Национални условия в роуминг е ЕС/ЕИЗ

ЗониИзходящо повикване към ЕС/ЕИЗ (включително България)Изходящо повикване извън ЕС/ЕИЗВходящо повикванеSMSЦена на МВ

Зона 1 - Страни в ЕС / ЕИЗ

По национален тарифен план – цена за гласово повикване към други национални мобилни/фиксирани мрежи при спазване на политиката за справедливо ползване, част от ОУ

6,99 лв

0,00 лв. при спазване на политиката за справедливо ползване, част от ОУ

По национален тарифен план - цена за SMS към други национални мобилни мрежи при спазване на политиката за справедливо ползване, част от ОУ

По национален тарифен план при спазване на политиката за справедливо ползване, част от ОУ

 

Всички цени са с ДДС.

 

Цени на МB в страни от ЕС/ЕИЗ

 • В случай че използвате национална тарифа, където обемът на данни се таксува на единица или използвате лимитиран обем данни с цена на единица по-висока от регулираната максимална цена за роуминг на едро, която се определя от ЕК то: Мобилния интернет ще се черпи от включените в тарифния план МB и след изчерпване на включените МB/ или ако нямате такива, цената се формира съгласно посочената в тарифния план цена на МB.
 • В случай че използвате национална тарифа и/или пакет, определена като “отворен пакет на данни”, то ще може да използвате обем мобилен интернет на национална цена в роуминг в страни от ЕС/ЕИЗ, равностоен на двукратния обем, който се получава като общата национална цена без ДДС на тази тарифа за целия период на фактуриране се раздели на регулираната максимална цена за роуминг на едро, която се определя от ЕК. След достигане на този обем цената на МВ, с която ще бъдете таксувани, ще бъде равностойна на регулираната максимална цена за роуминг на едро, която се определя от ЕК.
 • Начин на таксуване на изходящи повиквания от Зона 1 към Зона 1: първоначален интервал от 30 секунди и последващо таксуване на секунда.
 • Начин на таксуване на изходящи повиквания от Зона 1 към Зона 2: първоначален интервал от 60 секунди и последващо таксуване на 60 секунди.
 • Начин на таксуване на входящи повиквания в зона 1 – на секунда, считано от първата секунда.
 • Начин на таксуване на мобилния интернет в Зона 1: 1 КВ.

 

Информация за политиката за справедливо ползване на роуминг услуги при Национални условия в роуминг в страните от ЕС/ЕИЗ:

„Политиката за справедливо ползване“ на регулирани роуминг услуги е част от Общите условия на А1 България за мобилни услуги и е в сила от 15.06.2017г. съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/2286.

С нея бяха определени правила, по които ще се оценява справедливото ползване на регулирани роуминг услуги при използване на „роуминг като у дома“ в рамките на Европейския съюз/Европейската икономическа зона.

1. Показатели

А1 България определя и следи за следните обективни показатели за оценка на риска от злоупотреба или неправомерно ползване, извън времето на периодични пътувания в ЕС/ЕИЗ:

 • Преобладаващо присъствие в мрежата на А1 България на територията на Република България;
 • Преобладаващо потребление на услуги в мрежата на А1 България на територията на Република България.

 

2. Анализ

При извършване на оценката, А1 България анализира дали за периода от последните 4 (четири) месеца е налице едновременно преобладаващо присъствие и преобладаващо потребление в домашната мрежа. За преобладаващо присъствие, съответно потребление се счита такова, при което повече от 50% от времето абонатът/потребителят е присъствал в мрежата на А1 България на територията на страната и повече от 50% от обема на потреблението на всяка една от услугите (гласово повикване, кратко текстово съобщение и пренос на данни) се извършва в мрежата на А1 България на територията на страната.

 

2.1 Анализ на присъствието на абонат/потребител

 

Присъствен ден в домашна мрежа:

 • За присъствен ден на територията на Република България се счита ден, в който е налице регистрация на абонат/потребител в рамките на деня само в мрежата на А1 България.
 • За присъствен ден на територията на Република България се счита ден, в който е налице регистрация на абонат/потребител в рамките на деня както в ЕС/ЕИЗ така и в мрежата на А1 България.
 • За присъствен ден на територията на Република България се счита ден, в който е налице регистрация на абонат/потребител в рамките на деня както в ЕС/ЕИЗ така и в мрежа извън ЕС/ЕИЗ.
 • За присъствен ден на територията на Република България се счита такъв, в който се ползват услуги в роуминг в държава извън ЕС/ЕИЗ.

