Гранични стойности

Околна среда

Повече от 100 години учените изследват влиянието на радиовълните. Разработени са защитни концепции, които ограничават въздействието им върху хората. Международната комисия за защита от нейонизиращи лъчения (ICNIRP) анализира всички научни изследвания и дава препоръки за граничните стойности на електромагнитното поле. ICNIRP е независима международна организация и нейните препоръки намират одобрение сред специалистите навсякъде по света. Световната здравна организация, Европейският съюз и многобройни експертни комисии се придържат към граничните стойности на ICNIRP. Тяхното спазване осигурява защита за здравето на хората при използване на мобилни телефони. Затова тези стойности са основата за законово регулиране.

Документът, който регламентира безопасността при мобилни връзки в България, е Наредба №9 за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти. В нея са посочени граничните стойности на електромагнитни полета (плътност на мощност) за честотния обхват, в който работят системите за мобилни комуникации. На базата на тези стойности се определят и хигиенно-защитните зони около антените на базовите станции.

Изискванията на Наредба №9 за максимално допустима плътност на мощност на електромагнитни полета са задължителни за мобилните оператори в България.

Пределно допустими стойности за обществена среда

Честотен обхватICNIRPНаредба №9Сравнение на нормите в България
GSM900 4,5 W/m2 0,1 W/m2 45 пъти по-строги
GSM1800 9 W/m2 0,1 W/m2 90 пъти по-строги
UMTS2100 10 W/m2 0,1 W/m2 100 пъти по-строги


Максимално допустимата плътност на мощност за обществена среда според Наредба №9 е 10 µW/cm2 = 0,1W/m2. Тази стойност е от 45 до 100 пъти по-строга от препоръчаната от ICNIRP и от възприетата от повечето европейски страни.

Допълнителна информация по темата може да прочетете в Наръчника за електромагнитните полета.