HR Новини

обратно

Проект: „Мтел за Мтел: Технологии с бъдеще“


Договор №BG05M9OP001-1.022-0015


На 15.05.2018 г. Мобилтел ЕАД подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-1.022-0015 „Мтел за Мтел: Технологии с бъдеще“ по процедура BG05M9OP001-1.022 „Специфични обучения“ – Компонент I, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Общата цел на проекта е насочена към повишаване производителността на труда на заетите лица в Мтел и създаване на условия за устойчива заетост, чрез предоставяне на специфични за телекома и работните места обучения.

Проектните обучения ще имат за цел да удовлетворят актуалните потребности на Мобилтел ЕАД, в съответствие с конкретно установени нужди на заетите лица в компанията, чрез които ще бъдат осигурени тясно специализирани знания и умения, необходими за разработването на нови услуги и продукти.

Обща стойност: 261 494 лв., от които 111 134,95 лв. европейско финансиране; 19 612,05 лв. национално финансиране и 130 747 лв. собствено финансиране.

Начало на проекта: 15.05.2018 г.

Край на проекта: 31.12.2019 г.

Линк към Единния информационен портал: www.eufunds.bg

Проект „Мтел за Мтел: Технологии с бъдеще“, Договор №BG05M9OP001-1.022-0015 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз.