ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ЦЕЛИ

  • Въглеродна неутралност до 2030 г.
  • Енергийна ефективност до 2030 г.
  • Кръгова икономика до 2030 г.

Въглеродна неутралност до 2030 г.

Ангажираме се да неутрализираме въглеродния отпечатък от операциите си до 2030 г. Това предполага точно определяне на въглеродния отпечатък на компанията, така че да можем да внедрим адекватни мерки и инициативи, които да намалят вредните емисии в атмосферата. За целта прилагаме обща политика на групово ниво за наблюдение, измерване и намаляване на нашите емисии на парникови газове, така че да постигнем унификация в подхода и прозрачност в отчитането с най-висока надеждност на данните.


А1 България е първият телеком в страната не само с истинска 5G мрежа, но и с ясно дефиниран фокус по отношение на развитието на соларни инсталации на локации с подходяща инфраструктура


Като част от нашия ангажимент за въглеродна неутралност, инвестираме във фотоволтаични инсталации, които да захранват обектите от мобилната мрежа и корпоративните ни сгради, с което вървим решително към използване на все повече мощности от възобновяеми източници.Наред с всички екологични иновации по нашата мрежа, в корпоративния офис също разчитаме на все повече възобновяема енергия, като усвояваме всяка полезна площ. Така например изграждаме 330kW соларна покривна инсталация, чрез която да получаваме екологично чиста енергия за собствени нужди, и чрез която да минимизираме консумацията от електропреносната мрежа.


През 2022 година А1 сключи дългосрочен договор за доставка на електроенергия от възобновяеми източници с инвестиционната група Реналфа

В продължение на дългосрочното планиране на операциите ни с устойчиво използване на ресурси за постигане на нулев въглероден отпечатък, през 2022 година А1 сключи дългосрочен договор за доставка на електроенергия от възобновяеми източници с инвестиционната група Реналфа. Договорът е за доставка на 20 000 MWh чиста електроенергия годишно за срок от 10 години, като тя ще бъде генерирана от новопостроен соларен парк в Южна България с капацитет от 33 MW. Българската компания е първата в A1 Group с подобен договор, а сделката е първа по рода си на българския пазар.

Енергийна ефективност до 2030 г.

Дългосрочната визия на А1 цели до 2030 г. да увеличим енергийната си ефективност с 80% спрямо 2019 г.


Наясно сме, че мобилната ни мрежа има нужда от резервно захранване, което да гарантира независимостта ни от планови и аварийни ремонти по електропреносната мрежа, така че да продължим да поддържаме качеството на нашите услуги.
Като част от ESG целите ни, в последните години се стремим тези операции да рефлектират възможно най-малко върху природата, като пестим от климатичните мощности, които досега поддържат нужната температурна работна среда на елементите на резервното захранване в базовите ни станции.
Ето защо в края на 2021 г. планирахме подмяна на морално остарелите оловни батерии с нови литиево-йонни, които работят в голям температурен обхват и намаляват нуждата от климатично охлаждане в сравнение със старите, а също и дават възможност за по-гъвкаво управление на консумацията на енергия според борсовите ѝ цени.
В допълнение на това, намалихме дизеловите генератори, осигуряващи захранване на отдалечени от основната електропреносна мрежа обекти, без да афектираме зоните на покритие.Преди повече от две години реализирахме пилотен проект в България, в рамките на който стартирахме собствена разработка на автоматизация, която оптимизира консумацията на ток на клетките в нашата мрежа спрямо нейната натовареност.
Пилотният проект за „умното“ намаляване на консумацията на енергия на базовите станции се базира на мобилния трафик, който минава през тях и така, благодарение на предварителните анализи на потребителското поведение, определихме времевите периоди, през които консумацията на ток от клетките може да се оптимизира без това да повлияе на услугите на нашите клиенти.
По този начин намаляваме разхода на енергия на една базова станция с между 5 и 10%. Успешната реализация на проекта ни даде увереност да го развием и имплементираме на определени клетки в цялата мрежа. Този проект е пилотен за A1 Group и успешният ни пример беше последван от още няколко от операторите в групата.В допълнение към стремежа ни да намалим въглеродната интензивност на бизнеса ни, обхващаме и корпоративния ни автопарк, като го модернизираме с превозни средства, които отговарят на най-високите евро стандарти, използваме все повече хибридни и електрически превозни средства и непрестанно проучваме и тестваме възможностите за все „по-зелен“ автопарк.
Можем да се похвалим, че за последния период от 12 месеца са изминати около 8 000 „електрически“ километра, а на територията на А1 са изградени 4 AC 22KW зарядни станции за автомобили.Енергийната ефективност е и в основата на изграждането и поддръжката на нашите сгради, където използваме „умни“ енергоспестяващи системи за осветление, изолация и обновяване на фасадите, енергоефективни системи за отопление и охлаждане и така чрез технологии успяваме да намалим потреблението на вода и използваното електричество за собствени нужди.А1 България осъзнава своята роля и принос за дигиталната трансформация на бизнеса в България като част от развитието на индустриите у нас. Компанията предлага редица бизнес решения в сферата на Интернет на нещата (IoT), които дават възможност за обмяна на информация и координация на машини и устройства, свързани чрез нашата мрежа.
Нашите решения помагат за дигитализирането на основни дейности и процеси при различните институции и индустрии и им носи реални ползи, изразяващи се в достъп и по-ефективно използване на информацията, оптимизиране на разходите и възможност за навременна реакция.
Освен това, обаче, умните решения за анализ на потреблението на вода, газ или топлинна енергия, по-ефективното управление на сградите, сметосъбирането, паркирането, логистиката или осветлението в градовете, помагат пряко за намаляване на въглеродните емисии, отделяни в природата и по-високата енергийна ефективност, което от своя страна води до по-екологично управление на градовете и обработваемост на площите.

