Неправомерно използване на роуминг услуги в ЕС/ЕИЗ

„Политиката за справедливо ползване“ на регулирани роуминг услуги е част от Общите условия на A1 България за мобилни услуги и е в сила от 15.06.2017 г. съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/2286.

С нея бяха определени правила, по които ще се оценява справедливото ползване на регулирани роуминг услуги при използване на „роуминг като у дома“ в рамките на Европейския съюз/Европейската икономическа зона.

 

1. Показатели

А1 България определя и следи за следните обективни показатели за оценка на риска от злоупотреба или неправомерно ползване, извън времето на периодични пътувания в ЕС/ЕИЗ:

 • Преобладаващо присъствие в мрежата на А1 България на територията на Република България;
 • Преобладаващо потребление на услуги в мрежата на А1 България на територията на Република България.

 

2. Анализ

При извършване на оценката А1 България анализира дали за периода от последните 4 (четири) месеца е налице едновременно преобладаващо присъствие и преобладаващо потребление в домашната мрежа. За преобладаващо присъствие, съответно потребление се счита такова, при което повече от 50% от времето абонатът/потребителят е присъствал в мрежата на А1 България на територията на страната и повече от 50% от обема на потреблението на всяка една от услугите (гласово повикване, кратко текстово съобщение и пренос на данни) се извършва в мрежата на А1 България на територията на страната.

 

2.1 Анализ на присъствието на абонат/потребител

Присъствен ден в домашна мрежа:

 • За присъствен ден на територията на Република България се счита ден, в който е налице регистрация на абонат/потребител в рамките на деня само в мрежата на А1 България.
 • За присъствен ден на територията на Република България се счита ден, в който е налице регистрация на абонат/потребител в рамките на деня както в ЕС/ЕИЗ така и в мрежата на А1 България.
 • За присъствен ден на територията на Република България се счита ден, в който е налице регистрация на абонат/потребител в рамките на деня както в ЕС/ЕИЗ така и в мрежа извън ЕС/ЕИЗ.
 • За присъствен ден на територията на Република България се счита такъв, в който се ползват услуги в роуминг в държава извън ЕС/ЕИЗ.

Присъствен ден на територията на ЕС/ЕИЗ:

 • За присъствен ден на територията на ЕС/ЕИЗ се счита ден, в който е налице регистрация на абонат/потребител в рамките на деня само в мрежа/мрежи в ЕС/ЕИЗ (Няма регистрация в домашна мрежа и/или в мрежа извън ЕС/ЕИЗ)

В случай че в определен ден не е налице регистрация на потребител в дадена мрежа (крайното устройство на потребителя е изключено и не е налице регистрация), то този ден не се взема предвид при оценката за преобладаващо присъствие.

 

2.2 Анализ на потреблението на абонат/потребител

При анализ на преобладаващия обем от потребление се разглежда потреблението за всяка услуга по отделно – изходящо гласово повикване, входящо гласово повикване, кратко текстово съобщение и пренос на данни.

Потребление в домашна мрежа:

 • За потребление в домашна мрежа се считат всички гласови повиквания, кратки текстови съобщения и пренос на данни използвани от абонат/ потребител регистриран в мрежата на А1 България.
 • За потребление в домашна мрежа се считат всички гласови повиквания, кратки текстови съобщения и пренос на данни използвани от абонат/ потребител регистриран в мрежа извън ЕС/ЕИЗ.
 • За потребление в домашна мрежа се считат всички изходящи гласови повиквания, извършени от абонат/ потребител регистриран в мрежа в ЕС/ЕИЗ към абонат на мрежа извън ЕС/ ЕИЗ.

Потребление в роуминг в ЕС/ ЕИЗ

 • За потребление в роуминг в ЕС/ ЕИЗ се считат всички гласови повиквания, кратки текстови съобщения и пренос на данни използвани от абонат/ потребител регистриран в мрежа в ЕС/ ЕИЗ (с изключение на изходящи гласови повиквания, извършени от абонат/ потребител регистриран в мрежа в ЕС/ЕИЗ към абонат на мрежа извън ЕС/ ЕИЗ)

 

3. Надценки при нарушение на политиката за справедливо ползване

3.1 А1 България има право да прилага надценки за регулирани роуминг услуги в размерите, определени чл. 6д от Регламент (ЕС) № 2015/2120, в случай, че е налице риск от злоупотреба с или неправомерно ползване на регулирана/и роуминг услуга/и, съгласно анализа описан по-горе или при други обстоятелства, съгласно ОУ за мобилни услуги.

 

3.2 Надценки

В случай че бъде нарушенa политиката за справедливо ползване, то А1 България има право да приложи надценки, които са определени от ЕК, за всяка от преобладаващите в ЕС регулирани роуминг услуги (изходящи и входящи повиквания, изходящи кратки текстови съобщения и пренос на данни и достъп до интернет) и равни на регулираната максимална цена на едро, определена от ЕК:

Минута изходящо повикванеМинута входящо повикванеSMSЦена на MB
01.01.2021 0.075 лв. 0.0178 лв. 0.023 лв. 0.007 лв.
01.01.2022 0.0169 лв. 0.00587 лв.

Посочените цени са с включен ДДС

 

3.3 А1 България преустановява прилагането на надценката веднага щом ползването от страна на абоната/потребителя не показва наличието на риск от злоупотреба или неправомерно ползване на регулираните роуминг услуги на дребно съгласно, посочените обективни показатели по-горе.

 

4. Уведомяване

Преди да започне прилагането на надценки, А1 България предупреждава абоната/потребителя, чрез изпращане на кратко текстово съобщение. В съобщението се посочва, че ако в срок от две седмици от изпращането му, няма промяна в ползването на услугите, изразяваща се в изпълнение на критериите, посочени в т. 1. ще бъде приложена надценка съгласно т. 3.2. по-горе, за всяко ползване на услугите, след изтичане на двете седмици.

Въпроси и отговори