ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНEН ПОРТФЕЙЛ A1 WALLET

 

 

Настоящите Общи условия се отнасят до използването на платежни услуги, предоставяни чрез мобилното приложение A1 Wallet – приложение, позволяващо издаване на платежни карти, извършване на плащания посредством дигитализиране на платежна карта чрез MDES (MasterCardDigitalEnablement Service) на мобилно устройство с оперативна система Android и iOS, откриване и водене на платежни сметки в лева на физически лица, кредитни преводи от и към такива платежни сметки, поддържане на виртуален портфейл за карти за лоялност, интерактивно разглеждане на оферти и други. Подробно описание на платежните услуги, предлагани от „Пейнетикс” АД чрез A1 Wallet, се намира по-долу в Раздел „Платежни и свързани с тях услуги, предлагани от Пейнетикс чрез Електронен портфейл A1 Wallet”.

Изрично Ви уведомяваме, че настоящите Общи условия се прилагат към всички функционалности, които A1 Wallet предоставя, във връзка с предлаганите услуги от „Пейнетикс” АД, като при добавяне на нови услуги, настоящите Общи условия ще бъдат съответно допълвани, по реда, посочен по-долу.

Необходимо е да прочетете внимателно тези Общи условия и да запазите копие от тях за Вашия архив. Можете да искате от нас по всяко време копие от настоящите Общи условия, както и от приложимите тарифи за такси и текущи лимити и/или извлечение за последните трансакции, извършени чрез Вашия A1 Wallet.

Тези Общи условия уреждат съдържанието на договора между Вас, в качеството на потребител на електронен портфейл A1 Wallet, от една страна и от друга страна, „Пейнетикс” АД, в качеството на дружество за електронни пари, действащо чрез своя регистриран представител „A1 България” ЕАД, което е и лице, отговарящо за разработката, техническата поддръжка и експлоатация на A1 Wallet.

Те съдържат важна информация, която може да засегне правата Ви и възможността Ви да възстановите Вашите средства, предоставени на „Пейнетикс” АД за изпълнение на платежни услуги. Настоящите общи условия имат значение на рамков договор по смисъла на ЗПУПС.

Чрез инсталирането и активирането на A1 Wallet на своето мобилно устройство Вие приемате и се съгласявате да спазвате настоящите Общи условия. Съгласието Ви с настоящите Общи условия се дава по електронен път чрез Ваше електронно изявление. Инсталирането и активирането на A1 Wallet на Вашето мобилно устройство, по реда, посочен в приложението, ще има значението на електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, като приемайки тези Общи условия, Вие се съгласявате, че правната сила на така положения Ваш електронен подпис е равностойна на тази на саморъчен подпис.

 

В тези Общи условия:

ПЕЙНЕТИКС” означава „Пейнетикс“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район „Лозенец”, бул. „Джеймс Баучер” № 76А, партер, вписано в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 131574695. Пейнетикс АД е дружество за електронни пари, което притежава лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари, издаден от Управителния съвет на Българската народна банка с решение № 44 от  11.04.2016 г. и е вписано в регистъра, воден от Българската народна банка, който може да бъде намерен тук:

. Пейнетикс извършва дейност по издаване и разпространение на електронни пари и по предоставяне на платежни услуги по член 4, т.1, т.3, т.4, б.”б”, т.5, и т.6 от ЗПУПС. Българската народна банка осъществява надзор над дейността на Пейнетикс.

А1 БЪЛГАРИЯ“ означава „А1 България“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София – 1309, ул. „Кукуш“ № 1, вписано търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 131468980, което е: (a) регистрирано от Българска народна банка като представител на Пейнетикс по член 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и (б) осигурява разработката, поддръжката и експлоатирането на A1 Wallet.

ФАЙЪР” означава „ФАЙЪР“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Джеймс Баучер 76А, ет. Партер, вписано в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 203617076. Файър е доставчик на технически услуги за А1 България, който подпомага предоставянето на платежни услуги, без да влиза във владение на средствата, които трябва да бъдат прехвърлени, включително чрез създаване и поддържане на фронт-енд система и мобилно приложение, предоставяне и поддръжка на терминали и устройства, използвани за платежни услуги, с изключение на услугите за иницииране на плащания и информационни услуги за сметки.

Ние“, „нас“ или „наш“ означава Пейнетикс самостоятелно и/или Пейнетикс, действащо чрез А1 България, в зависимост от контекста.

A1 Wallet“ или „Приложението“ означава мобилно приложение за Android и iOS, чрез което можете да използвате услугите, описани в настоящите Общи условия, което може да бъде изтеглено безплатно от електронните магазини GooglePlay,AppStore и/или AppGallery и което, когато е инсталирано на мобилното устройство, осъществява връзката на потребител на платежна услуга и Системата Пейнетикс.

Системата Пейнетикс” или „Електронният портфейл A1 Wallet” означава он-лайн система, създадена, оперирана и поддържана от Пейнетикс, за издаване на електронни пари, издаване и управление на платежни карти, откриване и водене на платежни сметки, извършване на платежни операции, включително, внасяне на пари в наличност по платежна сметка, изпълнение на кредитни преводи, приемане на плащания, и свързаните с това събиране и обмен на данни, която е достъпна през мобилно приложение (A1 Wallet). Пейнетикс има пълни и изключителни  права на интелектуална собственост върху цялата система.

Платежни и свързани с тях услуги, предлагани от Пейнетикс чрез електронен портфейл A1 Wallet“” означава:

 • идентификация (KYC) и регистрация на физически лица, като клиенти;
 • нотификация на клиенти, включително автоматични нотификации;
 • издаване на електронни пари, водене на сметки за електронни пари в лева с индивидуален IBAN за извършване на входящи и изходящи разплащания в BGN и EUR от сметки за електронни пари, разпространение и обратно изкупуване на електронни пари – услугата е достъпна само за физически лица, регистрирани в A1 Wallet до 17.03.2020 г., включително;
 • издаване на физическа платежна карта с интегрална схема – чип с логото на MasterCard (с изключение на подаръчни предплатени карти) и възможност за управлението ѝ чрез приложението A1 Wallet: блокиране/разблокиране на картата, обявяване на картата за изгубена, открадната, присвоена или употребена без разрешение.
 • издаване на виртуална платежна MasterCard карта и възможност за управлението ѝ чрез приложението A1 Wallet: блокиране/разблокиране на картата, показване на детайлите на картата /токенизация на платежна карта;
 • възможност за унищожаване на издадена Виртуална карта;
 • извършване на плащания, посредством дигитализиране на платежна карта чрез Mastercard MDES (MasterCardDigitalEnablement Service) на мобилно крайно устройство с оперативна система Android и чрез Apple Pay на мобилно крайно устройство с оперативна системa iOS;
 • откриване и управление на платежни сметки в BGN, различни от платежни сметки за електронни пари, с индивидуален IBAN, за извършване на входящи и изходящи разплащания в BGN и EUR – услугата е достъпна само за физически лица, регистрирани в A1 Wallet след 17.03.2020 г.;
 • незабавни P2P плащания;
 • входящи кредитни преводи към платежна сметка с IBAN;
 • изходящи кредитни преводи към платежни сметки в лева или евро, водени от доставчик на платежни услуги в Република България или в друга държава членка на Европейския съюз;
 • зареждане на средства със свързана карта;
 • процесване на трансакции в различни валути;
 • внасяне на пари в наличност по платежна сметка чрез Специален касов терминал
 • други услуги (предстои въвеждане на други платежни услуги, предлагани чрез A1 Wallet, за които ще бъдете надлежно информирани и които ще бъдат описани чрез допълнение към настоящите Общи условия).

„Неплатежни услуги, предлагани чрез „A1 Wallet“ означава:

 • възможност за включване на лоялни карти с баркод от различни доставчици на пазара – виртуален портфейл за карти за лоялност;
 • визуализиране на търговски брошури/предложения – интерактивно разглеждане на оферти;
 • диференциране на ценови условия за клиенти, които са абонати на А1 България в сравнение с всички останали клиенти;
 • автоматични нотификации;
 • анализ на разходите;
 • възможност за изпращане на покани за регистрация в приложението (referral program);
 • проследяване на събития чрез Mixpanel;
 • проследяване на стабилността чрез Crashlytics;
 • обслужване на клиенти в приложението чрез Intercom;
 • техническа възможност за мобилни плащания с Apple Pay и дигитализирането на картите издавани от A1 Wallet в Apple Wallet;
 • възможност за закупване и активиране на Електронни винетки;
 • възможност за заплащане на сметки за комунално-битови услуги и задължения към държавна и общинска администрация.

 „Електронни пари“ означава номиналната стойност на предоставените от Вас парични средства, които се съхраняват в електронна форма, включително магнитна форма в информационната система на Пейнетикс. Електронните пари се издават чрез вписване по сметката Ви в Пейнетикс на техния притежател, тяхната сума, датата на издаване и други данни в регистъра за електронни пари, съхраняван в информационната система Пейнетикс. Издадените електронни пари могат да се използват за платежни операции чрез Пейнетикс карта или чрез Вашата Пейнетикс сметка до техния лимит за срока на валидност на Картата и могат да бъдат зареждани или презареждани, или изкупени обратно от Вас.

Пейнетикс сметка“ означава платежна сметка, водена от Пейнетикс на Ваше име, която може да използвате за изпълнението на платежни операции и:

– която може да е свързана с Вашата платежна карта;

– по която се извършва зареждане на суми в съответствие с раздел II от настоящите Общи Условия и от която се извършват платежни операции в съответствие с раздел III от настоящите Общи Условия;

За клиенти – физически лица, регистрирани в A1 Wallet до 17.03.2020 г. /включително/ Пейнетикс сметката е сметка за електронни пари, по която се съхраняват и отчитат електронни пари;

За клиенти – физически лица, регистрирани в A1 Wallet след 17.03.2020 г. Пейнетикс сметката е платежна сметка, различна от сметка за електронни пари, по която се отчитат пари по сметка;

Платежна операция“ означава действие, предприето от клиент на Пейнетикс или на друг доставчик на платежни услуги, по внасяне, прехвърляне или теглене на средства от/към платежна сметка или чрез платежна карта, включително, POS операция, интернет операция или P2P операция/плащане чрез QR код.

POS операция“ означава платежна операция, инициирана от Вас чрез Вашето мобилно устройство за закупуване на стоки или услуги в обект за продажба на търговец.

Интернет операция“ означава платежна операция, инициирана от Вас за покупка на стоки или услуги в интернет чрез уебсайт на търговец, като се използват данните на Вашата Пейнетикс карта.

P2P операция“ означава платежна операция, инициирана от Вас за прехвърляне на средства от Вашата Пейнетикс сметка в сметка в Пейнетикс на друг потребител. P2P трансакциите над 25 лева са достъпни само след въвеждане на А1 PIN или полагане на пръстов отпечатък или лицево разпознаване.

„А1 PIN“ означава уникалния личен идентификационен номер, който сте задали за Вас като част от инсталационния процес.

PIN за физическа карта“ означава уникален личен идентификационен номер, представляващ комбинация, състояща се от цифри и представляващ номер на оправомощения държател на физическата карта, известен само на него, определен първоначално от  оправомощения държател единствено за съответната Физическа карта и свързан с нея, служещ за идентифицирането на оправомощения държател чрез въвеждане от клавиатурата на терминалното устройство АТМ и ПОС при извършване на операциите с физическата карта.

Плащания чрез QR код“ означава платежна операция, при която А1 Wallet потребител генерира QR код, който може да бъде сканиран от друг A1 Wallet потребител, с цел прехвърляне на средства от сметки в приложението. Всеки потребител може да генерира собствен QR код, за да получи сума от други потребители.

Платежно нареждане“: всяко нареждане от клиент /платец/ към Пейнетикс, с което се разпорежда изпълнението на Платежна операция. Платежното нареждане може да бъде дадено на хартиен носител или по електронен път.

Кредитен превод“: национална или презгранична платежна услуга за заверяване на платежна сметка на получателя посредством една или няколко платежни операции, извършвани по платежна сметка на платеца от доставчика на платежни услуги, който води платежната сметка на платеца, въз основа на дадено от платеца нареждане.

Пейнетикс карта“ или „Карта“ означава платежна дебитна или предплатена Виртуална карта или дебитна или предплатена Физическа карта, издадена от Пейнетикс на Ваше име, която е свързана с Вашата Пейнетикс сметка. Детайли относно Вашата Пейнетикс карта може да видите в A1 Wallet.

Дебитна Пейнетикс карта“ е вид платежна карта, представляваща вид персонализиран платежен инструмент, който се използва многократно за идентификация на оправомощения ползвател на платежни услуги и за отдалечен достъп до Вашата Пейнетикс сметка, различна от Пейнетикс сметка за електронни пари, с който могат да се извършват платежни и справочни операции.

