Околна среда

Социална отговорност

Околна среда

При изграждането на базовите станции А1 се придържа към законовите изисквания и норми за електромагнитни излъчвания. Изграждането на станциите преминава през двустепенен контрол от държавните органи по отношение на излъчването. Преди изграждане на базова станция, още на етап „проект”, се изисква изчисляване на хигиенно-защитни зони и издаване на предварителна санитарна оценка от Министерство на Здравеопазването. А при пускане на базовата станция в експлоатация стойностите на електромагнитното поле се измерват от независима лицензирана лаборатория, за да бъде проверено съответствието с нормите.

През 2015 г. А1 започна изграждането на системи за захранване на базовите станции със слънчева енергия, като целта е да се намалят вредните емисии и разходът на гориво, използваното до момента за целта. Вече са в експлоатация такива системи за 5 базови станции, предстои изграждане на нови.

Резултати до момента:

  • Намаляване количеството използвано гориво – с 87 %
  • Редуциране на емисиите на СО2 – с над 500 кг месечно на обект

Телекомът инвестира и в собствен център за рециклиране на крайни клиентски устройства. От 2018 година центърът в България е ONE-HUB за рециклиране на крайни клиентски устройства за цялата A1 Group.