Политика за защита на личните данни
на „А1 България“ ЕАД

Информация за нас

„А1 България" EАД (А1 и/или Администратора), е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1309, ул. „Кукуш"№ 1, Тел: *88; 088 123; Факс: +359 88 110 8401; e-mail: customerservice@a1.bg.

Информация за контакти в А1, относно опазване на личните данни

А1 България ЕАД

ул. Кукуш 1, 1309 София

dpo@a1.bg

Длъжностно лице по защита на личните данни:

К. Душков

Нашият основен стремеж, при работа с лични данни

А1 обработва Вашите лични данни с цел да предостави на Вас и на Вашето домакинство по-добри, по-качествени и по-разнообразни продукти и услуги. Ние непрекъснато се стремим да подобрим обслужването си и техническите параметри на мрежата ни. С оглед на тези цели, А1 е изградило и мрежа от стратегически търговски партньорства, с която се стреми да задоволи в максимална степен всички Ваши потребности при използване на нашето продуктово портфолио.

Сигурността на данните, които сте ни поверили, е много важна за нас. Тя има голямо значение за успеха на нашия бизнес и за обществения ни имидж. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Наясно сме, че обработването на Вашите данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение.

Настоящата „Политика за защита на личните данни“ има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.

Как и защо използваме личните Ви данни

За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения

Ние обработваме идентификационните Ви данни, трафичните Ви данни и други лични данни, за да предоставяме продуктите и услугите, които сте заявили и които ползвате при нас, както и за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.

Обработката се извършва с цел:

 • установяване на самоличността на клиента или пълномощника му през всички търговски канали;
 • управление и изпълнение на Вашите заявки за продукти или услуги, изпълнение на договори за продукти и услуги, включително и за осигуряването на подписване на сключени договори и други документи;
 • изготвяне на предложение за сключване на договор;
 • извършване на обработка от обработващ данните при сключване на договор, възлагане, отчитане, приемане, разплащане;
 • изготвяне и изпращане на сметка/фактура за продуктите и/или услугите, които използвате при нас;
 • да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните продукти и услуги;
 • данните от вашите сметки/фактури да са съвместими с първоначалната цел за събирането им и с цел изготвяне на общ поглед върху нашите продукти и услуги;
 • осигуряване на техническото обслужване на мрежата ни, с оглед предоставяне на качествени услуги, съгласно договореното;
 • всякакво техническо съдействие за поддържане на предоставените услуги;
 • изготвяне на предложения за сключване на договори от разстояние и договори извън търговските обекти, изпращане на куриерски услуги с предоговорена информация и проекта на договор както и обслужване на отказ от сделка;
 • извършване на кредитна оценка, за да оценим Ваша заявка за предоставяне на услуги;
 • уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които ползвате при нас, изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, грешки или за да отговорим на подадени от Вас молби, жалби, предложения;
 • анализ на клиентската история и изготвяне на потребителски профил с оглед определяне на подходяща оферта за Вас;
 • да защитим и осигурим сигурността и целостта на мрежата си, на Вас и на нашите служители;
 • да установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги;
 • да оценим и измерим ефективността от рекламите ни, както и да ви предложим рекламно съдържание, което да е адекватно на нуждите Ви;
 • проучване и анализиране на клиентско потребление на нашата мрежа и нашите услуги, на основа на анонимна или персонализирана информация, за да установим основните тенденции, да подобрим нашето разбираме за поведението на клиентите ни и да си сътрудничим с трети лица, за да разработим нови услуги за нашите клиенти;
 • осъществяване на гаранционно и сервизно обслужване на устройства;
 • осъществяване на преносимост на номерата;
 • предоставяне на услугите телефонен указател и телефонна справочна услуга;
 • осигуряване на точността на данните за крайния ползвател/неговия представител и за предотвратяване на злоупотреби.