Предплатена Пейнетикс карта“ е вид персонализиран платежен инструмент, върху който се съхраняват електронни пари или който осигурява отдалечен достъп до Вашата Пейнетикс сметка за електронни пари, и с който се извършват платежни операции.

За клиенти – физически лица, регистрирани в A1 Wallet до 17.03.2020 г. /включително/ Пейнетикс картата е предплатена Виртуална или Физическа карта, чрез която се осигурява отдалечен достъп до Пейнетикс сметка за електронни пари.

За клиенти – физически лица, регистрирани в A1 Wallet след 17.03.2020 г. Пейнетикс картата е дебитна Виртуална или Физическа карта, чрез която се осигурява отдалечен достъп до Пейнетикс сметка, различна от платежна сметка за електронни пари.

Виртуална карта“ означава дебитна или предплатена Пейнетикс карта, издадена от Пейнетикс, с БИН и логото на картова организация, достъпна посредством Приложението и чрез която могат да бъдат извършвани плащания в Интернет среда. A1 Wallet предоставя възможност на всички потребители, които са заредили пари в A1 Wallet да получат  безплатно дебитна или предплатена Виртуална карта за сигурни плащания в интернет.

За клиенти – физически лица, регистрирани в A1 Wallet до 17.03.2020 г. /включително/ Виртуалната карта е предплатена Пейнетикс карта, издадена от Пейнетикс, с БИН и логото на картова организация, достъпна посредством Приложението и чрез която могат да бъдат извършвани плащания в Интернет среда. A1 Wallet предоставя възможност на всички потребители, които са заредили пари в A1 Wallet да получат безплатно предплатена Виртуална карта за сигурни плащания в интернет.

За клиенти – физически лица, регистрирани в A1 Wallet след 17.03.2020 г. Виртуалната карта е дебитна Пейнетикс карта, издадена от Пейнетикс, с БИН и логото на картова организация, достъпна посредством Приложението и чрез която могат да бъдат извършвани плащания в Интернет среда. A1 Wallet предоставя възможност на всички потребители, които са заредили пари в A1 Wallet да получат безплатно дебитна Виртуална карта за сигурни плащания в интернет.

Физическа карта A1“ означава дебитна или предплатена Пейнетикс карта на физически носител – пластика за контактно и безконтактно плащане и плащане с ЧИП и ПИН и е платежен инструмент, издаден от Пейнетикс, с БИН и логото на картова организация, лого на А1 и лого на издателя, с дата на валидност, персонализиран със защитни характеристики, като например PAN, PIN и CVC и използван за плащания на POS, или в Интернет среда, или за теглене на пари в брой на ATM, даващ възможност на картодържателя да подава платежни нареждания за платежни операции. Картата е платежен инструмент, свързан с Приложението  и предоставя достъп до Пейнетикс сметка. Потребителят на приложението има възможност да  закупи тази карта към своята Пейнетикс сметка.

За клиенти – физически лица, регистрирани в A1 Wallet до 17.03.2020 г. /включително/ „Физическа карта A1“ означава предплатена Пейнетикс карта на физически носител – пластика за контактно и безконтактно плащане и плащане с ЧИП и ПИН и е платежен инструмент, издаден от Пейнетикс, с БИН и логото на картова организация, лого на А1 и лого на издателя, с дата на валидност, персонализиран със защитни характеристики, като например PAN, PIN и CVC и използван за плащания на POS, или в Интернет среда, или за теглене на пари в брой на ATM, даващ възможност на картодържателя да подава платежни нареждания за платежни операции. Картата е платежен инструмент, свързан с Приложението  и предоставя достъп до Пейнетикс сметка за електронни пари. Потребителят на приложението има възможност да  закупи тази карта към своята Пейнетикс сметка за електронни пари.

За клиенти – физически лица, регистрирани в A1 Wallet след 17.03.2020 г. „Физическа карта A1“ означава дебитна Пейнетикс карта на физически носител – пластика за контактно и безконтактно плащане и плащане с ЧИП и ПИН и е платежен инструмент, издаден от Пейнетикс, с БИН и логото на картова организация, лого на А1 и лого на издателя, с дата на валидност, персонализиран със защитни характеристики, като например PAN, PIN и CVC и използван за плащания на POS, или в Интернет среда, или за теглене на пари в брой на ATM, даващ възможност на картодържателя да подава платежни нареждания за платежни операции. Картата е платежен инструмент, свързан с Приложението  и предоставя достъп до Пейнетикс сметка, различна от сметка за електронни пари. Потребителят на приложението има възможност да  закупи тази карта към своята Пейнетикс сметка, различна от сметка за електронни пари.

Виртуален портфейл за карти за лоялност“  означава неплатежна услуга и функционалност на Приложението, която предоставя възможност за използване на Ваши карти за лоялност чрез предоставяне на номер на карта за лоялност, издадена от търговци или търговски вериги, които оперират на територията на Република България, във вашия виртуален портфейл.

Интерактивно разглеждане на оферти“ означава неплатежна услуга и функционалност на Приложението, която предоставя възможност да разглеждате оферти от търговци или търговски вериги, по интерактивен начин.

 “Закупуване и активиране на Електронни винетки“ означава неплатежна услуга и функционалност на Приложението, която предоставя възможност да закупувате и активирате Електронни винетки. Неплатежната услуга се предоставя от  „Интелигентни трафик системи“ АД (ИТС) чрез  неговия представител – „Файър“ АД посредством системата на „А1 България“, по силата на сключен договор между ИТС А1 България и Файър  за  партньорство при осъществяване на дейност по продажба на Електронни винетки.

ИТС е вписано в Националния електронен регистър на националните доставчици на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние на основание сключен договор с Агенция „Пътна инфраструктура“ за предоставяне на допълнителни услуги по опериране на пунктове за активация от доставчик на услуги за електронно събиране на пътни такси.

Платежните услуги по Кредитен Превод, пряко свързани с посочената тук и описана в раздел VIIIа неплатежна услуга, се изпълняват от Пейнетикс.

“Електронна винетка“ означава електронен документ по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, удостоверяващ заплатена Винетна такса. Електронната винетка съдържа уникален идентификационен номер, данни за регистрационния номер на пътното превозно средство, държавата, в която е регистрирано, неговата категория, датата на заплащане на таксата и периода на валидност.

„Винетна такса“ означава такса, която предоставя право на едно пътно превозно средство, отговарящо на изискванията по чл. 10а, ал. 7 от Закона за пътищата, да ползва за определен срок платената пътна мрежа. Винетните такси се събират в съответствие с Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“ и съобразно периода им на валидност;

“Заплащане на сметки за комунално-битови услуги и задължения към държавна и общинска администрация“ – означава неплатежна услуга и функционалност на Приложението, която предоставя информация за налични задължения на физически и юридически лица към дружества – доставчици на комунални и битови услуги, както и задължения към държавна и общинска администрация, като осигурява възможност за тяхното заплащане. Списък на дружествата доставчици на комунално-битови услуги („Дружества доставчици“), към които може да извършите плащане, е достъпен в Приложението.

Описаната тук неплатежната услуга, се предоставя от Файър по силата на сключен/и договор/и с дружества – партньори на Файър („Дружества партньори“), където последните са представители на Дружествата доставчици. Списък на Дружествата доставчици е достъпен в Приложението. Представителните правомощия на Дружествата партньори включват права по събиране и отчитане на платени такси за битови и комунални услуги и задължения към държавна и общинска администрация чрез създадената и поддържана от съответното Дружество партньор информационна система за предоставяне и обслужване на юридически и физически лица.

Платежните услуги по Кредитен Превод, пряко свързани с посочената тук и описана в раздел VIIIб неплатежна услуга, се изпълняват от Пейнетикс по реда на настоящите Общи условия относно „Платежни и свързани с тях услуги, предлагани от Пейнетикс чрез електронен портфейл “А1 Wallet” .

Услугите „Виртуален портфейл за карти за лоялност“, „Интерактивно разглеждане на оферти“ се предоставят от А1 България.

Такси“ означава таксите, които дължите по силата на настоящите Общи Условия, във връзка с използването на предвидените в тях услуги. Всички Такси са посочени в приложение  „Пейнетикс такси и лимити“, което е неразделна част от настоящите Общи Условия.

MDES“ означава дигитализиране на карта в мобилно устройство на Потребителя за извършване и получаване на плащания. Платформата MDES дава възможност за извършване на сигурни безконтактни плащания и плащания в приложения.

Мобилно устройство“ означава преносимо мобилно устройство, което поддържа NFC и работи на Android 7.0 OS или по-нова версия, или iOS.

Предварително зареден кредит“ означава всяка сума, предварително заредена от нас по наша преценка и с промоционална цел по Вашата Пейнетикс сметка.

Политика за поверителност“ означава политиката за поверителност на Пейнетикс и Файър, която заедно с настоящите Общи условия описва условията, при които всички лични данни, които събираме от Вас, или които ни предоставяте, ще бъдат обработени, обработвани и споделяни от нас.

Идентификационно ниво 1“ означава процедура за идентификация, която изисква най-малко: за български граждани: представяне на лична карта/паспорт и заснемане на лицето, заедно с представения документ за самоличност в реално време, а за граждани на държава членка от Европейския съюз: представяне на паспорт/лична карта и банково извлечение или друг идентификационен документ, както и заснемане на лицето, заедно с представения документ за самоличност в реално време. Идентификацията се извършва с автоматизирана система https://shuftipro.com/, а при необходимост данните могат да бъдат проверени и от служител на Пейнетикс.

Идентификационно ниво 2“ – означава процедура, в рамките на която, в зависимост от вида и размера на определена платежна операция и оценката на риска, Пейнетикс има право да изисква по своя преценка от А1 потребителя допълнителни документи и декларации, включително декларация за произход на средства, като условие за извършване на платежната операция.

Искане за обратно изкупуване“ означава искане от Вас да получите обратно закупените от Вас Електронни пари по Вашата Пейнетикс сметка за електронни пари, в съответствие с раздел XIII от настоящите Общи Условия.

Общи условия“ означава настоящите Общи условия и включва нашата тарифа за такси, която можете да намерите в приложението „Пейнетикс такси и лимити“ чрез Вашия A1 Wallet или на интернет страницата на А1 България – www.a1.bg .  Политиката за поверителност важи за отношенията между нас, но не е част от Общите Условия.

Трансакция“ означава всяка трансакция, която може да бъде извършена от Вашата Пейнетикс сметка/Пейнетикс карта, включително платежна операция и/или операция за обратно изкупуване.

Toкъни“ означава номера на картите, които мобилните устройства използват вместо номера на картата, отпечатан върху пластиката. MDES потвърждава трансакцията, декриптирана от токъна обратно към номера на картата и го препраща на издателя за оторизация.

Лимити“ означават ограничения за ползване, които важат за Вашата Пейнетикс карта и Вашата Пейнетикс сметка, които са част от настоящите Общи Условия и които са посочени в приложение „Пейнетикс такси и лимити“, което можете да намерите чрез Вашия A1 Wallet , или на уебсайта на А1;

А1 Wallet потребител“, „Потребител“, „Вие“ или „Ваш“ означава физическото лице, което е идентифицирано, че е изтеглило и инсталирало A1 Wallet, и което се е регистрирало в Приложението с пълното си име, професионална дейност, имейл адрес и мобилен телефонен номер;

Терминално устройство ATM“ (Automated Teller Machine) е банкомат – устройство за теглене на пари в брой, плащане на услуги, извършване на преводи между сметки, извършване на справочни и други платежни и неплатежни операции;

„Специален касов терминал” е външно устройство, различно от Терминално устройство ATM, позволяващо внасяне на пари в наличност по платежна сметка в Пейнетикс, поддържано от лице, с което Пейнетикс е сключило договор и обозначено в съответствие с характеристиките и данните, посочени в Приложението. Понастоящем Пейнетикс използва като специален касов терминал терминалите Кештерминал, поддържани от „Интеркапитал Груп“ АД с ЕИК 200867847 – лице, което е вписано в регистъра, воден от БНБ по член 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи, като представител на Пейнетикс;

Картова организация“ означава Mastercard International (“Mastercard”), VISA Europe (“VISA”) или всяка друга асоциация или организация, поддържаща система за картови разплащания, приложими по настоящите Условия, включително всеки филиал, дъщерно дружество или правоприемник на който и да е от тях, в който Пейнетикс притежава членство и има право да издава Карти и да приема плащания, включително чрез Карти, приемани от тази картова организация.

