ПРАВИЛА за участие в Кампанията „Покани приятел”

 1. Период на Кампанията:

от 0:00:00 ч. на 08.09 2020 г. до 23:59:59 ч. на 31.10.2020 г.

 

 1. Име (мото) на Кампанията:

„Покани приятел и печелете заедно”

 

 1. Организатор на Кампанията:

 

“А1 България” ЕАД, със седалище и адрес на управление: 1309 София, ул.”Кукуш”№1, ЕИК: 131468980 (“А1 България”),

Със съдействието на

 „Пейнетикс“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Джеймс Баучер 76А, 1407, ЕИК 131574695 („Партньора“)- дружество за електронни пари, което притежава лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари.

 

 1. Участници в Кампанията:

 

4.1. Участници в Кампанията могат да бъдат дееспособни физически лица, които са вече регистрирани или са се регистрирали при условията на настоящата Кампания в A1 Wallet, съгласно Общите условия за ползване на електронен портфейл A1 Wallet.

Участниците могат да бъдат, както следва:

4.1.1. Препоръчващ участник- регистриран потребител в A1 Wallet, които е заредил пари в профила си и е направил

поне едно плащане с телефон или с виртуалната карта онлайн, получава линк и промо код, чрез които може да покани друго лице да се регистрира в A1 Wallet.

4.1.2. Препоръчван участник- лице, което е получило линк или промо код от Препоръчващия участник за регистрация в A1 Wallet и изпълни всички стъпки по т. 7.1., буква А) или Б) по-долу, което е приложимо.

4.1.3. Участник може да бъде и лице, което е получило смс или имейл, съдържащ линк за регистрация и което изпълни всички стъпки по т. 7.1., буква В) по-долу.

4.2. В кампанията не могат да участват служители на А1 България, Партньора, техни роднини по права линия или членове на техните семейства.

 

 1. Територия:

Кампанията се провежда на територията на Република България.

 

 1. Награди:

При изпълняване на условията по настоящите Правила, Препоръчващият и Препоръчания участници, съответно участникът по т. 4.1.3,  получават в профила си в A1 Wallet бонус, в размер на 20 /двадесет/ лева.

 

 1. Механизъм на Кампанията:

 

Всеки регистриран потребител в A1 Wallet, които отговаря на условията по т. 4.1 и т. 4.1.1. от настоящите Правила, получава линк и промо код в профила си, в меню „Печели“, с който може да покани друго лице да се регистрира.

 

7.1. Стъпките, които следва да бъдат изпълнени от Препоръчания участник, за да получи бонус, в размер на 20 /двадесет/ лева:

А) при промо линк, изпратен от Препоръчващия участник:

 1. да изтегли A1 Wallet от някой от магазините за приложения чрез промо линка, който е получил;
 2. да се регистрира успешно в A1 Wallet;
 3. да верифицира профила си с документ за самоличност;
 4. да зареди своя профил с банкова карта за минимум 100 лева*
 5. да направи поне едно плащане на ПОС терминал с телефон, с физическа карта или с виртуалната карта онлайн

 

Б) чрез промо кода, изпратен от Препоръчващия участник:

 1. да изтегли A1 Wallet от някой от магазините за приложения чрез промо линка, който е получил;
 2. да се регистрира успешно в A1 Wallet ;
 3. да верифицира профила си с документ за самоличност;
 4. да въведе промоционалния код, изпратен от Препоръчващия участник;
 5. да зареди своя профил с банкова карта за минимум 100 лева*;
 6. да направи поне едно плащане на ПОС терминал с телефон, с физическа карта или с виртуалната карта онлайн.

 

В) при промо линк, съдържащ се в получен смс или имейл:

 1. да изтегли A1 Wallet от някой от магазините за приложения чрез промо линка, който е получил;
 2. да се регистрира успешно в A1 Wallet в срок до 4 /четири/ календарни дни, считано от датата на получаване на смс-а или имейла;
 3. да верифицира профила си с документ за самоличност;
 4. да зареди своя профил с банкова карта за минимум 100 лева*;
 5. да направи поне едно плащане на ПОС терминал с телефон, с физическа карта или с виртуалната карта онлайн.

