гражданска отговорност
гражданска отговорност

А1 Застраховка
„Гражданска
отговорност“

За кого е предназначена?

“Гражданска отговорност“ е задължителна застраховка за всички автомобилисти на територията на Република България.

Всеки притежател на моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение, в длъжен да сключи задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.


Териториален обхват на покритие

Застраховката покрива отговорността на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях имуществени и неимуществени вреди на трети лица, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата. Държави членки на Европейския съюз, всички държави от Европейското икономическо пространство, както и Андора, Сърбия и Швейцария.


Застрахователни суми и лимити на отговорност

Съгласно чл.492 от КЗ в сила от 07.12.2018г. задължителните минимални суми (лимити) за всяко събитие на територията на Република България са:

 • за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт: до 10 420 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;
 • за вреди на имущество (вещи): до 2 100 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.

За територията на другите държави членки на Европейския съюз или за държавите, принадлежащи към Европейското икономическо пространство, застрахователните суми са съгласно местните законодателства.


Защо да сключа застраховка в А1?

 • Сключваш онлайн в удобно за теб време
 • Спестяваш време от посещения на застрахователни офиси
 • Възможност за плащане на вноски
 • Безплатна доставка на документи до 3 работни дни
 • Напомняне за предстояща вноска или изтичаща полица

Спести време с онлайн покупка с няколко стъпки

Контакти :


Позвънете на безплатен спешен телефон 0800 10 200 при:

 • ПТП в България
 • ПТП в чужбина

При инцидент на пътя незабавно се обадете на посочения спешен телефон, за да получите съдействие в момента на събитието!

Често задавани въпроси
 • Защо трябва да сключа застраховка "Гражданска отговорност"?

  Застраховка Гражданска отговорност е задължителна на територията на Република България. Всеки автомобил трябва да има валидна полица, независимо дали се използва постоянно, сезонно или периодично. Задължението за застраховка Гражданска отговорност отпада в случаи, когато автомобилът е дерегистриран или спрян от движение и е свален от отчет в КАТ.

 • Срещу какво съм застрахован?

  Застраховка „Гражданска отговорност“ е предназначена за физически и юридически лица и покрива отговорността на Застрахования, в случай на настъпване на пътно транспортно произшествие, при което уврежда трети лица и/или тяхното имущество – телесни увреждания, смърт или материални щети.

 • Какъв е периодът на валидност на застраховка "Гражданска отговорност"?

  Застраховка е с валидност една година, като плащанията могат да бъдат еднократно, на 2 или 4 вноски.

 • От какво зависи цената на застраховка "Гражданска отговорност"?

  Цената за застраховката се определя от:

  • физическо или юридическо лице;
  • вид на моторното превозно средство (куб.см);
  • територията, на която ще се управлява автомобила;
  • възраст на водача
 • Какви документи са необходими, за да сключа застраховка "Гражданска отговорност"?

  За да сключите своята застраховка, Ви е необходим единствено талона на автомобила

 • Какъв е началният период на застраховка "Гражданска отговорност"?

  Застрахователният договор се счита сключен от момента на получаването на потвърждението от страна на А1, действаща като застрахователния агент на ЗК Лев Инс чрез електронни средства.

  Влизането в сила на застрахователното покритие се уговаря изрично със застрахователния договор, но не може да бъде по-рано от 00.00 часа на деня, следващ деня на сключване на договора.

 • Какъв е крайният период на застраховка "Гражданска отговорност"?

  Застрахователното покритие свършва в ден и час, посочен за край в застрахователната полица. При неплащане или частично плащане на разсрочена вноска до датата на падеж, записана в полицата, покритието по полицата се прекратява в 24:00 часа на 15-тия ден от датата на падеж или на друг изрично записан в полицата срок.

 • От коя дата може да влезне в сила покритието по застраховката и колко дни напред мога да посоча в календара в онлайн формата?

  За начална дата в сила, от която влиза покритието по застраховката Потребителят може да избере дата до 60 дни напред спрямо текущата дата.

 • От къде мога да проверя дали сключената застраховка е валидна?