Забранена трансакция“ означава всяка от следните Видове сделки:

 • всякакви продажби тип „пирамида”, Понзи схеми или подобни маркетингови или матрични програми или други схеми за „бързо обогатяване“ или инвестиционни програми с висока доходност;
 • продажбата, доставката или закупуването на незаконни предмети или предмети, които насърчават или улесняват незаконните дейности;
 • продажбата, доставката или закупуването на фалшифицирани продукти или на продукти, нарушаващи права на интелектуална собственост;
 • продукти или услуги за обработка или агрегиране на плащания от трети лица;
 • пране на пари;
 • финансиране или пропаганда на тероризма;
 • порнография, ескорт услуги и продажба и/или реклама на сексуални услуги;

Запазваме си правото да добавяме и други категории забранени трансакции, като добавяме такива категории или към тези Общи условия или в отделен документ, публикуван на уебсайт: https://www.paynetics.digital.

Писмено“ включва и имейли. Когато използваме думите „писмен“ или „писмена форма“ това включва и изявления, направени чрез имейли.

ЗПУПС“ означава Закон за платежните услуги и платежните системи.

I. Изтегляне и активиране на Вашия A1 Wallet. A1 Wallet услуги:

 1. Създаване на Профил: За да изтеглите A1 Wallet, трябва да сте навършили 18 години и да притежавате допустимо според настоящите Общи Условия мобилно устройство. Влезте в GooglePlay Магазин, AppStore и/или AppGallery на мобилното си устройство и изпълнете инструкциите за изтегляне. По време на процеса на инсталиране и регистрация ще бъдете помолени да:

(а) предоставите Вашите лични данни и документи, необходими за Вашата идентификация;

(б) зададете А1 PIN;

(в) прочетете и приемете настоящите Общи Условия и

(г) въведете код за активация, изпратен на телефонния номер, въведен по време на регистрацията.

Ако не сте изпълнили някоя от стъпките, посочени в (a) до (г) по-горе, не можете да завършите процеса на активация на A1 Wallet;

 1. С инсталирането на Вашето мобилно устройство и регистрирането в A1 Wallet, съгласно т.1 по-горе, Вие се съгласявате да използвате в съответствие с настоящите Общи Условия услугите, предоставяни от Вашия A1 Wallet, както са описани по-горе, а именно: „Платежни и свързани с тях услуги, предлагани от Пейнетикс, чрез електронен портфейл A1 Wallet” и „Неплатежни услуги, предлагани чрез A1 Wallet”. Чрез инсталирането и регистрирането във A1 Wallet на мобилното си устройство Вие правите изявление, че сте приели и се съгласявате да спазвате настоящите Общи условия. Предоставяните от A1 Wallet неплатежни услуги, предлагани чрез A1 Wallet, не могат да се използват самостоятелно без използването на Пейнетикс карта или Пейнетикс сметка.
 2. Като част от процеса по инсталация и регистрация ще бъдете задължени:

Да изпълните изискванията за идентификация за откриване на Пейнетикс сметка и издаване на Пейнетикс карта. Не е допустимо да използвате пълномощник и/или трето лице при регистрацията си и използването на A1 Wallet.

 1. Особености при ползване на услугите:

Независимо от факта, че сте инсталирали A1 Wallet, няма да се считате за „допустим“ да имате Пейнетикс карта и Пейнетикс сметка, освен ако:

(а) имате постоянно пребиваване в държава членка на Европейския съюз и

(б) сте на възраст поне 18 години и имате правоспособност да сключвате правно-обвързващ договор, и

(в) сте преминали всички наши изисквани идентификационни процедури и проверки за  допустимост и сигурност, и

(г) сте ни предоставили валиден и функционален имейл адрес и телефонен номер, и

(д) нямате предишна Пейнетикс карта, която е закрита едностранно от нас, и

(е) не сте в нарушение на тези Общи условия и

(ж) не е налице друг Ваш регистриран профил в A1 Wallet, чрез който успешно сте преминали процедура по идентификация.

Не може да приемем регистрацията Ви, ако не сте „допустим“, тоест не отговарят на описаните по-горе условия. Ако не сте „допустим“, моля незабавно да се откажете от всички опити да се регистрирате при нас.

Ние ще прегледаме заявката Ви за използване на A1 Wallet колкото е възможно по-скоро, а Вашата Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта ще бъдат в състояние на „обработва се“, докато не приключим с проверката ни и не активираме Вашата Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта. Също така, имаме право да отхвърлим заявката Ви за използване на A1 Wallet по наше свободно усмотрение.

В периода на разглеждане на заявката Ви за използване на A1 Wallet или по всяко време в бъдеще,  във връзка с Вашата Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта, включително за целите на предотвратяване на измами и/или изпиране на пари:

(а) може да Ви помолим да представите писмени доказателства, за да докажете самоличността си, адреса си, произхода и/или източниците на финансиране на средствата за зареждане на Вашата Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта; и

(б) можем да извършваме проверки/верификация на самоличността Ви по електронен път директно или чрез използване на подходящи трети лица, като доставчици на услуги за проверка на самоличността.

Когато извършваме проверки/верификация на самоличността Ви, Ваша лична информация може да бъде разкрита пред трети лица, които са сертифицирани да извършат подобни проверки/верификация по надлежния ред от съответния компетентен орган. Тези проверки са проверки на самоличността и следователно няма да окажат неблагоприятно въздействие върху Вашия кредитен рейтинг. Въпреки това, тези трети лица могат да направят запис на съответната информацията, която може да остане в архива им като доказателство, че е извършена проверка за проверка на самоличността.

Нашето приемане на заявката Ви за използване на A1 Wallet ще стане, когато Ви изпратим уведомление в профила на приложението, че успешно сте преминали процедурите ни по идентификация и проверка, от който момент ще се счита, че има договор между Вас и нас, който договор ще е със срок на валидност: три години и същия ще бъде подновен автоматично за нови три години, ако клиента не заяви изрично желанието си да се прекрати договора един месец преди изтичането срока на договора.

Необходимо е незабавно да актуализирате личните си данни, ако се промени Вашето име, адрес, данни относно документ за самоличност, имейл адрес, номер на мобилен телефон, платежна карта или информация за банкова сметка или професионална дейност. Измененията в тези данни имат сила по отношение на нас, само от момента, в който сме били писмено уведомени за тях от Вас. Ние няма да носим отговорност за вреди, произтичащи от пропуска Ви да го направите.

 1. Всеки Предварително зареден кредит, ако има такъв, ще бъде на разположение след успешно приключване на процеса на регистрация.
 2. При изтеглянето или достъпа до приложението A1 Wallet се обработват данни, за които се прилага Вашето действащо споразумение с предприятието, чиито електронни съобщителни услуги ползвате, както и неговата политика, свързана с това обработване. Трафикът на мобилен интернет, който реализирате при изтегляне и ползване на Приложението, се тарифира и заплаща съгласно цените на тарифния план, който ползвате по договора си със съответното предприятие, предоставящо електронни съобщителни услуги. За повече подробности е необходимо да се свържете с Вашия доставчик на електронни съобщителни услуги.
 3. Прекратяване на основание „допустимост“: ние си запазваме правото незабавно да прекратим нашия договор с Вас и да закрием Вашата Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта, ако имаме основание да смятаме, че Вие не отговаряте на тези Условия.

II. Заредете сметката си в Пейнетикс

При получаване на уведомление от нас, че успешно сте преминали процедурите ни по идентификация и проверка и свързаното с това влизане в сила на договора между Вас и нас, можете да заредите своята Пейнетикс сметка, както е описано в този раздел II от настоящите Общи Условия, със средства, които да се използват за платежни операции. Минималната сума за зареждане на Вашата Пейнетикс сметка е посочена в приложение „Пейнетикс Такси и лимити“.

Балансът на Вашата Пейнетикс сметка никога не трябва да превишава определените лимити,  съгласно приложение „Пейнетикс Такси и лимити“, което е неразделна част от настоящите Общи Условия.

Подробни инструкции за това как да заредите своята Пейнетикс сметка са посочени в A1 Wallet.

Можете да зареждате сметката си в Пейнетикс чрез:

(а) използване на Ваша кредитна карта; или

(б) използване на Ваша дебитна карта / предплатена карта.

(в) чрез кредитен превод, съгласно правилата на Раздел VII;

(г) чрез вноска на средства в наличност чрез Специален касов терминал.

Получените  по този начин средства ще бъдат кредитирани по Вашата Пейнетикс сметка незабавно след получаване на средствата от нас.

Ако в резултат на операция по зареждане се превишават едно или повече от ограниченията, посочени в приложение „Пейнетикс Такси и лимити“, операцията  няма да бъде одобрена.

Ако в резултат на операция по зареждане се превишават едно или повече от ограниченията, посочени в приложение „Пейнетикс Такси и лимити“, в зависимост от случая, операцията  няма да бъде одобрена преди преминаване на Идентификационно ниво 2 или операцията ще бъде отхвърлена.

Ние си запазваме правото да откажем да приемем конкретна операция по зареждане или да деактивираме определен метод за зареждане без предизвестие  до Вас, с цел предотвратяване на измами, пране на пари или всякаква друга незаконна дейност.

Ние ще Ви таксуваме с Такса за зареждане всеки път, когато извършвате операция по сметката, за която се дължи такава такса, съгласно приложението „Пейнетикс Такси и лимити“. Размерът на тази такса за зареждане може да се променя в течение на времето съгласно раздел XVII от настоящите Общи Условия. Текущите ставки на таксите могат да бъдат намерени в приложението „Пейнетикс Такси и лимити“, което е достъпно чрез Вашия A1 Wallet, или на уебсайта на A1 България.

 

III. Използване на Вашата Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта

 1. След като заредите Вашата Пейнетикс сметка и Вашата Пейнетикс карта е активирана, при наличие на техническа обезпеченост и съгласно тези Общи Условия във всеки отделен случай, можете да използвате своята Пейнетикс карта в рамките на наличните по нея средства, за извършване на платежни операции. Имате право да използвате Вашата Пейнетикс сметка и Вашата Пейнетикс карта само лично и нямате право да предоставяте ползването им на никой друг, както и нямате право да продавате или прехвърляте на никого възможността да ги използва. Ако разрешите достъп до Вашата Пейнетикс сметка и/или Вашата Пейнетикс карта на друго(и) лице(а), Вие ще носите пълна отговорност за всички трансакции, инициирани от това лице(а). Някои търговци може да не приемат плащания чрез Пейнетикс карти. Ваша отговорност е да проверите при всеки търговец каква е неговата политика. Ние не поемаме никаква отговорност, ако търговец откаже да приеме плащане чрез Пейнетикс карта.
 2. Трябва да се уверите, че има достатъчно наличност по сметката Ви в Пейнетикс, за да покриете сумата на дадена трансакция и всички приложими такси. Възможно е да откажем да извършим операция, ако нямате достатъчно салдо, за да покриете сумата на трансакцията и всички приложими такси.
 3. Няма да бъдат начислявани никакви лихви по Вашата Пейнетикс сметка. Наличността по Вашата Пейнетикс сметка не е депозит и нямате право да претендирате лихви.
 4. Всички Пейнетикс сметки се водят в български лева и са обозначени с международен номер на банкова сметка (IBAN). Пейнетикс сметките с IBAN могат да бъдат използвани за изпълнение на платежни операции с кредитен превод. Вие може да получавате кредитни преводи, включително кредитни преводи, наредени чрез банка, по Вашата Пейнетикс сметка, както и да нареждате кредитен превод от Вашата Пейнетикс сметка към друга платежна сметка, обозначена с IBAN, водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран в Република България или в държава членка на ЕС. Изисква се преминаване на идентификационно ниво 2 за извършване на кредитни преводи или преводи чрез Карта от Вашата Пейнетикс сметка, на стойност, надвишаваща левовата равностойност на 1000 евро или тяхната равностойност в друга валута.
 5. Пейнетикс изпълнява кредитни преводи в сроковете, установени в ЗПУПС, а именно:

– Ако не е уговорено друго между нас и Вас, нареждане за кредитен превод от  Вашата Пейнетикс сметка към друга Пейнетикс сметка се изпълнява незабавно при получаване на нареждането в Пейнетикс, при наличие на достатъчно средства по Пейнетикс сметката на платеца.

– Пейнетикс, като доставчик на платежни услуги на платеца, осигурява заверяването на платежната сметка на доставчика на платежни услуги на получателя, ако е различен от Пейнетикс, със сумата на платежната операция до края на следващия работен ден след момента на получаване на платежното нареждане. Получените нареждания след 15.00ч. на работния ден или получени в неработен ден, се считат за получени на следващия работен ден.

-При Кредитни преводи, наредени във Ваша полза, Вашата Пейнетикс сметка се заверява в деня, в който сумата е получена по сметка на Пейнетикс, като доставчик на платежни услуги на получателя. Ако сумата е получена по сметка на Пейнетикс, след 15.00ч. на работен ден или в неработен ден, се смята, че е получена на следващия работен ден.

