Неправомерно използване на роуминг услуги в ЕС/ЕИЗ

„Политиката за справедливо ползване“ на регулирани роуминг услуги е част от Общите условия на A1 България за мобилни услуги и е в сила от 15.06.2017 г. съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/2286.

С нея бяха определени правила, по които ще се оценява справедливото ползване на регулирани роуминг услуги при използване на „роуминг като у дома“ в рамките на Европейския съюз/Европейската икономическа зона.

 

1. Показатели

А1 България определя и следи за следните обективни показатели за оценка на риска от злоупотреба или неправомерно ползване, извън времето на периодични пътувания в ЕС/ЕИЗ:

 • Преобладаващо присъствие в мрежата на А1 България на територията на Република България;
 • Преобладаващо потребление на услуги в мрежата на А1 България на територията на Република България.

 

2. Анализ

При извършване на оценката А1 България анализира дали за периода от последните 4 (четири) месеца е налице едновременно преобладаващо присъствие и преобладаващо потребление в домашната мрежа. За преобладаващо присъствие, съответно потребление се счита такова, при което повече от 50% от времето абонатът/потребителят е присъствал в мрежата на А1 България на територията на страната и повече от 50% от обема на потреблението на всяка една от услугите (гласово повикване, кратко текстово съобщение и пренос на данни) се извършва в мрежата на А1 България на територията на страната.

 

2.1 Анализ на присъствието на абонат/потребител

Присъствен ден в домашна мрежа:

 • За присъствен ден на територията на Република България се счита ден, в който е налице регистрация на абонат/потребител в рамките на деня само в мрежата на А1 България.
 • За присъствен ден на територията на Република България се счита ден, в който е налице регистрация на абонат/потребител в рамките на деня както в ЕС/ЕИЗ така и в мрежата на А1 България.
 • За присъствен ден на територията на Република България се счита ден, в който е налице регистрация на абонат/потребител в рамките на деня както в ЕС/ЕИЗ така и в мрежа извън ЕС/ЕИЗ.
 • За присъствен ден на територията на Република България се счита такъв, в който се ползват услуги в роуминг в държава извън ЕС/ЕИЗ.

Присъствен ден на територията на ЕС/ЕИЗ:

 • За присъствен ден на територията на ЕС/ЕИЗ се счита ден, в който е налице регистрация на абонат/потребител в рамките на деня само в мрежа/мрежи в ЕС/ЕИЗ (Няма регистрация в домашна мрежа и/или в мрежа извън ЕС/ЕИЗ)

В случай че в определен ден не е налице регистрация на потребител в дадена мрежа (крайното устройство на потребителя е изключено и не е налице регистрация), то този ден не се взема предвид при оценката за преобладаващо присъствие.

 

2.2 Анализ на потреблението на абонат/потребител

При анализ на преобладаващия обем от потребление се разглежда потреблението за всяка услуга по отделно – изходящо гласово повикване, входящо гласово повикване, кратко текстово съобщение и пренос на данни.

Потребление в домашна мрежа:

 • За потребление в домашна мрежа се считат всички гласови повиквания, кратки текстови съобщения и пренос на данни използвани от абонат/ потребител регистриран в мрежата на А1 България.
 • За потребление в домашна мрежа се считат всички гласови повиквания, кратки текстови съобщения и пренос на данни използвани от абонат/ потребител регистриран в мрежа извън ЕС/ЕИЗ.
 • За потребление в домашна мрежа се считат всички изходящи гласови повиквания, извършени от абонат/ потребител регистриран в мрежа в ЕС/ЕИЗ към абонат на мрежа извън ЕС/ ЕИЗ.

Потребление в роуминг в ЕС/ ЕИЗ

 • За потребление в роуминг в ЕС/ ЕИЗ се считат всички гласови повиквания, кратки текстови съобщения и пренос на данни използвани от абонат/ потребител регистриран в мрежа в ЕС/ ЕИЗ (с изключение на изходящи гласови повиквания, извършени от абонат/ потребител регистриран в мрежа в ЕС/ЕИЗ към абонат на мрежа извън ЕС/ ЕИЗ)

 

3. Надценки при нарушение на политиката за справедливо ползване

3.1 А1 България има право да прилага надценки за регулирани роуминг услуги в размерите, определени чл. 6д от Регламент (ЕС) № 2015/2120, в случай, че е налице риск от злоупотреба с или неправомерно ползване на регулирана/и роуминг услуга/и, съгласно анализа описан по-горе или при други обстоятелства, съгласно ОУ за мобилни услуги.

 

3.2 Надценки

В случай че бъде нарушенa политиката за справедливо ползване, то А1 България има право да приложи надценки, които са определени от ЕК, за всяка от преобладаващите в ЕС регулирани роуминг услуги (изходящи и входящи повиквания, изходящи кратки текстови съобщения и пренос на данни и достъп до интернет) и равни на регулираната максимална цена на едро, определена от ЕК:

Минута изходящо повикванеМинута входящо повикванеSMSЦена на MB
01.01.2021 0.075 лв. 0.0178 лв. 0.023 лв. 0.007 лв.
01.01.2022 0.0169 лв. 0.00587 лв.
01.07.2022 0.0516 лв. 0.0129 лв. 0.0094 лв. 0.0047 лв.
01.01.2023 0.0516 лв. 0.0094 лв. 0.0094 лв. 0.0042 лв.
01.01.2024 0.0516 лв. 0.0047 лв. 0.0094 лв. 0.00364 лв.

Посочените цени са с включен ДДС

 

3.3 А1 България преустановява прилагането на надценката веднага щом ползването от страна на абоната/потребителя не показва наличието на риск от злоупотреба или неправомерно ползване на регулираните роуминг услуги на дребно съгласно, посочените обективни показатели по-горе.

 

4. Уведомяване

Преди да започне прилагането на надценки, А1 България предупреждава абоната/потребителя, чрез изпращане на кратко текстово съобщение. В съобщението се посочва, че ако в срок от две седмици от изпращането му, няма промяна в ползването на услугите, изразяваща се в изпълнение на критериите, посочени в т. 1. ще бъде приложена надценка съгласно т. 3.2. по-горе, за всяко ползване на услугите, след изтичане на двете седмици.

Въпроси и отговори

,