HR Новини

обратно

Покана за избор на изпълнител


„А1 България“ ЕАД кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура за определяне на изпълнител чрез публична покана по реда на ПМС 160/2016 г., с предмет: „Предоставяне на обучения по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ – английски език за общо 74 заети лица в „А1 България“ ЕАД”, в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.057-0141-C01 „А1 за А1: Комуникация без граници“ по процедура BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Срокът за подаване на офертите е до 19.02.2020 г., 23.59 ч. Кандидатите могат да се запознаят със съдържанието на публичната покана и свързаната с нея документация, от

тук

Оферти се подават единствено чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)