 1. Не е възможно теглене на пари в брой от Вашата Пейнетикс сметка, а теглене на суми в брой от Вашата Пейнетикс карта е възможно само чрез АТМ в рамките на лимитите, определени в приложение „Пейнетикс Такси и лимити“.

Внасянето на пари в брой по Вашата Пейнетикс сметка е възможно само чрез услугата внасяне на пари в наличност по платежна сметка чрез Специален касов терминал, при спазване на условията и лимитите, посочени в настоящите Общи условия и приложението „Пейнетикс Такси и лимити“.

 1. Сумата, която можете да изразходвате с Вашата Пейнетикс карта, може да може да бъде ограничена според приложение „Пейнетикс Такси и лимити“, правилата на съответната Картова организация или от политиките за приемане на плащания на съответния търговец. Пейнетикс има право да определя лимити при използване на Вашата Пейнетикс карта, отнасящи се за една сделка, 24 часа, за седем поредни дни, за тридесет поредни дни и за максимален брой операции за съответния период (лимити за теглене/плащане/внасяне), както и за наличностите и операциите по Пейнетикс сметката Ви. По съображения, свързани с оценката на риска, Пейнетикс може да променя едностранно определените лимити, за което незабавно ще Ви уведомим чрез приложение „Пейнетикс Такси и лимити“ или по друг подходящ начин.
 2. Ще приспаднем стойността на Вашите трансакции от салдото на сметката Ви в Пейнетикс. Също така ще приспадаме всички приложими такси, веднага щом те станат дължими от Вас.
 3. Наред с това, Вие се съгласявате и задължавате пред нас да не нарушавате правилата за достъп до приложението A1 Wallet, както и да не правите каквото и да било опити, да прекъснете или да накърните функционалността му, включително, без ограничение: да не разпространявате файлове, съдържащи вируси, повредени файлове или друг подобен софтуер или програми, които могат да бъдат използвани за достъп, модифициране, изтриване или повреждане на файлове с данни.
 4. Забранено е да използвате Пейнетикс сметката Ви и Вашата Пейнетикс карта:

(а) за получаване на плащания в брой в нарушение на нормативните ограничения в  тази област и посоченото в настоящите Общи условия (или за подпомагане на други в такава дейност);

(б) в противоречие с приложимите законови или подзаконови нормативни актове, включително, без ограничение, тези, които се отнасят до пране на пари, измама, престъпна дейност, финансови услуги или защита на потребителите;

(в) във връзка със сделка, която е забранена сделка съгласно настоящите Общи Условия; или за търговски или бизнес цели.

 1. По отношение на Ваша Пейнетикс сметка, която е достъпна онлайн, в случай, че е налице изрично съгласие от Ваша страна, дадено предварително с форма и съдържание определени от нас, Пейнетикс приема определени платежни операции по сметката да се инициират чрез доставчик на платежни услуги по иницииране на плащане.
 2. По отношение на Ваша Пейнетикс сметка, която е достъпна онлайн, в случай, че е налице изрично съгласие от Ваша страна, дадено предварително с форма и съдържание определени от нас, Пейнетикс приема да предоставя информация за сметката чрез доставчик на услуги по предоставяне на информация за сметка.

IV. Одобряване на платежни операции:

 1. Трябва да одобрите всяка трансакция в момента, в който тя бъде инициирана от Вас.
 2. Искането за обратно изкупуване ще се счита за отправено от Вас, когато се свържете с нас, за да поискате обратно изкупуване, както е описано в раздел XIII от настоящите Общи Условия.
 3. Извършването на POS операция ще се счита за наредено от Вас чрез приложението A1 Wallet, където следвайки инструкциите на търговеца, Вие оторизирате Платежната трансакция посредством приложението A1 Wallet, чрез въвеждане на A1 PIN или с пръстов отпечатък или лицево разпознаване и задържане на мобилното Ви устройство срещу безконтактен терминал с цел извършване на плащане.
 4. Кредитни преводи/P2P операции/плащания чрез QR код/ операции по внасяне на пари в наличност по платежна сметка чрез Специален касов терминал ще се считат за наредени от Вас, когато влезете в профила си в приложението А1 Wallet – нещо, което само Вие притежавате:

(а) при кредитни преводи  – попълните платежно нареждане за кредитен превод в приложението като изберете бутон „изпращане на пари, после изберете  бутон ”кредитен превод” и попълните данните за IBAN номер на Вашата Пейнетикс сметка, име (наименование) на получателя; международен номер на банкова сметка (IBAN) на получателя, сума на платежната операция, валута на платежната операция, дата за изпълнение, основание (информация за получателя), допълнителни пояснения и потвърдите платежното нареждане като въведете A1 PIN (нещо, което само Вие знаете) или положите пръстов отпечатък върху сензора на телефона си (нещо, което е само Ваша характерна особеност), или извършите лицево разпознаване чрез телефона си (нещо, което е само Ваша характерна особеност). За Ваше улеснение, относно определени услуги, предлагани чрез Приложението, Приложението може да генерира автоматично попълнено нареждане за кредитен превод, което Вие следва да проверите и потвърдите, по начина, посочен по-горе.  За да извършите успешно кредитен превод, Вие трябва да сте преминали успешно съответното необходимо идентификационно ниво  и да имате активна сметка с IBAN в Пейнетикс;

(б) при P2P операции над 25 лева/плащания чрез QR код -изберете данните на сметката в Пейнетикс, по която искате да прехвърлите средства (по мобилния номер на съответния притежател на сметката или чрез сканиране на  QR код генериран от потребителя, по чиято сметка ще се извърши преводът) и потвърдите платежното нареждане като въведете A1 PIN (нещо, което само Вие знаете) или положите пръстов отпечатък върху сензора на телефона си (нещо, което е само Ваша характерна особеност), или извършите лицево разпознаване чрез телефона си (нещо, което е само Ваша характерна особеност). За да извършите успешно трансакция P2P, Вие и получателят на плащането трябва да сте преминали успешно съответното необходимо идентификационно ниво и да имате активни сметки в Пейнетикс. В случай, че получателят на превода при P2P транзакция няма активна Пейнетикс сметка, даденото от Вас платежно нареждане няма да бъде изпълнено, докато получателят на превода не получи активна Пейнетикс сметка, като сумата на превода, заедно с дължимите такси, ако има такива, ще бъде блокирана по Вашата Пейнетикс сметка. В случаите по предходното изречение получателят на превода, ако е възможно, ще бъде поканен да извърши необходимите действия за активиране на негова Пейнетикс сметка с цел получаване на сумата по превода, като по Ваше искане или ако в срок от 3 дни от получаване на платежното Ви нареждане получателят на превода при P2P транзакция няма активна Пейнетикс сметка, платежното Ви нареждане ще бъде отхвърлено и сумата на превода, заедно с дължимите такси ще бъде отблокирана от Вашата Пейнетикс сметка.

(в) при внасяне на пари в наличност по платежна сметка чрез Специален касов терминал – изберете в Приложението услугата „Зареждане на пари чрез „Кештерминал”, при което системата ще генерира еднократен код, който ще бъде изведен на екрана на Приложението . Този код следва да бъде въведен от Вас в Специалния касов терминал, обозначен като Кештерминал, като с въвеждането му Вие изразявате съгласие и давате нареждане внесената от Вас сума, намалена със съответните такси, съгласно приложението „Пейнетикс такси и лимити“, да бъде заверена по сметката Ви в Пейнетикс.

 1. При операции, извършвани на терминално устройство АТМ, Вие давате нареждане за извършването на платежни операции чрез поставяне/представяне на Физическата карта А1 на терминалното устройство АТМ и въвеждане на ПИН от клавиатурата на АТМ или чрез Виртуалната карта – като докоснете екрана на до безконтактния четец обозначен на АТМ;
 2. При интернет операции: Вие давате нареждане за извършването на платежни операции чрез вписване/попълване на номера на Картата, името Ви, срока на валидност на Картата и CVC2/CVV2 кода на Картата и еднократен код (3D secure), ако такъв е поискан в съответните полета на интернет- сайта на търговеца, като вместо еднократен код (3D secure) може да бъде активирана функцията за лицево разпознаване или идентификация с пръстов отпечатък – в зависимост от функционалностите, поддържани от Вашия телефон, или потвърждение чрез въвеждане A1 PIN, и съгласно раздел VIII. За определени услуги, за които сте се абонирали и дали съгласие да се удържат автоматично от Вашата Пейнетикс карта на определен период от време, нямате право на рекламация и трябва да се свържете с търговеца да анулирате периодичните транзакции. Повече информация относно одобряването на платежни операции с карти, извършени по инициатива на или чрез Получателя, се съдържа в раздел VIII от тези Общи условия
 3. Можете да оттеглите или отмените съгласието си за дадена трансакция по всяко време, докато то бъде получено от нас. Съгласието за извършване на трансакция не може да бъде оттеглено (или отменено) от Вас, след като сме го получили. Когато между нас и Вас е уговорено плащането да бъде изпълнено на определен ден, можете да отмените платежното нареждане най-късно до края на работния ден, предхождащ договорения ден за плащането.
 4. Вашето съгласие за трансакция ще се счита за получено от нас, както следва:

(а) за POS трансакции и Интернет операции – към момента, в който получим инструкцията за плащане от търговеца;

(б) за кредитни преводи/P2P трансакции/плащания чрез QR код – в момента, в който получим инструкцията за плащане/платежно нареждане от Вас чрез приложението A1 Wallet; и

(в) за искания за обратно изкупуване – към момента, в който получим искането от Вас в съответствие с раздел XIII, т.2 от настоящите Общи Условия;(г) за операции по внасяне на пари в наличност по платежна сметка чрез Специален касов терминал – в момента, в който получим информация за нареждането Ви за внасяне на съответната сума чрез съответния Специален касов терминал.

V. Блокиране на Вашата Пейнетикс сметка или Пейнетикс Карта и отхвърляне на Трансакции от Вашата Пейнетикс сметка:

 1. Ние можем по всяко време да преустановим, ограничим или деактивираме A1 Wallet или Пейнетикс карта, или да спрем или ограничим достъпа до Вашата Пейнетикс сметка, или да откажем да издадем или заменим A1 Wallet или карта, поради причини, свързани със следното:

(а) ние сме загрижени за сигурността на приложението A1 Wallet или на Пейнетикс картата, която сме Ви издали;

(б) знаем или подозираме, че Вашия A1 Wallet, Вашата Пейнетикс карта или Вашата Пейнетикс сметка се използва по неразрешен, незаконен или измамен начин;

(в) трябва да го направим, за да се съобразим със закона на всяка приложима юрисдикция или с инструкциите, дадени от Картова организация;

(г) уведомени сме, че Вашето мобилно устройство е загубено или откраднато, както е описано подробно в раздел ХI; или

(д) ако договорът между нас е бил прекратен, както е описано подробно в раздел IX

 1. Ако това не би компрометирало необходимите разумни мерки за сигурност и/или не би било незаконно по друг начин, когато е практически възможно, ние ще Ви информираме за действията по т.1 по телефона или по електронната поща, посочвайки причините за спиране, ограничаване или анулиране на Вашия A1 Wallet или Пейнетикс сметка или Пейнетикс карта, съответно за спирането или ограничаването достъпа до Вашия профил или за отказа ни да издадем или заменим функционалност в приложението A1 или карта Пейнетикс. Ако не е възможно да Ви информираме предварително, ще Ви информираме незабавно след това, като посочим причините за това.
 2. Ние ще деблокираме Вашия A1 Wallet, Пейнетикс картата Ви и/или Вашата Пейнетикс сметка във възможно най-кратки срокове, след като причините за блокирането престанат да съществуват и ще Ви информираме по телефона или електронната поща, когато сме деблокирали A1 Wallet, Пейнетикс картата Ви и/или Вашата Пейнетикс сметка.
 3. Ние може да откажем да извършим платежна операция, ако:

(а) салдото, налично по Вашата Пейнетикс сметка по време на операцията е недостатъчно, за да покрие сумата на операцията и всички приложими такси;

(б) ние, по наше усмотрение, считаме, че действате в нарушение на настоящите Общи Условия или на приложимите закони, правила и разпоредби;

(в) считаме, че определена трансакция е потенциално подозрителна или незаконна или нарушава настоящите Общи условия или приложимите закони, правила и разпоредби; или

(г) поради грешки, неизправности (механични или други) или откази от страна на търговци, платежни оператори, картови мрежи или схеми за плащане, обработващи трансакции.

