ПРАВИЛА за участие в Кампанията „Регистрирай се и вземи начален бонус”

 1. Период на Кампанията:

от 0:00:00 ч. на 15.10 2020 г. до 23:59:59 ч. на 18.10.2020 г.

 

 1. Име (мото) на Кампанията:

„Регистрирай се и вземи начален бонус”

 1. Организатор на Кампанията:

 

“А1 България” ЕАД, със седалище и адрес на управление: 1309 София, ул.”Кукуш”№1, ЕИК: 131468980 (“А1 България”),

Със съдействието на:

 1. „Пейнетикс“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Джеймс Баучер 76А, 1407, ЕИК 131574695 („Партньора“) - дружество за електронни пари, което притежава лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари и което предоставя платежните услуги, достъпни чрез мобилното приложение A1 Wallet.
 2. Организатор на събитието “Digitalk” “ИКОНОМЕДИА“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, ул. Иван Вазов 20, ЕИК 131326269.

 

 1. Участници в Кампанията:

 

4.1. Участници в Кампанията могат да бъдат дееспособни физически лица, които са вече регистрирани или са се регистрирали при условията на настоящата Кампания в A1 Wallet, съгласно Общите условия за ползване на електронен портфейл A1 Wallet.

Участник може да бъде, както следва:

4.1.1. Лице, което се е регистрирало  за участие в събитието “Digitalk”, получило промо код/промо линк за регистрация и което изпълни всички стъпки по т. 7.1., по-долу.

4.2. В кампанията не могат да участват служители на А1 България, Партньора, техни роднини по права линия или членове на техните семейства.

 

 1. Територия:

Кампанията се провежда на територията на Република България.

 

 1. Награди:

При изпълняване на условията по настоящите Правила, Участникът получават в профила си в A1 Wallet бонус, в размер на 20 /двадесет/ лева.

 

 1. Механизъм на Кампанията:

 

Всяко регистрирало се лице за събитието “Digitalk”, получава чрез платформата на събитието, промо код/промо линк, който следва да въведе на специално обозначено място по време на процеса по регистрация в A1 Wallet.

 

7.1. Стъпките, които следва да бъдат изпълнени от Участника, за да получи бонус, в размер на 20 /двадесет/ лева, чрез промо кода, получен при регистрация за събитието “Digitalk”, са както следва:

 • да изтегли A1 Wallet от някой от магазините за приложения;
 • да се регистрира успешно в A1 Wallet ;
 • да верифицира профила си с документ за самоличност;
 • да въведе промоционалния код, по т. 7 по-горе;
 • да зареди своя профил с банкова карта за минимум 100 лева*;
 • да направи поне едно плащане на ПОС терминал с телефон, с физическа карта или с виртуалната карта онлайн.

 

*Сумата от 100лв. не е нужно да бъде заредена в първото зареждане, клиентът може да зареди цялата сума на няколко части, като всички стъпки трябва да бъдат изпълнени в рамките на 30 дни.

 

 

 1. Всички стъпки по т. 7.1. трябва да бъдат изпълнени в рамките на 30 дни от датата на регистрацията, за да може Участникът да получи бонус, в размер на 20 лева.

 

 1. Един участник в настоящата кампания има право да въведе 1 промо код, в електронния си портфейл, с цел регистрация. Ако участникът е използвал промо код/промо линк преди началото на настоящата кампания, който е получен при условията на друга кампания, няма право да използва промо код по време на настоящата кампания с цел регистрация.

 

 1. Отговорност:

10.1. Участието на всеки Участник в Кампанията e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при участие в Кампанията, освен ако е доказано, че са причинени умишлено.

 

10.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Кампанията при настъпване на обстоятелства извън техния контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в предоставянето на услугите извън контрола на Организаторите.

 

10.3. Организаторът има право да изключат от участие в Кампанията, както и да не предоставят награди на Участници, за които има данни, че са извършили злоупотреба с технически, програмни или други средства с цел:

10.3.1. неправомерен достъп до системите на Организатора; и/или

10.3.2. участие в Кампанията и спечелване на награда.

С оглед избягване на всякакво съмнение се счита, че е налице злоупотреба, ако броят и времето на изпратените от даден Участник SMS-и, надхвърлят обичайните възможности на едно физическо лице.

 

 1. Допълнителни разпоредби:

11.1. С регистрирането си за участие в Кампанията всеки Участник приема настоящите Правила и предоставя на А1 България доброволно необходимите за участие в Кампанията и получаване на награда лични данни, като е информиран от Организатора, че събирането и обработването на неговите данни се осъществява от Организатора в съответствие с „Политика за защита на личните данни на „А1 България“ ЕАД“, публикувана на интернет страницата на дружеството и налична в търговските обекти на Организатора.

11.2. Организаторът гарантира възможността на всеки Участник да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни; да възрази срещу обработването им при наличие на законово основание за това; да поиска корекцията или унищожаването им. Участникът може да упражни тези си права, като подаде писмено заявление на адрес: гр. София, п. к. 1309, район „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 1, или по друг обявен начин.

11.3. Участникът следва да предостави точни данни за идентификация, когато изпраща запитване или уведомление за оттегляне на съгласие за съхранение на лични данни. Оттеглянето на съгласието за обработка на личните данни преди изтичането на периода на Кампанията води до невъзможност за Организатора да осигури по-нататъшното участие на Участника в нея.

 

11.4. Печелившите Участници се съгласяват да бъдат снимани, записвани и да участват в публични прояви на Организаторите с рекламен характер, без да получават допълнително възнаграждение за това.

 

11.5. Информация във връзка с Кампанията може да бъде получена на телефонен номер *88 или на support@a1-wallet.bg.

 

11.6. Организаторът има право по всяко време да изменят и допълват настоящите Правила. Измененията и допълненията влизат в сила от датата на публикуването им на интернет страницата си.

 

11.7. Жалби и искания, свързани с Кампанията се приемат до един месец след края на Кампанията.

 

11.7. Организаторите не носят отговорност за вреди, настъпили във връзка с притежанието и ползването на наградите.

 

11.8. С обаждане на номер *88 или на support@a1-wallet.bg всеки Участник в Кампанията може да откаже получаването на последващи съобщения от Кампанията, както и всеки друг потребител на А1 България, може да откаже получаването на всякакви информационни и рекламни съобщения.

 

 

Настоящите Правила влизат в сила от 15.10.2020 г.