Политика за поверителност

Политика за поверителност

Този уебсайт www.a1.bg (“Уебсайт”) се притежава и управлява от “А1 България” ЕАД (“А1”) дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1309, ул. „Кукуш"№ 1, тел: 0888 500 031; e-mail: customerservice@а1.bg. Ние разбираме, че като посетител на нашия Уебсайт, Вие бихте могли да имате въпроси във връзка с информацията, която ни предоставяте, както и относно начина, по който я обработваме.

Тъй като уважаваме правото Ви за запазване на поверителността на личната Ви информация и данни, с настоящата Политика на поверителност бихме искали да Ви обясним каква информация събираме на Уебсайта и как я използваме. Тази политика за поверителност се отнася единствено за информация, която се събира чрез този Уебсайт и не се отнася за информация, събирана и обработвана от А1 на основание други законосъобразни способи, подлежащи на друг вид регламентиране и посочени изрично в раздел Общи условия и правила.

Имайте предвид, че използването на този Уебсайт от Ваша страна подлежи също и на спазването на Условия за ползване на интернет страници на “А1 България” ЕАД и предоставяните чрез тях услуги.

Информация за контакти в А1, относно опазване на личните данни

А1 България ЕАД
Кукуш 1, 1309 София
dpo@a1.bg
Длъжностно лице по защита на данните: К. Душков

Информация, която събираме

В случай, че сте избрали да се регистрирате на нашия Уебсайт и да използвате предоставяните чрез него онлайн услуги се изисква да предоставите някои лични данни, като например име(на), телефонен номер, e-mail, адрес съгласно документ за самоличност, ЕГН, номер на лична карта дата на раждане и друга лична информация според спецификата на услугата или Вашата заявка. Събраната информация се обработва от „А1 България“ ЕАД единствено с цел предоставяне на искани от Вас услуги, подадени от Вас заявки/поръчки и осъществяване на връзка с Вас, като наши клиенти.

Вие не сте задължен/а и ние не изискваме от Вас да се регистрирате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате нашия Уебсайт или за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието му. Повече информация относно условията за ползване на интернет страниците на A1 може да откриете тук.

В случай, че, по свое собствено желание и преценка, обявите публично свои лични данни, специфични подробности за Вас или друга информация за Вас и Вашите действия на публично достъпните секции от сайта, то трябва да знаете, че спрямо тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни и съответно А1 не носи отговорност за нея.

Цели, за които използваме събраната информация

Ние използваме събраната информация, за да установяване на самоличността на клиента ; за управление и изпълнение на Вашите заявки за продукти или услуги, за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните продукти и услуги; осигуряване на техническото обслужване на сайта ни; изготвяне на предложения за сключване на договори от разстояние и договори извън търговските обекти, изпращане на куриерски услуги с предоговорена информация и проекта на договор; обслужване на отказ от сделка; извършване на кредитна оценка, за да оценим Ваша заявка за предоставяне на услуги; уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които ползвате при нас, изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, грешки или за да отговорим на подадени от Вас молби, жалби, предложения; изготвяне на агрегирана статистическа информация за нашите продажби, услуги, клиенти, мрежови трафик, модели за местоположение, които можем да предоставяме и на трети лица и др.; анализ на клиентската история и изготвяне на потребителски профил с оглед определяне на подходяща оферта за Вас; установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги; оценим и измерим ефективността от рекламите ни, както и да ви предложим рекламно съдържание, което да е адекватно на нуждите Ви; проучваме и анализираме клиентско потребление на нашата мрежа и нашите услуги, на основа на анонимна или персонализирана информация за да установим основните тенденции, да подобрим нашето разбираме за поведението на клиентите ни и да си сътрудничим с трети лица, за да разработим нови услуги за нашите клиенти.

Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни

Право на информация: Вие имате право да поискате от нас информация дали и до каква степен обработваме личните данни.

Право на корекция: В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате да ги коригираме или допълним.

Право на изтриване: Можете да поискате изтриване на личните данни, отнасящи се до Вас, в случай, че обработваме тези данни без правно основание. Моля, обърнете внимание, че може да има причини изтриването да не се извърши веднага, поради наличие на нормативно изискване за запазване на данните.

Право на ограничаване на обработването: Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:

  • оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или
  • обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
  • повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
  • сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали законните основания на администратора.

Право на преносимост на данни: Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

  • обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и
  • обработването се извършва автоматично

Право на възражение: В случай, че обработваме данни за цели/задачи, задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или сме посочили, че обработване на данните за наш легитимен интерес, можете да възразите срещу обработването на данните.

Право на жалба: В случай, че смятате, че нарушаваме българското или европейското законодателство, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред регулаторните органи в рамките на ЕС и Република България в институциите отговорни за опазване на личните данни.

Повече информация за сроковете за съхранение, с кого споделяме лични данни и защо, кога и защо използваме автоматизирани алгоритми, можете да откриете в „Политика за защита на личните данни на „А1 България“ ЕАД, публикувана на www.a1.bg

Компетентни органи за защита на личните данни:

За жалба имате право да сезирате Комисия за защита на личните данни, (София, 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел: +3592/91-53-518, E-Mail: kzld@cpdp.bg ) в срок 6 месеца от узнаване на нарушението, но не по-късно от две години от извършването му При отказ за достъп до лични данни или корекция на същите, имате право да се обърнете към комисията за съдействие при упражняване на правата.

Моля, уведомете другите потребители, ако те ползват услуги, закупени от Вас (например персонал или семейство членове) относно обработката и предаването на Вашите данни.

Заявленията за упражняване на правата се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. В случай, че заявлението се подава по пощата или писмено, без сверяване на документ за самоличност от представител на А1, то заявлението следва да е с нотариална заверка на подписа. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис. Заявлението следва да съдържа: а) име, адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец или друг аналогичен идентификатор, или други идентификационни данни на физическото лице; б) описание на искането; в) предпочитана форма за комуникация и действия по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679; г) подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция; д) при подаване на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и съответното пълномощно.

Повече информация за сроковете за съхранение, с кого споделяме лични данни и защо, кога и защо използваме автоматизирани алгоритми, можете да откриете в „Политика за защита на личните данни на „А1 България“ ЕАД, публикувана на www.a1.bg

Кампании, игри и промоции

На нашия Уебсайт може да има съобщения за състезания, игри и/или промоции, в които можете да участвате, както и препратки към такива инициативи (например във Facebook). Ние използваме предоставената от Вас информация, само в случаите, че сте се съгласили да участвате в тези инициативи, за да осъществим контакт с Вас.

Информация, събирана чрез „бисквитки“ На тази страница по-долу ще намерите информация за това какво представляват „бисквитките“, как се използват от „А1 България“ ЕАД, за какви цели и как можете да ги управлявате за този Уебсайт и други свързани сайтове.

Използване на „бисквитки“

Информация за това какви „бисквитки“ използва този Уебсайт, можете да откриете ТУК

Актуалност и промени на правилата

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящите Правила чрез интернет страницата ни.

Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тези правила, да бъдете постоянно информирани за това как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.

Този документ е актуализиран на 12.04.2019 г.