(д) не можем да удостоверим самоличността Ви;

(е) не изпълнявате разумни искания от нас за информация;

(ж) ако имаме причина да считаме, че сигурността на Вашата Пейнетикс сметка или Пейнетикс карта е била компрометирана по какъвто и да е начин или че Вие и / или всяко друго трето лице се опитвате да инициирате или вече са започнали незаконни/забранени/неразрешени трансакции чрез/към Вашата Пейнетикс сметка и / или чрез карта Пейнетикс.

 1. Ако откажем да извършим операция, освен ако информирането Ви би компрометирало разумни мерки за сигурност или би било по друг начин незаконно, ние ще Ви информираме при първа възможност и при всички случаи до края на работния ден след деня, в който сме получили Искане за трансакция. За POS трансакции обикновено ще Ви информираме със съобщение за грешка в безконтактния терминал на търговеца и разписка, показваща, че плащането не е извършено, въпреки че в някои случаи можем да Ви информираме по телефона или по електронна поща. При кредитни преводи/P2P трансакции/плащания чрез QR код на екрана на Приложението ще се появи съобщение за грешка, което показва, че плащането не е извършено. Можете да се свържете с нас, за да попитате за причините за отказа ни да извършим тази трансакция и за инструкции как можете да поправите информацията, която е довела до отказа ни да одобрим трансакция. При операции по внасяне на пари в наличност по платежна сметка чрез Специален касов терминал – на екрана на Специалния касов терминал ще се появи съобщение за грешка, което показва, че плащането не е извършено.
 2. Ако блокираме Вашия профил в A1 Wallet ще бъдат блокирани всички функционалности.
 3. Можете да коригирате всяка информация, която притежаваме, и която може да ни накара да откажем дадена трансакция, като се свържете с нас.

В случай на недостатъчно налични средства по Пейнетикс сметката за покриване таксата за поддръжка на , последната ще бъде временно блокирана. След като Вие заплатите всички дължими такси за поддръжка на Физическата карта А1 и натиснете бутона за нейната активация, тази карта ще бъде активирана отново.

VI. Използване на услугите Виртуален портфейл за карти за лоялност и Интерактивно разглеждане на оферти.

 1. За да достъпите и използвате услугата Виртуален портфейл за карти за лоялност, се съгласявате да предоставите номер на ваша карта за лоялност, издадена от търговци или търговски вериги, във вашия виртуален портфейл. Впоследствие добавените от вас карти за лоялност могат да бъдат използвани директно през мобилното приложение при покупка на каса от съответния търговец. Когато добавяте номер на карта за лоялност, трябва да предоставите пълна и достоверна информация. Не можете да използвате карта за лоялност, която не е ваша, за да използвате услугата.
 2. Интерактивно разглеждане на оферти – мобилното приложение ви предоставя възможност да разглеждате оферти от търговци или търговски вериги или доставчици на услуги. Офертите се актуализират спрямо графика на съответния търговец.

 

VII. Използване на услугите „Зареждане чрез кредитен превод“ и „Изпращане на пари по собствена платежна сметка“:

Потребителите могат да зареждат сметката си в приложението, като изпратят кредитен превод, включително банков превод, от своя платежна  сметка, включително банкова сметка, обозначена с IBAN, към своя Пейнетикс сметка обозначена с IBAN.

Моля да имате предвид, че банката/доставчикът на платежни услуги, водещ платежната сметка, от която се прави преводът, най-вероятно има допълнителни такси, които събира за подобен тип услуги.

 

VIII. Използване на услугите „Виртуална карта“ и „Физическа карта“

 1. Всички потребители, които са заредили пари в своята „Пейнeтикс сметка“, получават възможност да получат безплатно Виртуална карта. Те ще могат да виждат номера, датата на изтичане и CVV кода на Виртуалната карта само след като въведат своя A1 PIN.
 2. Потребителите на A1 Wallet ще могат да блокират/разблокират картата си от мобилното си устройство.
 3. Виртуалната карта се издава към „Пейнетикс сметката“.
 4. Потребителите на A1 Wallet могат да закупят Физическа карта към своята „Пейнетикс сметка“. Тя се доставя по куриер на посочен от потребителя адрес, запечатана и неактивна. При заявка на Физическа карта А1, Вие ще дължите такса за издаване на картата. След заявка на Физическата карта А1и заплащане на таксата, картата се доставя в десетдневен срок по куриер на адрес, посочен от Вас, запечатана и неактивна. Разноските, свързани с издаването на физическата карта и доставката й до посочения от потребителя адрес, са посочени в приложение „Пейнетикс Такси и Лимити“.
 5. След получаване и активиране на Физическата карта А1, Потребителят дължи месечна такса за поддръжка на Физическата карта А1 в зависимост от избрания от него план за използване на А1 Wallet съгласно приложение „Пейнетикс такси и лимити“.
 6. В Приложението, потребителят ще може да вижда следните данни от виртуалната или физическата си Пейнетикс карта: номер на картата, валидност, CVV2/CVC2 код, имената на картодържателя. От съображения за сигурност данните стават видими само след като потребителят е въвел A1 ПИН, чрез полагане на пръстов отпечатък или чрез лицево разпознаване.
 7. Потребителите могат да изберат ПИН на картата си от приложението и да го виждат впоследствие след като въведат своя A1 Wallet PIN. Потребителят може да промени своя PIN за Физическа карта А1 на Терминално устройство ATM или чрез Приложението. По съображения за сигурност е препоръчително периодично, на разумни периоди от време, да променяте своя A1 ПИН.
 8. Валидността на Физическата карта А1 е 3 (три) години от датата на издаването ѝ, след което тя се прекратява автоматично. В случай, че потребителят желае да поднови своята Физическата карта А1, след уведомяване от наша страна относно изтичането валидността, същият следва да предприеме необходимите действия, като посочи адрес за доставка и заплати нужната такса за издаване на новата Физическата карта А1.
 9. Потребител, заявил Физическа карта А1 към своята „Пейнетикс сметка”, може да се откаже от заявката до 17:00 часа в рамките на работния ден, в който я е извършил, като в този случай разноските, заплатени за издаване и доставяне на картата ще му бъдат възстановени. Ако отказът от поръчка е извършен след изтичане на посочения по–горе срок и поръчката е изпълнена, разноските по издаване и доставяне на картата не се възстановяват и са за сметка на Потребителя.
 10. Потребителите могат да блокират/разблокират картата си чрез мобилното си устройство. Ако Потребител не плати една или няколко месечни такси за поддръжка на физическата карта, картата ще бъде временно блокирана от Нас, съгласно Раздел V, т. 8 от тези Общи условия докато не заплати всички дължими месечни такси до датата на блокиране на Физическата карта А1.
 11. С цел да осигури допълнителна сигурност при извършване на плащания в интернет, Пейнетикс регистрира всички  издадени от дружеството Карти за услугата Сигурни плащания в интернет (3-D Secure) Програмите на международните картови организации за осигуряване на услугата са Mastercard Secure Code и Verified by Visa.
 12. При плащане в интернет страници на търговци, участващи в програмите Mastercard Secure Code, Вие ще получите на мобилния номер, посочен пред Пейнетикс, текстово съобщение (SMS), съдържащо еднократен код за потвърждаване на плащането, който е валиден за 45 секунди. Въвеждането на кода за потвърждаване на плащането е допълнителна идентификация, освен въвеждането на CVV2/CVC2 кода от Картата. Пейнетикс не носи отговорност и понесените загуби са за Ваша сметка в случай на неправомерно използване на Картата в интернет след узнаване на кода за потвърждаване от трети лица. Пейнетикс не носи отговорност за неполучен от Вас SMS с код за потвърждение, поради невъзможност  за доставяне на известията от съответните доставчици на мобилни комуникации. Пейнетикс не носи отговорност за погрешно подаден от Вас номер на мобилен телефон. Пейнетикс не е страна в правоотношенията между Вас и оператора на системата за интернет плащания. Пейнетикс не е страна в спорове за условията на плащането, доставка, цена, гаранция, застраховки и др., които Вие следва да уреждате директно с търговеца.
 13. Пейнетикс Картата, физическа или виртуална, позволява извършване на платежни операции, свързани с плащане на стоки и услуги, по инициатива на или чрез Получателя. Съгласието Ви с Картата да бъдат извършвани платежни операции по инициатива на или чрез Получателя се предоставя с предоставянето на Получателя на идентифициращите Картата данни (номер на картата, срок на валидност, CVC2/CVV2 кода на картата), с което Вие давате съгласие Получателят да инициира изпълнение на платежни операции с Пейнетикс картата Ви и Пейнетикс да ги изпълни, като Вие ще бъдете обвързан с последиците от извършването им. В случаите, когато давате съгласие с Картата да бъдат извършвани платежни операции по инициатива на или чрез Получателя от разстояние, включително чрез приложението A1 Wallet, Вие предоставяте това съгласие чрез вписване/попълване на номера на Картата, името Ви, срока на валидност на Картата, CVC2/CVV2 кода на Картата и еднократен код (3D secure), който ще получите , с цел даване на съгласие,като вместо еднократен код (3D secure) може да бъде активирана функцията за лицево разпознаване или идентификация с пръстов отпечатък – в зависимост от функционалностите, поддържани от Вашия телефон, или потвърждение чрез въвеждане A1 PIN. В случай, че сте предоставил съгласие с Пейнетикс картата да бъдат извършвани платежни операции по инициатива на или чрез Получателя, Пейнетикс изпълнява тези операции като редовно разрешени от Вас, въз основа на предоставеното от Вас съгласие на получателя и не отговаря за вреди или пропуснати ползи от изпълнението.
 14. В допълнение към посоченото по-горе в т.13, при платежни операции, свързани с Пейнетикс карти, извършени по инициатива на или чрез Получателя, Вие имате право да поискате от Пейнетикс възстановяване на цялата сума по вече изпълнена и разрешена платежна операция в срок до 56 дни от датата, на която е била задължена Пейнетикс сметката Ви и са спазени едновременно следните условия:

а) към момента на даване на разрешението за изпълнение на платежната операция не е посочена нейната точна стойност, и б) стойността на платежната операция надвишава очакваната от Вас стойност с оглед на Вашите  предходни разходи за подобни операции, условията на настоящите Общи условия, и други специфични за случая обстоятелства, като Вие не може да се позовавате на причини, свързани с извършена обмяна на валута, когато е приложен референтният обменен курс, уговорен с Пейнетикс. По искане на Пейнетикс трябва да представите доказателства относно наличието на условията по б.а) и б) по-горе.

В срок до 10 работни дни от получаването на искането Ви Пейнетикс Ви възстановява цялата сума на платежната операция или отказва възстановяването й, като посочва основанията за отказ и органите, пред които можете да направи възражение, ако не приемате изложените основания за отказ. Възстановяването включва цялата сума по изпълнената платежна операция, като вальорът за заверяване на Пейнетикс сметката Ви е не по-късно от датата, на която сметката Ви е била задължена със сумата на платежната операция.

 1. Няма да имате право на възстановяване по т.14, когато сте дали съгласието си за изпълнение на платежната операция директно на Пейнетикс и, когато е приложимо – Пейнетикс или Получателят Ви е предоставил или Ви е осигурил на разположение информация за предстоящата платежна операция по договорен начин най-малко 28 (двадесет и осем) дни преди датата на изпълнението ѝ.
 2. В случай, че Потребителят желае закриване на своята Карта – Виртуална или Физическа, е необходимо да се свърже с Нас на адрес support@а1-wallet.bg
 3. В случай на загуба/кражба на Физическата карта А1, Потребителят следва чрез Приложението да заяви Картата си като загубена/открадната, след което същата ще бъде деактивирана и унищожена.
 4. Потребителят ще има възможност отново да заяви издаване на Физическа карта, след като заплати съответната такса, посочена в Приложението „Пейнетикс такси и лимити“.
 5. Потребителят има възможност да унищожи своята Виртуална карта посредством приложението A1 Wallet. При унищожаване на Виртуалната карта, Потребителят ще има възможност отново да заяви издаване на Виртуална карта, след като заплати съответната такса, посочена в Приложението „Пейнетикс такси и лимити“.

 

VIIIa. Използване на услугата „Закупуване и активиране на Електронни винетки“
1. Неплатежната услуга по този раздел и допълнителната функционалност на Приложението, достъпни чрез меню „More” -> „Купи винетка“, позволяват да закупувате Електронни винетки за пътно превозно средство.

 1. Чрез Приложението може да закупите Електронна винетка за пътно превозно средство от Категория 3 (Лек автомобил), представляващи пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с не повече от 8 (осем) места за сядане, пътни превозни средства, предназначение за превоз на товари, и/или пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници и товари, вкл. с ремарке, с технически допустима максимална маса неповече от 3.5 т., както и пътните превозни средства от тази група с повишена проходимост, както и за Категория 3 (Ремарке и Каравани).
 2. За закупуването и активирането на Електронна винетка е необходимо предоставянето на следната информация:

– регистрационен номер на пътното превозно средство;

– държавата, в която е регистрирано пътното превозно средство;

– категорията на пътното превозно средство;

– периода на валидност, респективно начална дата на активация.

