HR Новини

обратно

А1 даде старт на проект, насочен към обучение на служители на телекома


А1 обяви старта на проекта „Технологии с бъдеще”, по Договор №BG05M9OP001-1.022-0015, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз. На събитието присъстваха представители на А1, на Министерство на труда и социалната политика, както и представители на подизпълнителите, които са избрани за реализацията на проекта.

Благодарение на проекта 118 високо квалифицирани служители ще бъдат обучени на специфични знания и умения, които са насочени към повишаване производителността на труда на заетите лица и създаване на устойчива заетост.

В рамките на програмата ще бъдат реализирани специфични обучения за конфигурация и поддръжка на мрежата за пренос на глас и данни, развитие на нови ИТ услуги и решения, развитие на конвергентната мрежа и услуги, повишаване качеството на услугите и поддръжката.

С реализацията на тези обучения, компанията не само ще повиши ефективността на труда, но и ще повиши удовлетвореността на служителите от А1, като работодател.