Хигиенно-защитни зони и контрол на излъчванията

Околна среда

При мобилните комуникации електромагнитната енергия се генерира в базовите станции и мобилните телефони и се излъчва от антените под формата на електромагнитна вълна.

Основната част от енергията се излъчва в хоризонтална равнина, успоредна или под малък ъгъл спрямо земната повърхност, а не надолу към сградата, върху която са монтирани антените. Поради този факт пребиваващите в сградата, на чиито покрив е базовата станция, се намират в безопасност по отношение на облъчването с електромагнитно поле. По посока на максималното излъчване (срещу антените) силата на полето намалява много бързо с отдалечаване от антената, така че живеещите в отсрещните сгради също са в безопасност.

Въпреки това в непосредствена близост до антената електромагнитното поле може да надвиши граничната стойност на плътност на мощност. Поради тази причина изграждането на базовите станции преминава през двустепенен контрол от държавните органи по отношение на излъчването.

Преди изграждане на базова станция, още на етап „проект”, се изисква изчисляване на хигиенно-защитни зони и издаване на предварителна санитарна оценка от Министерство на Здравеопазването. Хигиенно-защитната зона е разстоянието от антената, на което стойностите на електромагнитната вълна достигат пределно допустимите нива за защита на населението. Изчисленията се правят на база максимална мощност на базовата станция, въпреки че в реални условия тя рядко се достига.

Клетъчните мрежи са проектирани така, че след първоначалното установяване на връзката при разговор мощността намалява до определено ниско ниво, гарантиращо качествена връзка. Следващата степен на контрол е при пускане на базовата станция в експлоатация, когато стойностите на електромагнитното поле се измерват от независима лицензирана лаборатория, за да бъде проверено съответствието с нормите.

Няма универсални стойности за хигиенно-защитна зона или универсално безопасно отстояние. За всеки излъчващ обект се изчислява отделна стойност в зависимост от броя антени, типа на антените и конкретната мощност на излъчване.

Допълнителна информация по темата може да прочетете в Наръчника за електромагнитните полета.