За изпълнение на нормативни задължения

Ние обработваме идентификационните Ви данни, трафичните Ви данни, данни за местоположението, данни за изготвяне на абонатните сметки и други лични данни, за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт, като например:

 • задължения за предоставяне на информация на Комисията за регулиране на съобщенията или трети лица, разписани в Закона за електронните съобщения;
 • изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;
 • за да изпълним задълженията си за осигуряване на електронни съобщения при кризи от невоенен характер, режим „Военно положение", режим „Положение на война" или за друго извънредно положение;
 • удостоверяване на възраст при пазаруване он лайн;
 • когато имаме искане от предприятие, предоставящо електронни съобщителни услуги, за получаване на информация за наличието на неплатени задължения от Вас към тях, ние обработваме Ваши данни за идентификация (Единен граждански номер) и информация за наличието на неплатени задължения и тези задължения отговарят на следните условия: а) общият размер на задължението 15 на сто от минималната работна заплата за страната, и б) продължителността на забавата на е поне 30 дни, и в) запитаните предприятия не са уведомени за оспорване на задължението на крайния ползвател по съдебен ред или, ако задължението е било оспорено, вземането е установено по основание и размер с влязло в сила решение на съд, и г) не е изтекла приложимата погасителна давност.

След Ваше съгласие

В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас:

 • изготвяме подходящи за вас предложения за продукти/услуги на А1, като извършваме детайлни анализи на Ваши основни лични и мрежови данни;
 • изготвят се подходящи за вас предложения за продукти/услуги от партньори на компанията, като обработваме Ваши основни лични данни и данни за потребление.
 • Съвместно с нашите партньори Аксес Файнанс и/или „КЕШ КРЕДИТ МОБАЙЛ" ЕАД и „КЕШ КРЕДИТ“ ЕАД изготвяме индивидуални оферти и предложения за продукти и услуги на свои партньори, брандирани с логото на А1.

Основни лични данни включват имена, пол и възрастова група, адрес (постоянен адрес).

Мрежови данни: данни, обработени в електронна съобщителна мрежа за целите на предаване, разпространение или обмен на съдържание на електронни съобщения; Включително данни, използвани за проследяване и идентифициране на източника и местоназначение на комуникацията, данни за местоположение и вид на устройството, генерирани в контекста на предоставянето на електронни съобщителни услуги, както и дата, час, продължителност и вид на комуникацията, данни за потребление на телевизионни услуги и др.

Детайлни анализи е метод за извършване на анализ, който позволява обработване на големи по обем данни посредством статистически модели и алгоритми и други, които включват използване на мрежови и лични данни, както и процеси на псевдонимизиране и анонимизиране на същите, с цел извличане на информация за тенденции и различни статистически показатели.

Партньори са дружества, с които А1 има сключени договори за партньорство и които предоставят разнообразни продукти и услуги.

Данни за потребление – обобщени данни за потребление на услугите, предоставяни от Мобилтел, включващи вид услуга, общ брой и продължителност на ползване.

След Вашето съгласие обработваме вашите ЕГН, три имена и постоянен адрес за изготвяне на външна кредитна оценка.

Данни, които обработваме съвместно с Аксес Файнанс и/или„КЕШ КРЕДИТ МОБАЙЛ" ЕАД и „КЕШ КРЕДИТ“ ЕАД, след Ваше съгласие: три имена, ЕГН, данни за потребление на мобилни телефонни услуги и услуги от „А1 България“ ЕАД, както следва - срок на ползване на услугите, размер на месечните сметки, размер на дължими суми по видове услуги, видове услуги и продукти, обем използван интернет трафик, данни за вид услуга, данни за потребление на отделните видове услуги, период на отчитане, данни за ограничаване поради не плащане, след Ваше съгласие за изготвянето на индивидуални оферти и предложения за продукти и услуги на „Аксес Файнанс“ ООД и/или „КЕШ КРЕДИТ МОБАЙЛ" ЕАД и „КЕШ КРЕДИТ“ ЕАД, брандирани с логото на А1

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения на А1. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, А1 няма да използва личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Ние имаме голямо портфолио от предлагани продукти и услуги. Когато ни предоставите съгласие за обработка на данни, това съгласие се отнася до всички продукти и услуги, които ползвате.

За да оттеглите даденото съгласие, е необходимо само да използвате магазинната мрежа, сайта ни или просто данните ни за контакт.

С оглед наш легитимен интерес

Ние използваме данните Ви за идентификация, данни за изготвяне на абонатните сметки с наш легитимен интерес, за да извършим основен анализ на данните Ви с цел да пригодим предлаганите от нас услуги към индивидуалните Ви потребности и да Ви предложим нови услуги, които да ги задоволяват.

