всички възрастови групи от заети лица в една от водещите компании в телекомуникационния сектор - "А1 България" ЕАД, както и до осъвременяване на техните познания, умения и компетенции.

В рамките на проекта с продължителност 18 месеца ще бъдат реализирани дейности, които ще доведат до осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на 74 заети лица, в съответствие с актуалните нужди на „А1 България“ ЕАД, в качеството му на работодател, чрез обучения по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”.

Обща стойност на проекта: 51 800 лв., от които 22 015 лв. европейско финансиране; 3 885 лв. национално финансиране и 25 900.00 лв. собствено финансиране.

Начало на проекта: 18.12.2019 г. Край на проекта: 18.06.2021 г.

Линк към единния информационен портал: www.eufunds.bg