ПРАВИЛА за участие в Кампанията „Покани приятел”

 1. Период на Кампанията:

Oт 0:00:00 ч. на 01.11.2022 г. до 23:59:59 ч. на 30.11.2022 г.

 

 1. Име (мото) на Кампанията:

„Покани приятел”

 

 1. Организатор на Кампанията:

 

“А1 България” ЕАД, със седалище и адрес на управление: 1309 София, ул.”Кукуш”№1, ЕИК: 131468980 (“А1 България”),

Със съдействието на

 „Пейнетикс“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Джеймс Баучер 76А, 1407, ЕИК 131574695 („Партньора“)- дружество за електронни пари, което притежава лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари.

 

 1. Участници в Кампанията:

 

4.1. Участници в Кампанията могат да бъдат дееспособни физически лица, които са вече регистрирани или са се регистрирали при условията на настоящата Кампания в A1 Wallet, съгласно Общите условия за ползване на електронен портфейл A1 Wallet.

Участниците могат да бъдат, както следва:

4.1.1. Препоръчващ участник- регистриран потребител в A1 Wallet, които е заредил пари в профила си и е направил поне едно плащане с телефон или с виртуалната карта онлайн,

получава линк и промо код, чрез които може да покани друго лице да се регистрира в A1 Wallet.

4.1.2. Препоръчван участник - лице, което е получило линк или промо код от Препоръчващия участник за регистрация в A1 Wallet и изпълни всички стъпки по т. 7.1., буква А) или Б) по-долу, което е приложимо.

4.2. В кампанията не могат да участват служители на А1 България, Партньора, техни роднини по права линия или членове на техните семейства.

 

 1. Територия:

Кампанията се провежда на територията на Република България.

 

 1. Награди:

При изпълняване на условията по настоящите Правила, Препоръчващият и Препоръчаният участници, получават в профила си в A1 Wallet бонус, в размер на 2 /два/ лева.

 

 1. Механизъм на Кампанията:

 

Всеки регистриран потребител в A1 Wallet, които отговаря на условията по т. 4.1 и т. 4.1.1. от настоящите Правила, получава линк и промо код в профила си, в меню „Печели“, с който може да покани друго лице да се регистрира.

 

7.1. Стъпките, които следва да бъдат изпълнени от Участника, за да получи бонус, в размер на 2 /два/ лева:

Чрез промо линк, изпратен от Препоръчващия участник:

 1. да изтегли A1 Wallet от някой от магазините за приложения чрез достъпване на промо линка, получен от Препоръчващия участник;
 2. да се регистрира успешно в A1 Wallet ;
 3. да верифицира профила си с документ за самоличност;
 4. да зареди своя профил с минимум 10 лева;

 

 1. Всички стъпки по т. 7.1.трябва да бъдат изпълнени, за да могат Препоръчващият и Препоръчания участник да получат бонус, в размер на 2 лева.

 

 1. Един участник в настоящата кампания има право да въведе 1 промо код, съответно промо линк в дигиталния си портфейл, с цел регистрация. Ако участникът е използвал промо код преди началото на настоящата кампания, който е получен при условията на друга кампания, няма право да използва промо код/промо линк по време на настоящата кампания с цел регистрация.

9.1.  Всеки Препоръчващ участник може участва неограничен брой пъти, доколкото отговаря на условията на настоящите Правила.

 

9.2. Препоръчаният участник може да получи бонус в размер на 2 /два/ лева само за първия си по ред регистриран и успешно верифициран профил в А1 Wallet, съгласно Общите условия за ползване на електронен портфейл A1 Wallet. Ако бъде установено, че едно и също лице има повече от един регистриран профил, където за регистрацията са използвани едни и същи идентификационни данни като ЕГН и/или номер на документ за самоличност, това ще се счита за нарушение на настоящите Правила и Организаторът има право да приложи последиците, описани в т. 10.3 по-долу.

 

 1. Отговорност:

10.1. Участието на всеки Участник в Кампанията e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при участие в Кампанията, освен ако е доказано, че са причинени умишлено.

 

10.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Кампанията при настъпване на обстоятелства извън техния контрол - случаи на  непреодолима сила, случайни събития, проблеми в предоставянето на услугите извън контрола на Организаторите.

 

10.3. Организаторът има право да изключат от участие в Кампанията, както и да не предоставят награди на Участници, за които има данни, че са извършили злоупотреба с

технически, програмни или други средства с цел:

10.3.1. неправомерен достъп до системите на Организатора; и/или

10.3.2. участие в Кампанията и спечелване на награда.

 

 1. Допълнителни разпоредби:

11.1. С регистрирането си за участие в Кампанията всеки Участник приема настоящите Правила и предоставя на А1 България доброволно необходимите за участие в Кампанията и получаване на награда лични данни, като е информиран от Организатора, че събирането и обработването на неговите данни се осъществява от Организатора в съответствие с „Политика за защита на личните данни на „А1 България“ ЕАД“, публикувана на интернет страницата на дружеството и налична в търговските обекти на Организатора.

11.2. Организаторът гарантира възможността на всеки Участник да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни; да възрази срещу обработването им при наличие на законово основание за това; да поиска корекцията или унищожаването им. Участникът може да упражни тези си права, като подаде писмено заявление на адрес: гр. София, п. к. 1309, район „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 1, или по друг обявен начин.

11.3. Участникът следва да предостави точни данни за идентификация, когато изпраща запитване или уведомление за оттегляне на съгласие за съхранение на лични данни. Оттеглянето на съгласието за обработка на личните данни преди изтичането на периода на Кампанията води до невъзможност за Организатора да осигури по-нататъшното участие на Участника в нея.

 

11.4. Печелившите Участници се съгласяват да бъдат снимани, записвани и да участват в публични прояви на Организаторите с рекламен характер, без да получават допълнително възнаграждение за това.

 

11.5. Информация във връзка с Кампанията може да бъде получена на телефонен номер *88 или на support@a1-wallet.bg.

 

11.6. Организаторът има право по всяко време да изменят и допълват настоящите Правила. Измененията и допълненията влизат в сила от датата на публикуването им на интернет страницата си.

 

11.7. Жалби и искания, свързани с Кампанията се приемат до един месец след края на Кампанията.

 

11.7. Организаторите не носят отговорност за вреди, настъпили във връзка с притежанието и ползването на наградите.

 

11.8. С обаждане на номер *88 или на support@a1-wallet.bg всеки Участник в Кампанията може да откаже получаването на последващи съобщения от Кампанията, както и всеки друг потребител на А1 България, може да откаже получаването на всякакви информационни и рекламни съобщения.

 

 

Настоящите Правила влизат в сила от 01.11.2022 г.