Ние обработваме данните Ви и със следните цели, които представляват наш легитимен интерес:

 • Подготовка и съхранение на статистическа информация и справки в агрегиран вид, за да развием и усъвършенстваме предлаганите от нас продукти и услуги и да подобрим обслужването на нашите клиенти.
 • • Извършване на кредитна оценка, за да оценим Ваша заявка за предоставяне на услуги, включително и информация за Ваши неплатени задължения към други предприятия, предоставящи електронни съобщителни услуги, когато задълженията отговарят на следните условия: а) общият размер на задължението 15 на сто от минималната работна заплата за страната, и б) продължителността на забавата на е поне 30 дни, и в) запитаните предприятия не са уведомени за оспорване на задължението на крайния ползвател по съдебен ред или, ако задължението е било оспорено, вземането е установено по основание и размер с влязло в сила решение на съд, и г) не е изтекла приложимата погасителна давност;
 • Изчисляване броя на потребители при телевизионни услуги като извършваме проследяване на гледаемостта на телевизионните канали от нашите клиенти за статистически цели. Информация за потребителско поведение в телевизионната платформа, чрез която предоставя услугата Цифрова телевизия. При този процес не се обработват лични данни. Събраната информация се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение в телевизионната платформа, което ни позволява да предлагаме съдържание, адекватно за различни потребителски пътеки и ползваното телевизионно съдържание. Всеки потребител има възможността да деактивира тази настройка от интерфейса на платформата, в меню „Настройка на поверителност“, по всяко време.
 • Извършване на одит от страна на доставчиците на телевизионно съдържание – във връзка с изпълнение на договорите за доставка на съдържание, които А1 е сключило; Изготвяне на агрегирана статистическа информация за нашите продажби, услуги, клиенти, мрежови трафик, модели за местоположение, които можем да предоставяме и на трети лица и др.;
 • Профилиране на клиентите за целите на директния маркетинг, включително използване на резултати от кредитния рейтинг на клиента, с цел профилиране за директен маркетинг на собствени продукти и услуги и на продукти и услуги, които дружеството предлага съвместно със свои партньори.
 • Осъществяване на контакт с Вас, чрез предоставени данни за контакт, за целите на директния маркетинг, събиране на вземания и получаване на друга относима информация.
 • Оценка измерване на ефективността на рекламата ни, с оглед адаптиране и оптимизиране на рекламното съдържание;
 • Обработка на данните от сметки/фактури за други цели, съвместими с първоначалните цели на обработка за осигуряване на анализ на нашите продукти и услуги и оценка на потребителското търсене.
 • Съдебно и извънсъдебно събиране на вземания.
 • Обезпечаване чрез поръчителство или друг способ, който обслужва събирането на вземания;
 • Цедиране на вземания на клиенти и предоставяне на информация за дълга на цесионера.

Обработка на анонимизирани данни

Ние обработваме Вашите трафични данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни – например, за да представим движение на големи групи хора. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

Какви Ваши данни обработваме:

данни за идентификация:

 • трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес, документ за самоличност документ, в това число данни за вида, номера, датата, мястото и органа на издаване на представения документ за самоличност;

трафични данни (мрежови данни)

 • данни, необходими за предоставяне на електронни съобщителни услуги, за таксуване; данни за изготвяне на сметките на абонатите, както и за доказване на тяхната достоверност; данни, които се обработват в електронните съобщителни мрежи за определяне географското местоположение на крайното електронно съобщително устройство, включително и при „роуминг“;

други данни:

 • информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:
  • аудио записи на обаждания, които са направени от и към контактните ни центрове и целят подобряване на обслужването;
  • видео записи на обаждания, които са направени към контактните ни центрове, с оглед осигуряване на дистанционно обслужване на технически проблеми на клиентите;
  • електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания;
  • друга обратна връзка, която получаваме от Вас;
  • лични данни за контакт - адрес за контакт, телефонен номер и информация за контакт (имейл, телефонен номер), пол, възрастова група;
  • видео записи, които се правят с цел подобряване на сигурността от магазинната мрежа на А1 и търговските ни представители;
  • предпочитания за услугите, които Ви предоставяме;
  • кредитен рейтинг;
  • информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащанията направени към А1;
  • друга информация като:
   • клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден от А1 за идентификация на абонати/потребители;
   • данни, предоставяни през интернет страницата на дружеството и мобилни приложения;
   • информация за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес при посещение на интернет страницата ни;
   • демографски данни, информация за домакинството, когато се съгласявате да участвате в наши проучвания, тегления на награди или друга обратна връзка, която ни предоставяте във връзка с ползваните продукти услуги;
   • други лични данни, предоставени от Вас или от трето лице при сключване или по време на действие на договор с А1 и по-конкретно: трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес на пълномощник, посочени в документ, в който сте го упълномощили да ги представлява; данни за профил в социални мрежи, данни за контакт, лице за контакт; потребителско име, парола (при регистрация в интернет страница на А1 или друга подобна услуга); данни, предоставени при участие в игри, томболи и/или други сезонни или промоционални кампании, организирани от А1, включително и чрез социалните мрежи;
   • данни за активността – данни, които се обработват в мрежата за отчитане на предпочитанията на потребителите.