Присъствен ден на територията на ЕС/ЕИЗ:

 • За присъствен ден на територията на ЕС/ЕИЗ се счита ден, в който е налице регистрация на абонат/потребител в рамките на деня само в мрежа/мрежи в ЕС/ЕИЗ (Няма регистрация в домашна мрежа и/или в мрежа извън ЕС/ЕИЗ).

В случай че в определен ден не е налице регистрация на потребител в дадена мрежа (крайното устройство на потребителя е изключено и не е налице регистрация), то този ден не се взема предвид при оценката за преобладаващо присъствие.

 

2.2 Анализ на потреблението на абонат/потребител

При анализ на преобладаващия обем от потребление се разглежда потреблението за всяка услуга по отделно – изходящо гласово повикване, входящо гласово повикване, изходящо кратко текстово съобщение и пренос на данни.

Потребление в домашна мрежа:

 • За потребление в домашна мрежа се считат всички гласови повиквания, кратки текстови съобщения и пренос на данни, използвани от абонат/ потребител, регистриран в мрежата на А1 България.
 • За потребление в домашна мрежа се считат всички гласови повиквания, кратки текстови съобщения и пренос на данни, използвани от абонат/ потребител регистриран в мрежа извън ЕС/ЕИЗ.
 • За потребление в домашна мрежа се считат всички изходящи гласови повиквания, извършени от абонат/ потребител регистриран в мрежа в ЕС/ЕИЗ към абонат на мрежа извън ЕС/ ЕИЗ.

 

Потребление в роуминг в ЕС/ЕИЗ

 • За потребление в роуминг в ЕС/ЕИЗ се считат всички гласови повиквания, кратки текстови съобщения и пренос на данни използвани от абонат/ потребител регистриран в мрежа в ЕС/ ЕИЗ (с изключение на изходящи гласови повиквания, извършени от абонат/ потребител регистриран в мрежа в ЕС/ЕИЗ към абонат на мрежа извън ЕС/ ЕИЗ)

3. Надценки при нарушение на политиката за справедливо ползване

А1 България има право да прилага надценки за регулирани роуминг услуги в размерите, определени чл. 6д от Регламент (ЕС) № 2015/2120, в случай, че е налице риск от злоупотреба или неправомерно ползване на регулирана/и роуминг услуга/и, съгласно анализа описан по-горе или при други обстоятелства, съгласно ОУ за мобилни услуги.

3.1 Надценки

В случай че бъде нарушена политиката за справедливо ползване, то А1 България има право да приложи надценки, които са определени от ЕК, за всяка от преобладаващите в ЕС/ЕИЗ регулирани роуминг услуги (изходящи и входящи повиквания, изходящи кратки текстови съобщения и пренос на данни и достъп до интернет) и равни на регулираната максимална цена на едро, определена от ЕК:

Минута изходящо повикванеМинута входящо повикванеSMSЦена на MB
03.01.2018 0.075 лв. 0.021 лв. 0.023 лв. 0.013 лв.
01.01.2019 0.0105 лв.
03.01.2019 0.02 лв.
01.01.2020 0.008 лв.
01.01.2021 0.006 лв.
01.01.2022 0.005 лв.

Всички надценки са с ДДС.

 

А1 България преустановява прилагането на надценката веднага щом ползването от страна на абоната/потребителя не показва наличието на риск от злоупотреба или неправомерно ползване на регулираните роуминг услуги на дребно съгласно, посочените обективни показатели по-горе.

4. Уведомяване

Преди да започне прилагането на надценки, А1 България предупреждава абоната/потребителя, чрез изпращане на кратко текстово съобщение. В съобщението се посочва, че ако в срок от две седмици от изпращането му, няма промяна в ползването на услугите, изразяваща се в изпълнение на критериите, посочени в т. 1. ще бъде приложена надценка съгласно т. 3.2. по-горе, за всяко ползване на услугите, след изтичане на двете седмици.