Съгласуване на проектна документация

Целта на услугата е да бъдат взети под внимание съоръженията, собственост на А1 България, попадащи в обхвата на реконструкцията или в инвестиционните намерения на дружеството, строителната фирма, или частни лица.

Съгласуване на работни проекти е услуга, с която ще получите:

 • Изходни данни и информация за наличие и начин на преминаване на електронно съобщителната мрежа на А1 България ЕАД.
 • При наличие на подземни трасета на А1, засягащи се от бъдещия строеж, инструкции относно опазването им както при направа на работния проект, така и по време на строителството. Също така ще бъдат посочени и контактни лица от страна на А1.

Необходими документи и технически изисквания:

 • Съгласуване на скица/виза


  • Скица оригинал или копие

  • Документ за собственост

  • Пълномощно

  • Платежен документ за извършено плащане

 • Съгласуване на инвестиционен проект


  • Проектна документация, част Технологична

  • Пълномощно

  • Платежен документ за извършено плащане

 • Съгласуване на ПУП, ПП, ИПРЗ и др.


  • Обяснителна записка

  • Графична част – ситуация

  • Документ за собственост

  • Пълномощно

  • Платежен документ за извършено плащане


Услугата се предоставя от А1 България след заплащане от Заявителя цена от 89 лв. с ДДС за 1 брой заявление:

 • Банкова сметка:

  BG56RZBB91551060362324
  RZBBBGSF

 • Код на плащане - A1BGCODE1
 • Период на отговор на запитването – 10 работни дни от входиране на проектната документация

Адреси за приемане на документация за съгласуване:

 • имейл до project.coordination@a1.bg със сканирани и приложени, заявление за информация и документите, за които се отнася запитването;

или на адреси:

 • гр. София, ул.Кукуш 1, кв. Захарна фабрика, Централен офис - за деловодство
 • гр. Пловдив, ул. Гладстон 1 , Дом на Техниката
 • гр. Бургас, ул. Индустриална 39, ет. 5, Технически офис А
 • гр. Стара Загора, ул. Калояновско шосе 16, ТЦ Новотехпром, ет. 1, ст. 212
 • гр. Разград, ул. Априлско въстание 17, ет.2
 • гр. Плевен, бул. Русе 8A
 • гр. Варна, бул. Вл. Варненчик 260, сграда А1, офис 702

* ЗАКОН за устройство на територията (ЗУТ), Чл. 140а. (3) В 14-дневен срок от получаване на заявлението експлоатационните дружества предоставят служебно и безвъзмездно на хартиен носител и по електронен път становища на компетентния орган по чл. 140, ал. 7, съдържащи исканите в заявлението по ал. 1 изходни данни, необходими за проектирането и условията за присъединяване.