Данни за справки:

 • По реда и условията описани в Закона за електронните съобщения, информация за идентификация на крайния ползвател и/или на неговия представител (пълномощник или законен представител), за осигуряване на точността на данните за крайния ползвател/неговия представител и за предотвратяване на злоупотреби ние, можем:
  • да извършим проверка на снимката от представения личен документ, както и на останалите данни за идентификация на лицето, чрез справка в информационните фондове за българските лични документи, с изключение на пръстовите отпечатъци, и в единния регистър за чужденците.
  • данни за предоставяне на информация за наличие на Ваши неплатени задължения към нас други предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги – Ваши данни за идентификация и данни за неплатенитезадължения.

Когато обработваме основните Ви лични данни и трафичните Ви данни, и описаните други данни за целите на предоставяне на продукти и услуги, за тяхното заплащане, за изпълнение на Ваши заявки за услуги, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с вас договор за продукт или услуга.

Защо и как използваме автоматизирани алгоритми

За обработването на Вашите лични данни ние използване частично автоматизирани алгоритми и методи с цел постоянно подобряване на нашите продукти и услуги за адаптиране на продуктите и услугите ни към Вашите нужди по най-добрия възможен начин или за изчисляване. Този процес се нарича профилиране.

Ние използваме автоматизирани алгоритми, за да определим Вашия кредитен рейтинг чрез извършване на първоначални и/или текуща кредитна оценка, за да преценим Вашата платежоспособност, при закупуване и ползване на наши продукти и услуги. Първоначалната кредитна оценка се извършва преди сключване на договор, в контекста на преддоговорните ни отношения, а текущата се извършва по време на действието на договора. Алгоритъмът цели да прецени доколко е вероятно да заплащате редовно и в срок дължимите суми за ползваните продукти и услуги и доколко е вероятно да бъдете неплатежоспособен. Когато при сключване на договор се предоставя и крайно устройство, ние имаме право да поискаме от други предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, информация относно наличието на неплатени задължения от Вас към тях. Поисканата информация се предоставя по реда и условията описани подробно в Закона за електронните съобщения. В случай на нисък кредитен рейтинг или липса на оценка за Вас, можем да отложим подписването на договора, да прекратим предоставянето на услуга или да поискаме допълнителни гаранции за плащане. С оглед използване на автоматизирани алгоритми, имате право да поискам човешка намеса при извършване на оценката или най-малко да изложа възраженията си по отношение на резултата. Повече информация за кредитната оценка можете да откриете в „Политика за кредитна оценка на А1 България ЕАД“, публикувана ТУК и на разположение в търговските ни обекти.

Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти (ISO 27001:2013 и др.), групови практики на A1 Telekom Austria Group и др.

Компанията е установила структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, определила е Длъжностно лице за защита на данните, както и Комитет за защита на данните, които подпомагат процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Кога изтриваме Вашите лични данни

По правило, прекратяваме използването на вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди изтичане на една година от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като: задължения по Закона за електронните съобщения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления, (6 месеца) задължения по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др., основания, предвидени в действащото законодателство (5 години), съхранява регистри на всички жалби и молби, за които се прилага това условие, както и отговорите до тях за срок от 2 (две) години, аудио и видео записи на обаждания, които са направени към контактните ни центрове (3 месеца). Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас. А1 България съхранява данни, необходими за разплащане и за формиране на сметките на абонатите в сроковете, определени от действащото законодателство.

Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи , позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване като се грижим продуктите и услугите, които Ви предлагаме да покриват вашите очаквания. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на вашите данни.

Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):

Лица, обработващи данни от името на А1:

 • дружества- кредитни агенции, за целите на първоначална и текуща кредитна оценка;
 • дружества събирачи и/или обезпечаващи вземанията - агенции за събиране на вземания, кредитни агенции, които чрез поръчителство или друг способ, обслужване и събиране на вземания;
 • пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;
 • дистрибутори и агенти на А1, които действат като представители на дружеството, при продажбата на услуги и продукти;
 • лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на дружеството и за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти, техническа поддръжка и др.;
 • лица, предоставящи сервизна поддръжка на крайни устройства;
 • кол центрове, които съдействат на А1 при продажбата на продукти и услуги и при обслужване на клиентите преди и през времетраене на договорните отношения;
 • инсталатори – за инсталация или поддръжка за предоставяне на услугата;
 • лица, наети на граждански договор от А1, подпомагащи процесите по продажба, логистика, доставка и др.;
 • банки за обслужване на плащанията, извършени от Вас;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност във връзка с обработване на видеозаписите от обекти на А1 и/или осигуряване на пропускателния режим в обектите;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

Лица, обработващи данните от свое име

 • цесионери – страна по договори за цесия, с които А1 прехвърля (продава) Вашите непогасени задължения;
 • компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;
 • други електронни съобщителни оператори, с оглед необходимостта от предоставяне на електронни съобщителни услуги при роуминг, преносимост на номерата и с оглед осъщественото взаимно свързване между предприятията;
 • поръчители, когато при сключване на договор за закупуване на крайно устройство, сделката е обезпечена с поръчителство;
 • доставчици на електронни удостоверителни услуги, когато документ, свързан с предоставяне на продукт или услуга, се подписва с електронен подпис;
 • пощенски оператори, при предоставяне на пощенски услуги.
 • кредитни агенции – по време на извършване на кредитна оценка, при определяне на кредитния рейтинг и при преценка относно отложено плащане/лизинг.
 • кредитни институции – относно предоставя финансов/и продукти/услуги, брандирани с логото на „А1 България“ ЕАД като съвместни администратори с А1 България.

Кога А1 действа и като обработващ лични данни за услуги на свои партньори

В някои ситуации, ние обработваме Ваши лични данни за продукти и услуги, които предоставяме като търговски представител/партньор на трети лица. В тези случай, А1 действа по възлагане от съответния партньор и обработва данните Ви съгласно неговите правила и изисквания, но при запазване на високите стандарти на компанията за работа с чувствителна информация и при предприемане на всички необходими технически и организационни мерки за защита на данните.

Застрахователен агент на ALTLAS INSURANCE PPC LIMITED и ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ АД

А1 България е застрахователен агент на ALTLAS INSURANCE PPC LIMITED, застрахователно дружество регистрирано по законодателството на Република Малта и на ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 040638060.

Като представител на двете дружества предлагаме от тяхно име застраховки като за целта обработваме ваши данни, изрично посочени в заявленията и договорите за съответната услуга, както и в изричните информационни документи за защита на личните данни, които Ви се предоставят в момента на сключване на сделката и са част от съответния комплект документи.

Търговски представител на “ПЕЙНЕТИКС” АД

A1 e търговски представител на “ПЕЙНЕТИКС” АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 131574695 за предоставяне на услугата „дигитален портфейл“ на своите клиенти.

Като агент на дружеството, предлагаме услуги за дигитален портфейл като за целта обработваме ваши данни, изрично посочени в заявленията и договорите за съответната услуга, както и в изричните информационни документи за защита на личните данни, които Ви се предоставят в момента на сключване на сделката и са част от съответния комплект документи. Повече информация за това как “ПЕЙНЕТИКС” АД обработват лични данни като администратор, можете да откриете тук:

https://media.a1.bg/private/pdf/Privacy-Policy-A1Wallet.html

Кога А1 действа и като съвместен администратор на лични данни за услуги на свои партньори

Кредитен посредник на „АКСЕС ФАЙНАНС“ ООД

А1 е кредитен посредник на „АКСЕС ФАЙНАНС“ ООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 202806978 и като такъв съдейства на дружеството при предлагането на услугата А1 кредитна карта, А1 бърз кредит и А1 потребителски кредит.