Кръгова икономика до 2030 г.

Насърчаваме кръговата икономика в компанията с крайна цел до 2030 година да рециклираме по 50 000 устройства на групово ниво. За целта:


А1 България инвестира в собствен център за рециклиране на крайни клиентски устройства, като целим да се превърнем в ONE-HUB за всички оператори в A1 Group.
Центърът е единственият подобен в телекомуникационния сектор у нас, а работата на нашите експерти там спестява над 60 тона пластмаса на околната среда.
Всяко устройство, достигнало до центъра, бива прегледано, тествано според процедурата, обновено и когато покрие всички изисквания, бива успешно върнато за повторна експлоатация.
Амбицията ни е да разширяваме и автоматизираме още повече дейностите в центъра, както и да подобряваме ефективността на извършваната работа, така че да увеличим обема на успешно изпълнените заявки и съответно да допринесем за намаляването на въглеродния ни отпечатък.


В допълнение на работата на центъра, нашите клиенти и служители могат да предават батерии и електронни устройства в специално обособени контейнери в цялата магазинна мрежа на А1 и в корпоративния ни офис.
За да акцентираме върху тази възможност, в края на 2021 година стартирахме кампания за насърчаване на рециклирането, при която всеки, който предаде мобилно устройство за рециклиране в нашата мрежа, получава ваучер за пазаруване.
Благодарение на рециклирането ежегодно спестяваме на околната среда приблизително 80 тона пластмаса заедно с други вредни сплави и метали, използвани за изграждането на платките.В компанията също се ангажираме с рециклиране, като в централния офис имаме въведено разделно събиране по двуцветната система още от 2010 г.
Към момента в офиса са разположени съдове за разделно събиране на смесен битов отпадък, хартия, стъкло и пластмаса, като само за 2021 г. сме предали 25 000 килограма хартиени отпадъци и 4 000 пластмасови такива.
Имаме специална процедура, която гарантира извозването, рециклирането и повторното оползотворяване на събраните материали от наши утвърдени и доверени партньори.Всеки наш клиент може да допринесе за зелените проекти на компанията, като се откаже от хартиена фактура за своите месечни услуги. За улеснение на нашите абонати и едно по-зелено бъдеще на нашата планета, всеки може да преглежда и запазва своите електронни фактури в приложението MyA1, както и да ги получава на посочен от него имейл в дигитален формат. Може да научите повече за инициативата и възможностите на тази страница.