Подаване на сигнали по Закона
за защита на лицата, подаващи
сигнали или публично оповестяващи
информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

A1 Chatbot

Подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), в сила от 4 май 2023, има за цел да осигури защитата на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст.

Какво следва да съдържа сигналът

  • трите Ви имена, адрес и телефон, както и електронен адрес, ако имате такъв
  • имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота
  • конкретни данни и описание на нарушението, място и период на извършването му, както и други обстоятелства, доколкото такива са Ви известни

Можете да използвате подготвения от Комисията за защита на личните данни формуляр за регистриране на сигнал.

Към сигнала следва да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

По анонимни сигнали не се образува производство.

A1 Chatbot
A1 Chatbot

Какви сигнали се приемат

На посочения електронен адрес и телефон се приемат сигнали за:

- нарушения на българското законодателство или актове на Европейския съюз в областта на:

а) обществените поръчки;

б) финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

в) безопасността и съответствието на продуктите;

г) безопасността на транспорта;

д) опазването на околната среда;

е) радиационната защита и ядрената безопасност;

ж) безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;

з) общественото здраве;

и) защитата на потребителите;

к) защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;

л) сигурността на мрежите и информационните системи;

м) правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;

н) трудовото законодателство;

о) законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба

- нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз

- нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи

- нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане

- извършено престъпление от общ характер, за което сигнализиращото лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения

За какви сигнали не важи ЗЗЛПСПОИН

ЗЗЛПСПОИН не се прилага за сигнали за нарушения:

- за нередности или неудовлетвореност на клиентите - потребители от предоставяни услуги

- на правилата за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и националната сигурност, когато те попадат в обхвата на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз

- на защитата на класифицирана информация по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация

- които са станали известни на лица, упражняващи правна професия и за които съществува задължение по закон за опазване на професионална тайна

- на поверителността на здравната информация по смисъла на чл. 27 от Закона за здравето

- на тайната на съдебното съвещание

- на правилата на наказателното производство

- анонимни сигнали

- сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години

 

A1 Chatbot

Канали за подаване на сигнали

  • Писмено: по електронна поща на адрес zloupotrebi@a1.bg (whistleblowing@a1.bg)
  • Устно: на тел. 0889405533 (в работно време), като съгласно нормативните разпоредби разговорът се записва и съхранява