Съвместният администратор „А1 България“ ЕАД осъществява:

 • Популяризиране и реклама на финансови продукти А1 Кредитна карта, А1 Бърз Кредит и А1 Потребителски кредит, предоставени от „Аксес Файнанс“ ООД и брандирани с логото на А1, включително като ги предлага на своите клиенти чрез всички налични комуникационни канали – в магазин, чрез информация на уебсайтове, мобилното приложение на „А1 България“ ЕАД, кратки текстови съобщения, по е-mail, чрез електронна комуникация;
 • Предоставяне на възможност за кандидатстване на клиентите на „А1 България“ ЕАД след получено кратко текстово съобщение и/или чрез попълване на онлайн заявка на тукпрез уеб интерфейса или чрез мобилното приложение на „А1 България“ ЕАД;
 • Приемане на заявления за получаване на индивидуална оферта за A1 кредитна карта в качеството си на кредитен посредник на „Аксес Файнанс“ ООД. Заявленията се попълват на електронно устройство /таблет или компютър/ в магазините на „А1 България“ЕАД пред служител на дружеството, който идентифицира присъствено заявителя, снема копие от документа за самоличност и предоставя попълненото заявление за преглед и подпис от заявителя на електронно устройство на „А1 България“ЕАД. Снемането на копие на документ за самоличност се извърпва единствено с целпредоставянето му на Аксес Файнанс в качеството ни на кредитен посредник за това дружество и не се ползва за други цели. Изпраща подписаните заявления чрез интегрирано системно приложение в защитена среда с криптирана връзка до системата на „Аксес Файнанс“ ООД;
 • Приемане на заявления за кандидатстване за кредит в качеството си на кредитен посредник на „Аксес Файнанс“ ООД. Заявленията се попълват в мобилното приложение или в уеб интерфейса на „А1 България“ЕАД, достъпен на адрес: тук като в процеса на кандидатстване лицето предоставя своите данни: три имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, гражданство, други гражданства, номер на банкова сметка, образование, заемана длъжност, месечен доход, данни за притежаване на автомобил, данни за заемане на позиция като видна политическа личност или свързаност с такава категория лица, като в процеса по кандидатстване лицето предоставя копие от документа за самоличност. „А1 България“ЕАД, в качеството си на кредитен посредник на „Аксес Файнанс“ ООД, събира и предоставя цялата информация, попълнена в процеса по кандидатстване, включително приложените документи за самоличност и съгласия чрез интегрирано системно приложение в защитена среда с криптирана връзка в системата на „Аксес Файнанс“ ООД;
 • Приемане на заявки за получаване на индивидуални оферти за финансов продукт, брандиран с логото на А1, като в този случай „А1 България“ ЕАД събира и предава на „Аксес Файнанс“ ООД име, фамилия, ЕГН, телефонен номер и електронен адрес;
 • Събиране на съгласие за предаване на данни за потребление на мобилни телефонни услуги и услуги от „А1 България“ ЕАД, както следва - срок на ползване на услугите, размер на месечните сметки, размер на дължими суми по видове услуги, видове услуги и продукти, обем използван интернет трафик, данни за вид услуга, данни за потребление на отделните видове услуги, период на отчитане, данни за ограничаване поради не плащане данни за идентификация (три имена, ЕГН) и данни за контакт (телефонен номер, електронен адрес) ги предава на „АКСЕС ФАЙНАНС“ ООД, с правото дружеството да анализира посочените данни и и да ги обработват автоматично, включително да профилира заявителите с цел да им предостави индивидуални предложения за продукти и услуги, брандирани с логото на А1
 • „А1 България“ ЕАД предоставя на партньора „АКСЕС ФАЙНАНС“ ООД данни за ежемесечно потребление на мобилни телефонни услуги и услуги от „А1 България“ ЕАД на основание заявено изрично съгласие на клиентите и ги информира по избран от тях начин за предоставените от партньора „АКСЕС ФАЙНАНС“ ООД индивидуални предложения за продукти и услуги брандирани с логото на А1.
 • За целите на получаване на оферта за кандидатстване за финансовия продукт „А1 Кредитна карта“ съвместният администратор „А1 България“ ЕАД събира и обработва следните лични данни на кредитоискатели на „Аксес Файнанс“ ООД: Имена, ЕГН, телефонен номер и електронен адрес, с цел Проверка дали кредитоискателят отговаря на условия, за да му бъде предоставена оферта; предоставяне на конкретна оферта и на основание сключване, изпълнение на договор.
 • За целите на клиентско обслужване в колцентър чрез проверка по ЕГН във връзка с договорно и/или преддоговорно правоотношение. Справката се осъществява чрез въвеждане на ЕГН в Интерактивната система за гласови отговори (IVR) на „А1 България“ ЕАД посредством набиране с тонален сигнал от клавиатурата на телефона. „А1 България“ ЕАД изисква справка в системите на „Аксес Файнанс“ ООД по въведения уникален идентификатор ЕГН, в резултат на което в случай, че лицето е клиент, пренасочва лицето да бъде обслужено от „Аксес Файнанс“ ООД.