*Сумата от 100лв. не е нужно да бъде заредена в първото зареждане, клиентът може да зареди цялата сума на няколко части, като всички стъпки трябва да бъдат изпълнени в рамките на 30 дни.

 

 

 1. Всички стъпки по т. 7.1., буква А), Б) или съответно по буква В) трябва да бъдат изпълнени в рамките на 30 дни от датата на регистрацията, за да могат Препоръчващият и Препоръчания участник или съответно участникът по т. 4.1.3 да получат бонус, в размер на 20 лева.

 

 

 1. Един участник в настоящата кампания има право да въведе 1 промо код, съответно промо линк в дигиталния си портфейл, с цел регистрация. Ако участникът е използвал промо код преди началото на настоящата кампания, който е получен при условията на друга кампания, няма право да използва промо код/промо линк по време на настоящата кампания с цел регистрация.

9.1.  Всеки Препоръчващ участник може участва неограничен брой пъти, доколкото отговаря на условията на настоящите Правила.

 

 1. Отговорност:

10.1. Участието на всеки Участник в Кампанията e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при участие в Кампанията, освен ако е доказано, че са причинени умишлено.

 

10.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Кампанията при настъпване на обстоятелства извън техния контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в предоставянето на услугите извън контрола на Организаторите.

 

10.3. Организаторът има право да изключат от участие в Кампанията, както и да не предоставят награди на Участници, за които има данни, че са извършили злоупотреба с технически, програмни или други средства с цел:

10.3.1. неправомерен достъп до системите на Организатора; и/или

10.3.2. участие в Кампанията и спечелване на награда.

С оглед избягване на всякакво съмнение се счита, че е налице злоупотреба, ако броят и времето на изпратените от даден Участник SMS-и, надхвърлят обичайните възможности на едно физическо лице.

 

 1. Допълнителни разпоредби:

11.1. С регистрирането си за участие в Кампанията всеки Участник приема настоящите Правила и предоставя на А1 България доброволно необходимите за участие в Кампанията и получаване на награда лични данни, като е информиран от Организатора, че събирането и обработването на неговите данни се осъществява от Организатора в съответствие с „Политика за защита на личните данни на „А1 България“ ЕАД“, публикувана на интернет страницата на дружеството и налична в търговските обекти на Организатора.

11.2. Организаторът гарантира възможността на всеки Участник да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни; да възрази срещу обработването им при наличие на законово основание за това; да поиска корекцията или унищожаването им. Участникът може да упражни тези си права, като подаде писмено заявление на адрес: гр. София, п. к. 1309, район „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 1, или по друг обявен начин.

11.3. Участникът следва да предостави точни данни за идентификация, когато изпраща запитване или уведомление за оттегляне на съгласие за съхранение на лични данни. Оттеглянето на съгласието за обработка на личните данни преди изтичането на периода на Кампанията води до невъзможност за Организатора да осигури по-нататъшното участие на Участника в нея.

 

11.4. Печелившите Участници се съгласяват да бъдат снимани, записвани и да участват в публични прояви на Организаторите с рекламен характер, без да получават допълнително възнаграждение за това.

 

11.5. Информация във връзка с Кампанията може да бъде получена на телефонен номер *88 или на support@a1-wallet.bg.

 

11.6. Организаторът има право по всяко време да изменят и допълват настоящите Правила. Измененията и допълненията влизат в сила от датата на публикуването им на интернет страницата си.

 

11.7. Жалби и искания, свързани с Кампанията се приемат до един месец след края на Кампанията.

 

11.7. Организаторите не носят отговорност за вреди, настъпили във връзка с притежанието и ползването на наградите.

 

11.8. С обаждане на номер *88 или на support@a1-wallet.bg всеки Участник в Кампанията може да откаже получаването на последващи съобщения от Кампанията, както и всеки друг потребител на А1 България, може да откаже получаването на всякакви информационни и рекламни съобщения.

 

 

Настоящите Правила влизат в сила от 08.09.2020 г., като са налице изменения в сила от 1.10.2020 г.