След въвеждане на посочените данни, Приложението ще поиска да извършите още веднъж проверка на въведените данни, както и да потвърдите, че същите са пълни и точни, както и да декларирате, че сте запознати, че А1 и ИТС или Файър, като представител на ИТС, не носят отговорност за погрешно декларирани регистрационни данни, начална дата на активация или грешен избор на период на валидност на Електронни винетки и заплатените суми не подлежат на възстановяване.

 1. Едва след потвърждаване на информацията по предходната точка, Приложението ще позволи да преминете към заплащане на Електронната винетка. За Ваше улеснение, Приложението ще генерира автоматично платежно нареждане за извършване на Кредитен превод от Вашата Пейнетикс сметка към специална сметка на Файър за сума, равна на стойността на Електронната винетка, която сте избрали да закупите, което следва да проверите и да потвърдите по реда, посочен в раздел IV, т. 3 от настоящите Общи условия.
 2. Приложението съхранява информация за активираните от Вас Електронни винетки, включително за периода на тяхната активност и датата, на която същите са изтекли.

 

VIIIб. Заплащане на сметки за комунално-битови услуги и задължения към държавна и общинска администрация

 1. Неплатежната услуга по този раздел и допълнителната функционалност на Приложението, позволяват да получите информация за наличните Ви задължения към Дружества – доставчици на комунално-битови услуги или към държавната и общинска администрация, както и да извършите плащане на тези задължения директно от Вашата Пейнетикс сметка. Информация за Дружествата доставчици, към които може да извършите плащане, ще откриете в Приложението.
 2. При избор за извършване на плащане, ще бъде генерирано автоматично платежно нареждане за изпълнение на Кредитен Превод от Вашата Пейнетикс сметка към сметка на съответното Дружество партньор, открита при Пейнетикс, за стойността на задължението, което сте избрали да платите, което платежно нареждане следва да проверите и да потвърдите, по реда посочен в раздел IV, т.3 от настоящите Общи условия. 
 3. Услугата „Заплащане на сметки за комунално-битови услуги и задължения към държавна и общинска администрация“ е насочена към техническо улесняване на комуникацията между Вас и Вашите доставчици на комунално-битови услуги или с държавната и общинската администрация, във връзка със заплащането на дължимите от Вас сметки или задължения. Пейнетикс и Файър не са страна по договорите Ви с доставчиците на комунално–битови услуги и не носят отговорност към Вас, във връзка с тези договори. Информацията относно наличните Ви задължения се предоставя от Дружествата доставчици на комунално-битови услуги или от държавната и общинска администрация, като Пейнетикс и Файър не носят отговорност за коректността и верността на същата информация.

 IX. Прекратяване на договора и анулиране на Вашия A1 Wallet

 1. Договорът между нас, който е изложен в настоящите Общи Условия, ще продължи да действа за срока му, до прекратяването му в съответствие този раздел.
 2. Имате право да прекратите договора между нас, който е описан в настоящите Общи Условия, по всяко време с писмено предизвестие до нас. За услугите, предоставени дистанционно, имате законно право да се откажете от договора по всяка време на действието му. Нямате право да промените решението си по отношение на трансакциите, вече извършени от Вас чрез използване на Вашата Пейнетикс Сметка или Пейнетикс Карта.
 3. Ние имаме право да прекратим незабавно договора с Вас, като изпратим писмено известие до Вас, ако нарушите която и да е част от настоящите Общи условия, включително при едно от следните Условия:

– при нарушаване на разпоредбите на настоящите Общи условия;

– при неплащане или забавено плащане на дължими суми към нас;

– при смърт или настъпване на недееспособност на Потребителя;

– при непредоставяне на информация (изискана от нас в разумен срок), която е необходима за предоставяне на услугите по тези Общи условия;

– при използване на услугите от Приложението по начин, който нарушава правата на трети лица или предприемате каквито и да било действия, които биха могли да застрашат сигурността или да накърнят доброто име и репутацията ни;

– нарушавате или опитвате да нарушите защитата на Приложението (включително, но не само: да променяте или да опитвате да променяте всякаква информация, предприемате неупълномощени влизания, неоторизиран достъп или изтриване на данни, както и намеса в услугата, системата, хост или мрежа, всякакъв вид, спам, хакерство, фалшифициране на данни или други разрушителни или вредни действия или застрашаване  на сигурността по какъвто и да е начин);

– при наличие на данни, че използвате услугите ни с измамна, незаконна или неетична дейност или позволявате на трето лице да направи това;

– в случай че вече е налице Ваш профил в A1 Wallet, чрез който сте преминали успешно процедура по верификация;

 1. Вън от случаите по т.3, ние имаме право да прекратим договора с Вас по каквато и да е причина, като Ви изпратим най-малко 1- месечно писмено предизвестие.
 2. Можем също така да прекратим договора с Вас незабавно и / или да прекратим незабавно Вашия A1 Wallet и ползването на услугите Пейнетикс Карта и / или Вашата Пейнетикс сметка, както и другите услуги, които предлага приложението, ако преценим, че Вашите A1 Wallet, се използва умишлено от Вас или от някой друг за извършване на измама или за други незаконни цели; Ако направим това, ние ще Ви уведомим по телефона или по електронната поща, веднага щом ни е възможно да го направим, при което трябва да прекратите използването на Вашите A1 Wallet, и особено услугите Пейнетикс карта и Вашата Пейнетикс Сметка.
 3. Договорът между нас и Вас се прекратява, без Вие да носите отговорност за разноски и обезщетения, ако в случай на промяна на тези Общите условия и/или на документа „Пейнетикс такси и лимити“, Вие уведомите Пейнетикс по всяко време преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, по реда и условията на раздел XXVI, че не приемате тези промени.
 4. В случай на прекратяване на Договора, веднага щом е възможно (и обикновено в рамките на 10 работни дни, след като ни уведомите, че прекратявате този договор), ние ще върнем всички останали средства по баланса във Вашата Пейнетикс сметка (след приспадането на всички текущи трансакции и приложимите такси). Моля, обърнете внимание, че за да се спазят приложимите законови и регулаторни изисквания, включително изискванията за борба с прането на пари и финансирането на тероризма, може да се наложи:

(а) да потвърдите самоличността си; и

(б) да получите остатъчното салдо в своя лична банкова сметка на Ваше име, като трябва да ни кажете коя Ваша сметка предпочитате.

 1. След като договорът между нас бъде прекратен, няма да имате право на възстановяване на суми, които вече сте похарчили за оторизирани или неосчетоводени трансакции, или каквито и да е такси за използване на сметката и картата Ви, направени преди прекратяването.

 

Х. Защита на сигурността на Вашия A1 Wallet, Вашата Пейнетикс сметка и Вашата Пейнетикс карта

 1. Трябва да третирате Вашия A1 Wallet, Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта, потребителски идентификатори, пароли, кодове A1 PIN и PIN за Физическа карта със същото ниво на грижа и усърдие, сякаш са пари в брой, като Вие се задължавате да не ги разкривате или да позволявате те да бъдат използвани от който и да е било друг.
 2. Ако Вашето мобилно устройство е загубено или откраднато, или ако подозирате, че някой друг има достъп до Вашия A1 Wallet или Пейнетикс сметка, или Пейнетикс карта, или знае Вашите идентификатори на потребител, пароли, кодове, A1 PIN или PIN за Физическа карта, следвайте инструкциите, посочени в раздел XI по-долу. Забележете, че може да загубите част или цялото салдо по сметката Ви по същия начин, както ако сте загубили пари в портфейла си, ако не спазвате нашите инструкции за сигурност и поверителност на достъпа.
 3. Вие носите отговорност за настройката на A1 PIN/ PIN за Физическа карта. A1 PIN/ PIN за Физическа карта трябва да отговаря на следните изисквания:

– трябва да се състои от четири цифри

– най-малко три цифри трябва да бъдат различни

– цифрите не трябва да се показват в цифров ред (например 1234 няма да се приемат като A1 PIN).

 1. Трябва да запомните A1 PIN/ PIN за Физическа карта и да го пазите в тайна по всяко време. Никога не бива да разкривате на никого своя A1 PIN/ PIN за Физическа карта или друга информация, свързана с персоналните защитни характеристики на платежните инструменти по тези Общи условия. Ако подозирате, че някой друг знае Вашия A1 PIN/ PIN за Физическа карта, трябва да ни информирате незабавно и да го промените възможно най-скоро.
 2. В случай че във Вашия A1 Wallet бъде въведен 3 (три) последователни пъти грешен A1 PIN при опит за оторизиране на трансакция, за да сме сигурни, че в действителност Вие се опитвате да влезете в профила на приложението, ние ще блокираме Вашия профил и ще изискаме да изпратите снимка (селфи) с лична карта или паспорт, на която ясно се вижда Вашето лице и документ за установяване на самоличността Ви или ще поискаме провеждане на видеоразговор. Изпращането на снимката се извършва на следния имейл-адрес: support@а1-wallet.bg или в чат услугата, налична в A1 Wallet. В срок до 3 работни дни ние ще разблокираме профила Ви и ще Ви предоставим достъп до приложението.

В случай, че Вашият PIN за Физическа карта А1 бъде въведен 3 (три) последователни пъти грешно, Вашата Физическа карта ще бъде блокирана и е необходимо да се свържете с Нас на адрес support@а1-wallet.bg.

 1. Ние имаме право да деактивираме всеки Ваш идентификационен код, парола или ПИН, независимо дали са избрани от Вас или са Ви предоставени от нас, по всяко време, ако по наше разумно мнение Вие не сте изпълнили някое от разпоредбите на тези Общи Условия.
 2. Препоръчваме Ви да проверявате периодично историята на баланса по сметката Ви и Вашите трансакции чрез приложението A1 Wallet. Ние ще Ви предоставяме извлечение за скорошни трансакции чрез приложението A1 Wallet, като може да искате да запазите екранна снимка на това извлечение за Вашия архив. Вашето извлечение ще покаже:

(а) информация, свързана с идентифицирането на всяка трансакция;

(б) сумата на всяка трансакция, включително събраните такси, посочена във валутата, в която е била платена или дебитирана от Пейнетикс сметката Ви;

(в) където е приложимо, сумата на всяка трансакция след обмяна на валута (ако има такава); и

(г) за всяка трансакция – датата, на която Вашето нареждане е получено от нас, както е описано в раздел IV от настоящите Общи Условия.

 1. Когато промените мобилното си устройство, трябва да излезете от профила си и да изтриете приложението A1 от „старото“ мобилно устройство.9. Без да се засягат останалите правила, посочени в този раздел, изрично Ви информираме, че нямате право да предоставяте на никого при никакви обстоятелства изведения на екрана на Приложението код, когато чрез Приложението сте избрали услугата „Зареждане на пари чрез Кештерминал”. Предоставянето на този код от Вас на което и да е трето лице е забранено и представлява нарушение на настоящите Общи условия с всички следващи от това неблагоприятни за Вас правни последици.

XI. Докладване на нарушения на сигурността и/или за неразрешени или неточно изпълнени трансакции

 1. Ако знаете или подозирате, че:

(а) Вашето мобилно устройство с Вашия A1 Wallet е било изгубено или откраднато, или

(б) някой друг има достъп до Вашия A1 Wallet, Пейнетикс сметка и/или Пейнетикс карта и услугите, предоставяни от Вашия A1 Wallet, или

(в) Вашите идентификатори на потребител, пароли, кодове или PIN на A1 или всяка друга информация за сигурността е известна или станала достъпна до трето лице, трябва да ни уведомите незабавно в писмена форма на имейл или чрез чат услугата, налична в A1 Wallet, на разположение между 10:00 и 22:00(Източноевропейска часова зона) от понеделник до петък.

 1. Ако смятате, че трансакция, която не е разрешена от Вас, е била обработена или че трансакцията е била извършена неправилно, трябва да се свържете с нас незабавно на нашата гореща линия за услуги, която е на разположение между 10:00 и 18:00 часа (Източно Европейска часова зона) от понеделник до петък или да ни уведомите незабавно в писмена форма на имейл support@а1-wallet.bg или чрез чат услугата, налична в A1 Wallet. Ние може да Ви помолим да ни изпратите формуляр за оспорване на трансакция.
 2. Ние ще проведем разследваме относно твърдението Ви, че дадена трансакция не е била разрешена от Вас и когато това е позволено от закона, може да съберем такса за това разследване.