Съвместният администратор „Аксес Файнанс“ ООД осъществява:

 • Анализ на данни за ежемесечно потребление на мобилни телефонни услуги на основание заявено изрично съгласие на клиентите на „А1 България“ ЕАД и предоставя индивидуални предложения за ползване на финансови продукти или услуги, брандирани с логото на А1;
 • Предоставя данни за електронните адреси на клиентите на финансови продукти, брандирани с логото на „А1 България“ ЕАД с цел последното да осигури техническа възможност за препращане от профил „Моят А1“ към профил на съответния продукт, управляван от „Аксес Файнанс“ ООД.

Обмяната на личните данни за целите на описаните по-горе процеси се осъществява по електронен път в защитена среда с криптирана връзка, при съблюдаване на технически и организационни мерки за защита на информацията. Още информация за начина, по който „АКСЕС ФАЙНАНС“ ООД обработват лични данни, можете да откриете тук:

https://my.a1card.bg/gdpr

Кредитен посредник на „КЕШ КРЕДИТ МОБАЙЛ" ЕАД и „КЕШ КРЕДИТ“ ЕАД

А1 е кредитен посредник на „КЕШ КРЕДИТ МОБАЙЛ" ЕАД вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 202376220 и „КЕШ КРЕДИТ“ ЕАД вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 205893155 . и като такъв съдейства на дружеството при предлагането на услугата А1 кредитна карта и А1 бърза кредит.

Съвместният администратор „А1 България“ ЕАД осъществява:

 • Популяризиране и реклама на финансов продукти А1 Кредит, предоставена от „КЕШ КРЕДИТ МОБАЙЛ" ЕАД и „КЕШ КРЕДИТ“ ЕАД и брандилана с логото на А1, включително като ги предлага на своите клиенти чрез всички налични комуникационни канали – в магазин, чрез информация на уебсайтове, кратки текстови съобщения, по е-mail, чрез електронна комуникация;
 • Приемане на заявки за получаване на индивидуални оферти за финансов продукт, брандиран с логото на А1, като в този случай „А1 България“ ЕАД събира и предава на „КЕШ КРЕДИТ МОБАЙЛ" ЕАД и „КЕШ КРЕДИТ“ ЕАД: име, фамилия, ЕГН, телефонен номер и електронен адрес;
 • Събиране на съгласие за предаване на данни за потребление на мобилни телефонни услуги и услуги от „А1 България“ ЕАД, както следва - срок на ползване на услугите, размер на месечните сметки, размер на дължими суми по видове услуги, видове услуги и продукти, обем използван интернет трафик, данни за вид услуга, данни за потребление на отделните видове услуги, период на отчитане, данни за ограничаване поради не плащане данни за идентификация (три имена, ЕГН) и данни за контакт (телефонен номер, електронен адрес) ги предава на „КЕШ КРЕДИТ МОБАЙЛ" ЕАД и „КЕШ КРЕДИТ“ ЕАД с правото дружеството да анализира посочените данни и и да ги обработват автоматично, включително да профилира заявителите с цел да им предостави индивидуални предложения за продукти и услуги, брандирани с логото на А1;
 • „А1 България“ ЕАД предоставя на партньора „КЕШ КРЕДИТ МОБАЙЛ" ЕАД и „КЕШ КРЕДИТ“ ЕАД данни за ежемесечно потребление на мобилни телефонни услуги и услуги от „А1 България“ ЕАД на основание заявено изрично съгласие на клиентите и ги информира по избран от тях начин за предоставените от партньора „КЕШ КРЕДИТ МОБАЙЛ" ЕАД и „КЕШ КРЕДИТ“ ЕАД индивидуални предложения за продукти и услуги брандирани с логото на А1.