  Валидността на сключена застраховка може да се провери през официалния сайт на Гаранционния фонд http://eisoukr.guaranteefund.org/ , където е необходимо да въведете регистрационния номер на автомобила и кода за сигурност от посоченото изображение.

 • Кога да очаквам доставка на документите?

  Доставката на Договора за застраховката и прилежащите документи ще бъдат доставени от Застрахователя на посочения от клиента личен адрес или офис на Speedy чрез куриер, съгласно графика на куриерската фирма.

 • В какъв срок ще бъдат доставени документите?

  В срок до 3 работни дни след сключване на застрахователния договор чрез електронна заявка в онлайн платформата.

 • Имам ли право на отказ от сключена онлайн застраховка "Гражданска отговорност"?

  Имате право на отказ, без да дължите обезщетение или неустойка и без да посочвате причина, да се откажете от сключения договор в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на сключване на договора или деня, в който сте получили условията на договора и информацията по чл. 10, ал. 1 и 2, когато това става след сключване на договора.

  При упражняване на правото си на отказ по чл. 12, ал. 1 от ЗПФУР дължите на Застрахователя (ЗК „Лев Инс” АД) частта от застрахователната премия и данъка върху същата за периода, в който Застрахователят е носил риск, ако не е настъпило застрахователно събитие, както и направените административни разходи, в това число стойността на стикер, сертификат „Зелена карта“ и такси към Гаранционен и Обезпечителен фонд, ако застрахователният договор е влязъл в сила.

  При неупражняване правото на отказ в посочения срок, договорът остава в сила за посочения в застрахователния договор срок.

 • Какво е необходимо да направя, за да упражня правото си на отказ от онлайн застраховка "Гражданска отговорност"?

  Правото на отказ може да бъде упражнено от Застраховащото лице като страна по договора за застрахователни услуги, като е необходимо същият да посети офис на „ЗК Лев Инс“ АД и подаде писмено заявление за отказ до Застрахователя и върне получената застрахователна полица, сертификат "Зелена карта" и отрязък от знака по чл. 487 съгласно наредбата по чл. 504, ал. 1 от Кодекса за застраховането.

 • Какво е "Зелена карта"?

  „Зелена карта“ е сертификат към застраховка Гражданска отговорност и покрива отговорността на водача на моторното превозно средство в трета държава в случай, когато тя/той е виновен/на за причинени имуществени и/или неимуществени вреди на трети лица. „Зелена карта“ се издава заедно със застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ без допълнителна премия.

 • Къде в чужбина е валидна застраховката ми?

  Застраховката има покритие на територията на Република България, държави-членки на Европейския съюз, всички държави от Европейското икономическо пространство, Андора, Сърбия и Швейцария, както и на територията на трета държава, включена в международното споразумение Зелена карта.

 • Кои държави са включени в международното споразумение "Зелена карта"?

  Държавите, включени в международното споразумение „Зелена карта“ са: Албания, Украйна, Беларус, Сърбия, Тунис, Турция, Израел, Босна и Херцеговина, Иран, Македония, Молдова, Русия, Мароко.

 • Ако съм сключил/а застраховка "Гражданска отговорност" и не съм заявил/а зелена карта, мога ли да го направя впоследствие?

  Към всяка сключена застраховка „Гражданска отговорност“ от А1 се издава безплатно и сертификат Зелена карта.

 • Какво трябва да направя, ако съм участник в ПТП в България?

  При инцидент с пострадали лица на територията на Република България незабавно се обадете на спешния безплатен телефон на ЗК Лев Инс: 0800 10 200. При позвъняване ще получите съдействие за:

  • Логистична помощ (КАТ, Спешна и Пътна помощ);
  • Правна помощ и адвокатска защита
 • Какво трябва да направя, ако съм участник в ПТП в чужбина?

  При инцидент в чужбина се обадете на спешния безплатен телефон на ЗК Лев Инс: +359 800 10 200. На посочения телефон ще получите указания от застрахователен експерт какви следващите стъпки е необходимо да предприемете и как да защитите правата си в непозната за Вас среда.