 

XII. Възстановяване на средства от неразрешени или неточно извършени трансакции

 1. При условие, че сте ни уведомили в съответствие с раздел XI, т.2 по-горе за всяка неразрешена/неправилно извършена трансакция, без забавяне и най-късно до 13 месеца от датата на извършването им, Вие имате право на възстановяване на средствата по тази трансакция при условията, посочени в този раздел.
 2. Ако сте инициирали трансакция и получателят не е получил наредените средства, ние ще положим незабавни усилия да проследим трансакцията и ще Ви уведомим за резултата. Освен ако не можем да докажем, че платежната операция е получена от доставчика на платежни услуги на получателя, ние ще възстановим съответната сума по неточно извършената операция и ще възстановим баланса на Вашата сметка до нивото, което би било, ако тази конкретна трансакция не е била извършена.
 3. Ако ние извършим платежна операция в съответствие с информацията, която сте ни предоставил, включително, съобразно посочения от Вас IBAN, ние няма да носим отговорност пред Вас за неизпълнение или неточно изпълнение, ако се окаже, че предоставената ни от Вас информация е невярна, неточна или непълна. Ще положим обаче разумни усилия, за да възстановим средствата, свързани с тази трансакция, като ще Ви таксуваме за направените от нас разходи.
 4. Ако ние сме отговорни за неправилно извършена и/или неразрешена трансакция, за която сте ни уведомили в съответствие с раздел XI, т.2 по-горе, ние ще възстановим съответната сума като възстановим баланса на Вашата Пейнетикс сметка до нивото, което би било, ако тази конкретна трансакция не е била извършена.
 5. Ако неразрешена трансакция е извършена в резултат на измама или когато с умисъл или груба небрежност Вие не сте използвали A1 Wallet, Пейнетикс картата или Вашата Пейнетикс Сметка в съответствие с настоящите Общи условия (включително не сте спазили задълженията за опазване на A1 Wallet, Пейнетикс сметката и Пейнетикс картата, потребителски идентификатори, пароли, кодове и PIN или всяка друга информация за сигурността), няма да възстановим сумата и Вие ще бъдете отговорни за цялата сума на неразрешената трансакция и ще понесете всички загуби.
 6. В случай, че имате основание за възстановяване на суми по неправилно извършени или неразрешени трансакции, ние ще ги възстановим възможно най-скоро след получаване на Вашата претенция или на допълнителна информация, която може да поискаме, за да разследваме правото Ви на възстановяване. Ако обаче, след разследване, имаме разумни основания да смятаме, че възстановяването в действителност не се дължи на Вас по каквато и да било причина или че сме направили неоснователно възстановяване, ние ще имаме право да поискаме връщане обратно на предишното възстановяване и Вие ще бъдете отговорни за всяка загуба, която е причинена на нас или на Вас от използването на приложението A1 Wallet, на карта Пейнетикс или на Вашата Пейнетикс сметка.
 7. Когато Пейнетикс действа като доставчик на платежни услуги на получателя и не е изпълнил или неточно е изпълнил платежна операция, Пейнетикс незабавно заверява сметката на получателя, посочен в платежното нареждане, със сумата на неизпълнената или неточно изпълнената платежна операция или в случай на дублирано изпълнение на разрешена платежна операция възстановява сметката на получателя в състоянието, в което тя би се намирала без изпълнението на неточно изпълнената платежна операция.
 8. Когато Пейнетикс действа като доставчикът на платежни услуги на получателя и е изпълнил неточно платежна операция, като е заверил платежна сметка с различен от посочения в платежното нареждане уникален идентификатор, или е заверил сметката на получателя със сума, различна от посочената в платежното нареждане, или е дублирано изпълнението на разрешена платежна операция, Пейнетикс има право да извърши служебен коригиращ превод в срок до 5 работни дни от датата на заверяването, съответно възстановяването по предходната т.7. Пейнетикс може да задължи сметката на получателя, когато по тази сметката има средства, до размера на подлежащата на коригиране сума, но не по-късно от срока по предходното изречение. Ако по сметката на получателя няма средства, достатъчни за възстановяване на подлежащата на коригиране сума към последния ден на срока по изречение първо, Пейнетикс извършва служебен коригиращ превод в размер, равен на наличността по сметката към този момент.

 

XIII. Обратно изкупуване на електронните пари, държани по Вашата сметка за електронни пари

 1. Вие имате право да поискате обратно изкупуване на електронните пари, държани във Вашата Пейнетикс сметка за електронни пари, като нямате право на обратно изкупуване за сумата на Предварително заредения кредит, ако има такъв.
 2. Имате право на обратно изкупуване относно средствата по Вашата Пейнетикс сметка (различни от тези по Предварително заредения кредит) по всяко време, изцяло или частично, при спазване на ограниченията в раздели IV, т.2 и т.1 по-горе.
 3. За да обработим Вашето Искане за обратно изкупуване, може да поискаме да ни предоставите документи, доказателства и друга информация, за да потвърдите самоличността си, с цел спазване на приложимите законови и регулаторни изисквания.
 4. Ние може също така да начислим такса за обратно изкупуване, ако е налице едно от следните обстоятелства:

(а) искате обратно изкупуване преди изтичане на срока на договора с нас;

(б) ако сте прекратил договора, съгласно настоящите Общи Условия преди уговорения срок на валидност; или след изтичане на една година след прекратяването на договора с нас.

 1. Размерът на таксата за обратно изкупуване се определя в приложението „Пейнетикс Такси и лимити“ и може да се промени с течение на времето.
 2. Ние ще възстановим средствата от Вашата Пейнетикс сметка за електронни пари, като по наша преценка, имаме право да ги преведем към лична банкова сметка на Ваше име, която сте използвали при зареждане на сметката Ви при нас.Не се допуска обратно изкупуване в брой или чрез теглене в брой на паричната стойност на електронните пари.

 

XIV. Нашата отговорност

 1. Ние няма да носим отговорност пред Вас за вреди и загуби, произтичащи от:

(a) всяка неразрешена трансакция, при която сте действали с измама или когато с умисъл или груба небрежност не сте използвали A1 Wallet и/или Вашата Пейнетикс Сметка или Пейнетикс карта в съответствие с настоящите Общи Условия (включително задълженията Ви за безопасно използване на A1 Wallet, Пейнетикс карта и Вашата Пейнетикс сметка, потребителски идентификатори, пароли, кодове и A1 PIN или друга информация, свързана със сигурността);

(б) всяка трансакция, която сме извършили в съответствие с информацията, която сте ни предоставил, когато се окаже, че предоставената ни от Вас информация е неправилна, неточна или невярна (въпреки че ще полагаме разумни усилия, за да възстановим средствата по тази трансакция);

(в) всяко необичайно или непредвидимо обстоятелство извън нашия контрол, когато не бихме могли да избегнем настъпването на неговите последици, въпреки полагането на разумни усилия за това;

(г) отказа на търговец да приеме Вашата карта Пейнетикс (чрез приложение A1 или по друг начин);

(д) неизправност на Вашето мобилно устройство или друго оборудване, софтуер или услуги, които са необходими за успешното техническо изпълнение на дадена операция и върху което нямаме контрол; или

(е) спазването на приложимите законови или регулаторни изисквания или указанията, дадени от Картова организация.

 1. Ние също така няма да носим отговорност за:

(а) прекъсване на дейността, което пряко или непряко е по причина от дейността или системата на трето лице; или

(б) загуба на приходи, репутация, пропуснати ползи или очаквани спестявания; или

(в) всяка загуба или вреда, която не произтича директно от нарушаването на настоящите Общи Условия от наша страна.

(г) качеството и количеството на стоки или услуги, закупени от Вас чрез A1 Wallet.

(д) услугите, предоставяни от трети лица, различни от Пейнетикс или Файър, чрез или с техническото подпомагане на А1 Wallet.

 1. Ще полагаме разумни усилия, за да Ви предоставим A1 Wallet, Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта, но ние няма да носим отговорност за загуби или вреди, които възникват, ако те или приложението A1 не са достъпни по всяко време по причини, вън от нашия контрол или ако достъпът се прекъсва по причини, вън от нашия контрол.
 2. Освен загубите, посочени в параграфите по-горе (за които не носим отговорност) и при спазване на изискванията на ЗПУПС и параграфите по-долу, максималният общ размер на нашата отговорност към Вас за вреди по или във връзка с настоящите Общи Условия, при всички обстоятелства ще бъде ограничена до сумата от 400 лева за всеки 12-месечен период от действието на договора с нас.
 3. Като дружество за електронни пари, Пейнетикс прилага надеждни мерки за осигуряване непрекъсваемостта на дейността, ефективни планове за извънредни ситуации и процедура за редовни тестове и преглед на ефективността и адекватността на тези планове, както и правила за сигурност, които защитават ползвателите на платежни услуги срещу установените рискове, измами или незаконно присвояване на чувствителни и лични данни. Независимо от това, ние не гарантираме и не обещаваме, предвид възможните действия и въздействия от трети лица, върху които Пейнетикс няма контрол, че A1 Wallet ще отговаря на Вашите изисквания или че работата на A1 Wallet, Пейнетикс сметка и Пейнетикс картата ще бъде непрекъсната или без грешки, или че A1 Wallet няма да има никакви вируси, троянски коне или друг подобен софтуер или подобни програми, които могат да бъдат използвани за достъп, модифициране, изтриване или повреждане на файлове с данни или други компютърни програми, използвани от Вас, или че дефекти в приложението A1 ще бъдат незабавно коригирани (въпреки че ние ще се стремим да Ви помогнем, ако се свържете с нас).
 4. Вие сте отговорни за конфигурирането на Вашата информационна система, компютърни програми и платформа, за да получите достъп до A1 Wallet. Ние не осигуряваме антивирусен софтуер, по ваша преценка може да използвате собствения Ви антивирусен софтуер.
 5. Ние няма да носим отговорност за каквито и да било загуби или вреди, причинени от вирус, разпространение на атака на отказ на услуга или друг технологично вредоносен материал, който може да зарази Вашия компютър или друго устройство или оборудване, компютърни програми, данни или друг патентован материал за използването на приложението A1 Wallet, върху които нямаме контрол.
 6. Вие ще използвате A1 Wallet, Пейнетикс сметката и Пейнетикс картата Ви на свой собствен риск.

XV. Промоционални и бонусни програми

Ние си запазваме правото да организираме промоционални и бонусни програми за наши Потребители, да определяме параметрите за провеждане на промоцията, както и да ги променяме и прекратяваме по наше усмотрение, като не носим никаква отговорност спрямо потребителите на приложението.

 

XVI. Интелектуална собственост и защита на информацията

 1. Всички права на интелектуална собственост върху „Електронния портфейл A1 Wallet” и негово съдържание по целия свят принадлежат на Пейнетикс, а всички имуществени и неимуществени права върху Приложението принадлежат на A1 България. Потребителят не придобива права по отношение на Електронния портфейл A1 Wallet и Приложението освен правото да го използвате лично в съответствие с настоящите Общи Условия.
 2. Всички аспекти на Електронния портфейл A1 Wallet и приложението A1 Wallet, включително специфичният дизайн и структурата на отделните програми, са част от нашите търговски тайни и са обект на авторски права. Следователно Вие се съгласявате да не разпространявате, предоставяте, копирате или по друг начин предоставяте на трети лица такива търговски тайни или материали, защитени с авторски права, без предварителното наше писмено одобрение.
 3. Всички аспекти на картата Пейнетикс, Електронния портфейл A1 Wallet и приложението A1 Wallet, включително специфичния дизайн, начина на функциониране, техническите функционалности и структурата на отделните програми, са част от търговските тайни на Пейнетикс и съответно А1 България и са обект на авторско право. Следователно Вие се съгласявате да не разпространявате, предоставяте, копирате или предоставяте по друг начин на такива търговски тайни или материали или права, защитени с авторско право, под каквато и да е форма на трети лица без предварителното писмено одобрение на Пейнетикс и/или А1 България.

 

XVII. Промени в настоящите Общи условия

 1. Ние (Пейнетикс и А1 България) си запазваме правото да променяме Общите условия по всяко време. Ще вземем предвид интересите Ви, засегнати от предвидените промени, и ще направим промени, които считаме за разумни. Промените в обменните курсове ще влязат в сила незабавно, когато те са във Ваша полза или в резултат от промяна на референтната ставка на Mastercard за съответния период. В случаи на промени в тези Общи условия, които са във Ваша полза и подобряват защитата на правата Ви като потребител и/или са свързани с промени в установените от нас лимити, и/или са свързани с добавяне на нови услуги в A1 Wallet, тези промени ще влязат в сила незабавно, като изборът дали да се ползвате от новите услуги зависи изцяло от Ваша свободна преценка.
 2. Извън случаите по т.1 по-горе, за всички останали промени ние ще Ви предоставим най-малко два месеца предварително писмено известие по електронната поща или директно във Вашия A1 Wallet за всяка предвидена промяна в Общите условия, като ще Ви предоставим новата версия на Общите условия. Ако не сте съгласни с предложената промяна, трябва да ни кажете чрез един от методите за контакти преди тази промяна да влезе в сила, в противен случай ще се счита, че сте приели промяната в Общите условия. Ако сте ни уведомили, че не приемате промените в Общите условия, имате право да прекратите договора си с нас по всяко време преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носите отговорност за разноски и обезщетения.