Съвместните администратори „КЕШ КРЕДИТ МОБАЙЛ" ЕАД и „КЕШ КРЕДИТ“ ЕАД осъществяват:

 • Анализ на данни за ежемесечно потребление на мобилни телефонни услуги на основание заявено изрично съгласие на клиентите на „А1 България“ ЕАД и предоставя индивидуални предложения за ползване на финансови продукти или услуги, брандирани с логото на А1;
 • Предоставя данни за електронните адреси на клиентите на финансови продукти, брандирани с логото на „А1 България“ ЕАД с цел последното да осигури техническа възможност за препращане от профил „Моят А1“ към профил на съответния продукт, управляван от „КЕШ КРЕДИТ МОБАЙЛ" ЕАД и „КЕШ КРЕДИТ“ ЕАД

Обмяната на личните данни за целите на описаните по-горе процеси се осъществява по електронен път в защитена среда с криптирана връзка, при съблюдаване на технически и организационни мерки за защита на информацията.

Още информация за начина, по който „КЕШ КРЕДИТ МОБАЙЛ" ЕАД и „КЕШ КРЕДИТ“ ЕАД обработват лични данни, можете да откриете тук:

https://cashcredit.bg/politika-za-poveritelnost-i-zashtita-na-lichni-danni

Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни

Право на информация:

Вие имате право да поискате от нас информация дали и до каква степен обработваме личните данни.

Право на корекция:

В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате да ги коригираме или допълним.

Право на изтриване:

Можете да поискате изтриване на личните данни, отнасящи се до Вас, в случай че обработваме тези данни без правно основание. Моля, обърнете внимание, че може да има причини изтриването да не се извърши веднага, поради наличие на нормативно изискване за запазване на данните.

Право на ограничаване на обработването:

Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни, ако:

 • оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или
 • обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
 • повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
 • сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка за законните основания на администратора.

Право на преносимост на данни:

Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат, ако:

 • обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и
 • обработването се извършва автоматично

Право на възражение

В случай, че обработваме данни за цели/задачи, задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или сме посочили, че обработване на данните за наш легитимен интерес, можете да възразите срещу обработването на данните.

Право на жалба:

В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. Mожете да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Право на възражение срещу обработка за целите на директния маркетинг поради наш легитимен интерес

Когато обработваме лични данни поради наш легитимен интерес, за целите на директния маркетинг, имате право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до Вас за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг.

Компетентни органи за защита на личните данни:

За жалба имате право да сезирате Комисия за защита на личните данни, (София, 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел: +3592/91-53-518, E-Mail: hkzld@cpdp.bg) в срок 6 месеца от узнаване на нарушението, но не по-късно от две години от извършването му. При отказ за достъп до лични данни или корекция на същите, имате право да се обърнете към комисията за съдействие при упражняване на правата.

Моля, уведомете другите потребители, ако те ползват услуги, закупени от Вас (например персонал или семейство членове) относно обработката и предаването на Вашите данни.

Заявленията за упражняване на правата се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. В случай, че заявлението се подава по пощата или писмено, без сверяване на документ за самоличност от представител на А1, то заявлението следва да е с нотариална заверка на подписа. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис. Заявлението следва да съдържа: а) име, адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец или друг аналогичен идентификатор, или други идентификационни данни на физическото лице; б) описание на искането; в) предпочитана форма за комуникация и действия по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679; г) подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция; д) при подаване на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и съответното пълномощно.

Уведомление при нарушение сигурността на личните данни

Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за правата и свободите Ви, А1 България Ви изпраща надлежно уведомление за нарушението на сигурността.

Не изпращаме уведомление, ако някое от следните условия е изпълнено:

 • предприели сме подходящи технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни, засегнати от нарушението на сигурността;
 • взели сме впоследствие мерки, които гарантират, че вече няма вероятност да се материализира високият риск за правата и свободите Ви;
 • индивидуалното уведомление изисква усилия, които са непропорционални. В такъв случай правим публично съобщение или вземаме друга подобна мярка, така че да бъдете в еднаква степен ефективно информирани

Актуалност и промени на политиката

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Ако промените, които направим, са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в нашите интернет сайтове, мобилни приложения и IVR меню. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 08.07.2024г.

Какви са условията за поверителност на уеб сайта на компанията: Можете да откриете подробна информация TУК

Въпроси и отговори:

Тази „Политика за защита на личните данни“ е изготвена въз основа на действащото законодателство.