 

XVIII. Такси и лимити. Обменни курсовe

 1. Подробна информация за таксите и лимитите, свързани с Вашия A1 Wallet, Вашата Пейнетикс Карта и Вашата Пейнетикс сметка се намира в настоящите Общи условия и тарифата към тях, съдържаща се в приложението „Пейнетикс Такси и лимити“, което може да се намери чрез Вашия A1 Wallet или на интернет страницата на A1 България. Всички ограничения за използването на Вашия A1 Wallet, Вашата Пейнетикс карта и Вашата Пейнетикс сметка са описани в приложението „Пейнетикс такси и лимити“, което може да се намери чрез Вашия A1 Wallet или на интернет страницата на A1 България. С приемането на Общите условия и активирането на Вашия A1 Wallet Вие се съгласявате да заплатите всички приложими такси, свързани с използването на приложението A1 Wallet, Вашата Пейнетикс Карта и Вашата Пейнетикс сметка, както е посочено в настоящите Общи условия, съответно в „Пейнетикс Такси и лимити“.
 2. Когато приключите регистрацията на Вашата Пейнетикс сметка, ще имате възможност да изберете валута по подразбиране. Избраната валута ще бъде Вашата валута по подразбиране за Вашата Пейнетикс Карта и Вашата Пейнетикс сметка и всички приложими такси ще бъдат конвертирани в нея.
 3. Когато извършвате трансакции във валута, различна от валутата по подразбиране за Вашата Пейнетикс сметка и Вашата Пейнетикс карта, сумата на трансакцията ще бъде преобразувана във Вашата валута по подразбиране. Обменният крус ще бъде определен в деня, в който е извършено окончателното уреждане на трансакцията. При плащания чрез платежна карта – обменните курсове, които използваме за подобни трансакции, са тези, прилагани от MasterCard®. При кредитни преводи, обменните курсове, които използваме са фиксинга на БНБ към съответната дата. Ще се прилага и такса за операции в чуждестранна валута, както е описана в приложението „Пейнетикс Такси и лимити“.

 

XIX. Вашите лични данни и детайли за контакт

С приемането на настоящите Общи условия Вие потвърждавате, че информацията, която ни предоставяте и ще ни предоставяте, е вярна, точна и актуална. С приемането на настоящите Общи условия Вие потвърждавате, че ще ни уведомите незабавно, като се свържете с нас на support@а1-wallet.bg , ако промените личните си данни. Можете също така да актуализирате своя адрес и данни за електронна поща, като следвате инструкциите в A1 Wallet. Ако се свържем с Вас във връзка с Вашия A1 Wallet, Вашата карта Пейнетикс или Вашата Пейнетикс сметка, ще използваме най-новите ни известни данни за контакт, които сте ни предоставили.

 

ХХ. Защита на данните и как използваме личната Ви информация

 1. Личните данни, които ни предоставяте (включително, без ограничение, имейл адрес или друг идентификатор на потребител и парола), ще бъдат обработени от A1, Файър и Пейнетикс в съответствие и за целите, посочени в настоящите Общи условия и Политиката ни за поверителност. Моля, прочетете внимателно Политиката ни за поверителност, тъй като тя предоставя информация за това как използваме, споделяме, съхраняваме и обработваме Вашата лична информация.
 2. Ако подозираме, че ни е дадена фалшива или неточна информация, можем да запишем подозренията си заедно с всяка друга подходяща информация.
 3. Не трябва да ни предоставяте лична информация за някой друг (като алтернативни имена на контакти), без предварително да сте получили съгласието му тази информация да бъде използвана и оповестена за такова използване в съответствие с настоящите Общи условия и Политиката ни за поверителност. Когато предоставите такава информация от трета страна, ние ще приемем, че той или тя е дал съгласие, въпреки че все пак може да поискаме потвърждение.

 

XXI. Прехвърляне на права

A1 България и/или Пейнетикс може, при спазване на всички установени нормативни изисквания, да прехвърли правата и задълженията си по настоящите Общи условия на друго дружество или лице (включително един на друг, ако е законно) по всяко време, като Вашите права съгласно настоящите Общи условия няма да бъдат засегнати. Вие нямате право да прехвърляте правата и задълженията си по настоящите Общи условия на друго лице или компания без нашето писмено съгласие.

 

XXII. Жалби

 1. Ако имате оплакване относно платежната услуга A1 Wallet, моля да се обърнете към Пейнетикс, като използвате сервизния имейл support@а1-wallet.bg, за да можем да проучим обстоятелствата и да ви предоставим отговор. Ще се стремим да обработваме бързо и справедливо всички жалби, сигнали и молби, които получим във връзка с платежната услуга А1 Wallet. Пейнетикс ще се произнесе по всяка Ваша постъпила жалба в писмена форма на хартиен носител и/или чрез писмен отговор, изпратен на адреса на Вашата електронна поща, посочен пред нас /Вашия имейл, регистриран при нас/, като Пейнетикс ще Ви уведоми за решението си в срок до 15 работни дни от получаването на жалбата Ви. По изключение, ако не можем да се произнесем в срока по предходното изречение по независещи от нас причини, ще Ви изпратим отговор, в който ясно ще посочим причините за забавата, както и срока, в който ще получите решението ни по жалбата Ви, който срок няма да надвишава 35 работни дни от получаването на жалбата Ви.
 2. Ако не уважим жалбата Ви относно платежната услуга A1 Wallet или ако не получите отговор в сроковете по т.1 по-горе, може да отнесете спора към Помирителната комисия по платежни спорове към Комисията за защита на потребителите в България. Съдействието на Помирителната комисия може да бъде поискано след като спорът е отнесен за решаване от Пейнетикс и е налице решение – адрес: гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 1, ет. 4, тел. +359 2 9330565, факс: +359 2 9884818, интернет страница www.kzp.bg и http://abanksb.bg/pkps; e-mail: adr.payment@kzp.bg. Когато спорът се отнася до договори за онлайн продажби или услуги за решаването му може да се може да се ползва Електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове: http://ec.europa.eu/odr .
 3. Ако имате жалба относно приложението А1 Wallet, ще трябва да се свържете с A1 България на support@а1-wallet.bg

 

XXIII. Спорове с търговци

Ако имате спорове относно покупки, направени чрез Вашата Пейнетикс карта или чрез Вашата Пейнетикс сметка чрез приложението A1 Wallet, трябва да ги уредите с лицето, от което сте закупили стоките или услугите. Ние не носим отговорност за качеството, безопасността, законността или какъвто и да било друг недостатък на всякакви стоки или услуги, закупени чрез приложението A1 Wallet. Не забравяйте, че след като сте използвали Вашата Пейнетикс карта Пейнетикс или Вашата Пейнетикс сметка, за да направите покупка чрез приложението A1 Wallet, не можем да спрем тази трансакция и Вие ни дължите съответните такси ако има такива.

 

XXIV. Частична недействителност

Ако някой съд или компетентен орган установи, че дадена разпоредба в настоящите Общи условия (или която и да е част от която и да е разпоредба) е невалидна, незаконна или неприложима, тази разпоредба (или част от нея) се счита за несъществуваща в необходимата степен, но валидността и приложимостта на другите разпоредби на настоящите Общи условия няма да бъде засегната.

 

XXV. Приложим закон и език

Тези Общи условия се уреждат от българското право и са предмет на изключителната юрисдикция на българските съдилища. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси, свързани с платежни услуги, се прилага ЗПУПС и издадените актове за неговото прилагане.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Тези Общи условия са приети с решение на Съвета на директорите на „Пейнетикс” АД от 03.12.2019 г.
 2. Тези Общи условия, заедно с документа „Пейнетикс такси и лимити“, който е неразделна част от Общите Условия, са изменени с решение на Съвета на директорите на „Пейнетикс” АД от 12.03.2020 г.

2.1. Измененията, приети с решение на Съвета на директорите на „Пейнетикс” АД от 12.03.2020 г., в настоящите общи условия, заедно с документа „Пейнетикс такси и лимити“, който е неразделна част от Общите Условия, влизат в сила

-от 18.03.2020 г. за потребители на A1 Wallet, регистрирани след 17.03.2020 г. и

-от 19.05.2020 г. за потребителите, регистрирани в A1 Wallet до 17.03.2020 г. /включително/) ;

2.2. Потребителите, регистрирани в A1 Wallet до 17.03.2020 г./включително/ следва да бъдат уведомени директно в техния A1 Wallet за измененията, приети с решение на Съвета на директорите на „Пейнетикс” АД от 12.03.2020 г., в настоящите общи условия, включително за измененията в документа „Пейнетикс такси и лимити“, който е неразделна част от Общите Условия, като бъде спазена процедурата съгласно чл.62 от ЗПУПС и:

– бъде направено уведомление в срок не по-малко от два месеца преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, и

– уведомлението бъде придружено информация къде може да бъде намерен текста на променените Общи условия и документа „Пейнетикс такси и лимити“, и

– потребителите бъдат информирани, че могат да приемат или да отхвърлят измененията преди датата, на която е предложено да влязат в сила, и

– заедно с уведомлението „Пейнетикс” АД информира съответния потребител, че ще смята, че последният е приел промените в Общите условия, заедно с документа „Пейнетикс такси и лимити“, освен ако уведоми „Пейнетикс” АД чрез един от методите за контакти, че не приема тези промени преди датата, на която промените влизат в сила, и

– „Пейнетикс” АД уведомява потребителите, че ако не приемат промените в Общите условия, заедно с документа „Пейнетикс такси и лимити“, с уведомлението до Пейнетикс, че не приемат тези промени, направено по всяко време преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, тези потребители правят и изявление за прекратяване на договора си с Пейнетикс, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.

2.3. Потребителите, регистрирани в A1 Wallet до 17.03.2020 г. /включително/, които са съгласни с измененията в настоящите общи условия, заедно с документа „Пейнетикс такси и лимити“, приети с решение на Съвета на директорите на „Пейнетикс”АД от 12.03.2020 г., се уведомяват, че е необходимо да преминат процедурата, съгласно Идентификационно ниво 1 и до преминаването й, Пейнетикс може да откаже извършване на операции с Пейнетикс картата и Пейнетикс сметката.

 1. Тези Общи условия, заедно с документа „Пейнетикс такси и лимити“, който е неразделна част от Общите Условия, са изменени с решение на Съвета на директорите на „Пейнетикс” АД от 10.03.2021 г., във връзка с въвеждането на нова услуга: внасяне на пари в наличност по платежна сметка чрез Специален касов терминал. Тъй като промените са във Ваша полза и подобряват защитата на правата Ви като потребител, свързани са с промени в установените от нас лимити и с добавяне на нови услуги в А1 Wallet , тези промени ще влязат в сила незабавно, считано от 15.03.2021 г. за всички Потребители, регистрирани в A1 Wallet, като изборът дали да се ползвате от новите услуги е изцяло от Ваша свободна преценка.
 2. Тези Общи условия са изменени с решение на Съвета на директорите на „Пейнетикс” АД от 15.07.2021 г., във връзка с въвеждането на нова услуга:  възможност за заплащане на сметки за комунално-битови услуги и задължения към държавна и общинска администрация.

Тъй като промените са във Ваша полза и са свързани и с добавяне на нови услуги в А1 Wallet, тези промени ще влязат в сила незабавно, считано от 15.12.2021 г. за всички Потребители, регистрирани в A1 Wallet, като изборът дали да се ползвате от новите услуги е изцяло от Ваша свободна преценка.

5. Тези Общи условия са изменени с решение на Съвета на директорите на „Пейнетикс” АД от 06.06.2022 г., във връзка с промяна в изискванията за налична версия на операционната система на мобилното устройство, на което може да се използва приложението A1 Wallet, и промяна в адреса на Помирителната комисия за платежни спорове към Комисията за защита на потребителите.

Тъй като промените не са свързани с промяна на услуги и ценови параметри, тези промени ще влязат в сила незабавно, считано от 09.06.2022 г. за всички Потребители, регистрирани в A1 Wallet.

Настоящата редакция на Общите условия е в сила от 09.06.2022 г.